Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving

Wetgeving

Overzicht van wetgeving en beleidsdocumenten die van toepassing zijn voor de Vlaamse Milieumaatschappij.
Titel Beschrijving
Actieplan Putwater Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
Actieplan Loodpreventie in drinkwater De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt.
Achtergronddocument hemelwaterverordening Technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, bedoeld voor architecten.
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Waterscan - Afsprakenkader drinkwatermaatschappijen en de overheid Beschermde klanten hebben recht op een gratis waterscan. Deze nota somt de verschillende afspraken tussen de overheid en de watermaatschappijen op.
LAC-decreet Dit decreet bepaalt de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Beheersovereenkomst met de nv Aquafin Bovengemeentelijke saneringsverplichting; beheersovereenkomst
Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007) Europese maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal.
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1) Het doel van de Benelux-beschikking is het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux.
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Grondwaterdecreet Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen
Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Wet op de afvalwaterheffing
Drinkwaterdecreet Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Hemelwaterverordening Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Ontwerp, aanleg, onderhoud, rioleringssystemen, rioolbeheer, afvalwater, regenwater, rioleringsinfrastructuur, riolering
VLAREM Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning, milieuvergunning
Zoneringsbesluit Zoneringsplan, uitvoeringsplan, riolering, afvalwater, saneringsverplichting, centraal gebied, buitengebied
Subsidiebesluit riolering Aanleg van riolering en kleinschalige en individuele waterzuiveringsinstallaties
Technische voorschriften binneninstallaties Voorschriften om verontreiniging waternet en binneninstallaties te vermijden
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Vademecum Vlaamse Overheid Personeelswetgeving Personeelsregelgeving, sociale zekerheid, syndicaal statuut, oprichting en rechtspositie VMM
Zwemwaterrichtlijn Zwemwater, zwemmen, kwaliteitsklassen, beheer zwemwaterkwaliteit
Besluit milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen; kwaliteit oppervlaktewater; waterkwaliteit; waterbodemkwaliteit; grondwaterkwaliteit
Besluit VR rapportering saneringsverplichting Rapportering gemeentelijke saneringsverplichting, deadline en inhoud rapportering
Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI Evaluatie aansluitbaarheid, saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, noodlozingen en bronbemalingen
Besluit VR werkingstoelage exploitanten openbaar waterdistributienetwerk Bovengemeentelijke saneringsverplichting; algemene werkingstoelage; kwartaalvoorschotten; MINA-fonds; inningsbijdrage
Omzendbrief aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding
Omzendbrief toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding, private waterwinning
Decreet houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid Algemene bepalingen milieubeleid
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid