Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Slibruiming, onderhoud en erosiebestrijding

Slibruiming, onderhoud en erosiebestrijding

Een goede waterafvoer via beken en rivieren is noodzakelijk om wateroverlast tegen te gaan.

Door erosie komen er voortdurend bodemdeeltjes in de beken en rivieren terecht. Deze stapelen zich op als sediment in onze rivieren. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld verminderde waterafvoer of opstuwing. Ook een sterke kruidgroei op de oevers en in het water kan de capaciteit van de waterloop fors verminderen. Door tijdig en gericht maaiwerken uit te voeren, wordt dit laatste onder controle gehouden.

Onderhoud van waterlopen

Schapen grazen rond GOG

 

De VMM hanteert een gediversifieerde aanpak, die afhankelijk is van de ligging van de waterloop en andere omgevingskenmerken (landbouwzone, natuurgebied, waterloop in verstedelijkt gebied,...). Naast de onderhoudswerken in de waterloop zelf, voeren we ook het groenonderhoud van de gecontroleerde overstromingsgebieden en oeverzones uit.

 

Slibruiming

SlibruimingVeel van onze waterbodems zijn de laatste decennia vervuild door allerlei menselijke activiteiten. Jaarlijks ruimt de VMM ongeveer 100.000 à 150.000 m³ slib uit de Vlaamse onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Niet alleen neemt zo de kans op wateroverlast sterk af. Ook kunnen we op die manier sediment verwijderen dat vaak vervuild is. Dergelijke ruimingen hebben een belangrijke ecologische meerwaarde. Slechts 10% van de waterlopen in Vlaanderen heeft niet te kampen met historische verontreiniging van waterbodems.

Erosiebestrijding en sedimentvangen

Zandvang in EgenhoveDoor in te zetten op preventieve maatregelen kan de kostprijs van de slibruimingen verminderd worden. Erosiebestrijdingsmaatregelen en sedimentvangen zijn voorbeelden van zo’n maatregelen. Sedimentvangen zijn goed bereikbare plaatsen waar we de waterloop aanpassen zodat slib en zand er bezinkt. Door deze vangen op kritische plaatsen aan te leggen, kunnen we de ecologische impact en de kosten van de slibruimingen beperken. Sedimentvangen laten toe schade aan oevers, structuur van de waterloop en eigendom van omwonenden zoveel mogelijk te vermijden en het leven in de waterloop te ontzien.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.