Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving

Wetgeving

Overzicht van wetgeving en beleidsdocumenten die van toepassing zijn voor de Vlaamse Milieumaatschappij.
Titel Beschrijving
Actieplan Putwater Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
Prioritaire gebieden peilbesluiten Via een Ministerieel Besluit werden de prioritaire gebieden voor de opmaak van een peilbesluit aangeduid. Het Ministerieel Besluit kan je hier raadplegen.
Achtergronddocument hemelwaterverordening Technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, bedoeld voor architecten.
Lijst relevante en niet-relevante metabolieten In dit document zijn de relevante en niet-relevante metabolieten opgenomen.
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Waterscan - Afsprakenkader drinkwatermaatschappijen en de overheid Beschermde klanten hebben recht op een gratis waterscan. Deze nota somt de verschillende afspraken tussen de overheid en de watermaatschappijen op.
LAC-decreet Dit decreet bepaalt de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Stikstofdecreet De Vlaamse Regering keurde het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof of kortweg het Stikstofdecreet, goed. Hiermee neemt Vlaanderen maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen, om zo de Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen.
Besluit Vlaamse Regering en aanduiding prioritaire gebieden peilbeheer De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren.
Europese NEC richtlijn Richtlijn inzake nationale emissieplafonds, gepubliceerd in 2001 en herzien in 2016.
LRTAP-verdrag Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).
E-PRTR verordening Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen.
Ministerieel besluit Keuring waterinstallatie en privéwaterafvoer Besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer
Besluit Vlaamse Regering Tariefregulering Tariefregulering beoogt de realisatie van vier principes: rechtvaardigheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid.
Ministerieel besluit Tariefregulering Besluit houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur
Ministerieel besluit ontheffing Brabant Water Ontheffing van de toepassing van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur ten aanzien van Brabant Water NV.
Overzicht loodactieplannen De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt.
Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007) Europese maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal.
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1) Het doel van de Benelux-beschikking is het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux.
Historiek waterwetboek Overzicht wetswijzigingen op 08/01/2024.
Waterwetboek Vlaams Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, zoals gecoördineerd op 15 juni 2018 (versie 08/01/2024)
Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie Maximale luchtconcentratie van zwaveldioxde (SO₂), stikstofoxiden (NOₓ) en ammoniak (NH₃) voor de bescherming van de vegetatie.
Kritische lasten voor verzuring en vermesting Maximaal aanvaardbare aanvoer via de lucht (depositie) van zwavel en/of stikstof voor de bescherming van de biodiversiteit.
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Decreet Integraal waterbeleid - Grondwater Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen
Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Wetgeving rond de afvalwaterheffing
Decreet Integraal Waterbeleid - Drinkwater Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Hemelwaterverordening Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Ontwerp, aanleg, onderhoud, rioleringssystemen, rioolbeheer, afvalwater, regenwater, rioleringsinfrastructuur, riolering

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.