Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Grens- en advieswaarden zware metalen

Grens- en advieswaarden zware metalen

De luchtkwaliteitsresultaten worden getoetst aan de Europese en Vlaamse normen voor zware metalen in PM10-stof en depositie en aan de advieswaarden naar gezondheid toe.

Zware metalen in PM10-stof

Onderstaande tabel toont een overzicht van de grens-, streef- en advieswaarden voor zware metalen in PM10-stof. Deze gelden voor jaargemiddelden en worden uitgedrukt in ng/m³.

EU-richtlijnen Grenswaarde Streefwaarde
Lood (Pb)* 500
Arseen (As) 6
Cadmium (Cd)** 5
Nikkel (Ni)** 20
VLAREM II Grenswaarde
Cadmium (Cd) 30
WGO Advieswaarde
Cadmium (Cd) 5
Kwik (Hg) 1000
Lood (Pb) 500
Mangaan (Mn) 150

*  Sinds 1 januari 2005 moet de grenswaarde voor lood gerespecteerd worden.

** Alle streefwaarden zijn geldig sinds 31 december 2012.

De Europese richtlijn (2008/50/EG) legt een grenswaarde voor lood in PM10-stof op. Deze grenswaarde is in werking sinds 2005. De vierde dochterrichtlijn (2004/107/EG) behandelt arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De streefwaarden voor nikkel, arseen en cadmium gelden vanaf 31 december 2012.

Op Vlaams niveau is in VLAREM II sinds 6 maart 2007 een grenswaarde opgenomen voor cadmium in PM10-stof.

Daarnaast zijn ook nog advieswaarden opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie voor mangaan, lood, kwik en cadmium.

De WGO houdt enkel rekening met de invloed op de gezondheid bij het bepalen van de advieswaarden. Bij het opstellen van de EU-grens- en streefwaarden wordt naast de gezondheid ook rekening gehouden met de technische haalbaarheid en de economische impact. Als er een overschrijding is van een EU-grens- of streefwaarde, stelt de Vlaamse overheid een actieplan op om binnen een bepaalde termijn de concentraties te verlagen.

Zware metalen in totale depositie

VLAREM II definieert grens- en richtwaarden voor lood, cadmium en thallium in totale depositie. Deze zijn gekoppeld aan metingen met kruiken volgens een welomschreven meetstrategie. In Hoboken en Beerse moeten metingen gebeuren volgens de oriënterende meetstrategie van VLAREM II. Dit betekent metingen op 4 plaatsen op een afstand van 100, 250, 500 en 1.000 meter van de bedrijfsgrens volgens de meest voorkomende windrichting.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de VLAREM II grens- en richtwaarden voor lood en cadmium in totale depositie. Deze gelden voor jaargemiddelden en worden uitgedrukt in µg/(m2.dag).

Parameter

Grenswaarde

Richtwaarde

Lood (Pb)

Cadmium (Cd)

3000

-

250

20

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.