Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater

Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater (2010-2020)

 • Metalen zijn niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen.
 • Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen.
 • Atmosferische depositie en bodemerosie hebben de belangrijkste aandelen in de netto-emissies van zware metalen naar oppervlaktewater.
Laatst bijgewerkt: oktober 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

Verschillende bronnen spelen een rol in de netto-emissies van zware metalen naar oppervlaktewater (cijfers voor 2020).

 • Bodemerosie heeft belangrijke aandelen in de netto-emissies van de metalen arseen (69 %), cadmium (37 %), chroom (70 %), kwik (55 %), nikkel (35 %) en lood (49 %).
 • Atmosferische depositie heeft belangrijke aandelen in de netto-emissies van cadmium (46 %), chroom (14 %), koper (34 %), kwik (38 %), nikkel (24 %), lood (22 %) en zink (23 %).
 • Met een aandeel van 30% is transport een belangrijke bron van koper. Hieronder vallen beroepsvaart (15 %), railverkeer (14 %) en wegverkeer (2 %). 
 • Infrastructuur heeft het grootste aandeel (29 %) in de netto-emissie van zink in Vlaanderen. Bij de netto-emissie van zink van infrastructuur is 94 % afkomstig van corrosie van gebouwschillen (o.a. dakgoten) en 6 % van corrosie van waterleidingen. 

evolutieEvolutie

In de periode 2010-2020 tonen:

 • de totale emissies weinig evolutie, mede doordat voor bepaalde bronnen (bv. bodemerosie) enkel verouderde cijfers beschikbaar zijn.
 • de netto-emissies van transport een langzame stijging, die de laatste jaren afgezwakt is;
 • de netto-emissies van huishoudens een daling omdat het afvalwater van steeds meer huishoudens in een RWZI gezuiverd wordt;
 • de netto-emissies van bedrijven voor de meeste metalen een daling.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang. Ook de specifieke acties van Groep 8B - Waterbodem, zoals erosiebestrijding, kunnen indirect een effect hebben op de concentratie van metalen in oppervlaktewater. 

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.