Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Water capteren uit onbevaarbare waterlopen

Water capteren uit onbevaarbare waterlopen

Mag ik als oevereigenaar water capteren uit een onbevaarbare waterloop? Ja, als je het reglement respecteert. Op deze pagina lees je alles over jouw rechten en plichten en welke gevolgen er zijn bij overtreding.

Ingebruikname domein waterbeheerder

De captatie van water uit onbevaarbare waterlopen is niet meldings- of vergunningsplichtig, zolang de oevereigenaar geen vaste constructies of bouwwerken opricht om het water uit de onbevaarbare waterloop te halen. De oevereigenaar heeft toestemming nodig van de waterbeheerder als hij het domein van de waterbeheerder wil gebruiken om er bijvoorbeeld een mobiele pomp op te zetten of een buis of slang op te laten rusten.

Handhaving

Gebruik maken van het domein van de waterbeheerder zonder machtiging komt neer op een schending van het eigendomsrecht (handhaving via burgerlijke weg)

Gebruik maken van een niet-vergunde constructie/bouwwerk is een stedenbouwkundige inbreuk én een inbreuk op de wet onbevaarbare waterlopen: art. 22 van het verzameldecreet.

In het geval de slang/buis/installatie de oevers/dijken verzwakt of beschadigd en/of de waterloop verspert of de waterafvoer hindert: inbreuk op art. 10 Algemeen Politiereglement Onbevaarbare waterlopen, strafbaar via art. 20 Wet Onbevaarbare Waterlopen.

Oevereigenaars bij onbevaarbare waterloop

Oevereigenaars (= “aangelanden”) hebben het recht om water te benutten uit een onbevaarbare waterloop voor toepassing in landbouw, huishouden en industrie op de grond die aansluit bij de oever. Bij het onttrekken van water mag geen afbreuk gedaan worden aan de rechten van de lager gelegen oevereigenaars. Alle oevereigenaars hebben gelijke rechten op water. Voor de niet-vlotbare waterlopen is dat geregeld in art. 644 en 654 Burgerlijk Wetboek, voor de andere waterlopen volgt dit uit art. 544 Burgerlijk Wetboek dat de overmatige burenhinder regelt.

Handhaving

Handhaving gebeurt langs burgerrechtelijke weg.

Waterloop in polder of watering

Als de waterloop gelegen is in een polder of watering, dan moet er rekening worden gehouden met een eventueel politiereglement binnen het gebied. Hierdoor kan er toch een vergunning of toelating nodig zijn voor de captatie uit een onbevaarbare waterweg.

Handhaving
  • De sluiswachters die zijn aangesteld door de polder of watering zorgen voor de handhaving.
  • De regelgeving natuurbehoud is inzetbaar als blijkt dat het capteren in strijd is met de zorgplicht uit art. 14 Decreet natuurbehoud.
  • De natuurinspectie van ANB kan handhavend optreden als de captatie een schending van de soortenbescherming teweegbrengt, zoals geregeld in het Soortenbesluit. Dit is het geval als de captatie schade toebrengt aan de natuur in de waterloop, of als het verdrogend effect van captatie schade toebrengt in de omgeving van de waterloop.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.