Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Bied nazorg

Bied nazorg

De LAC is een efficiënt instrument om mensen te verwijzen naar de reguliere hulpverlening. Het is zinvol om na de zitting contact te houden met je cliënten. Sluit cliënten ook zo snel mogelijk opnieuw aan.

Voorzie doorstroming naar de reguliere hulpverlening

Wie zijn nutsvoorzieningen niet kan betalen, heeft vaak ook andere (financiële) problemen. Hier vind je tips om in te zetten op de automatische doorstroming van LAC-dossiers naar de reguliere hulpverlening:

  • Zorg voor een goed intern opvolgingssysteem voor cliënten en dossiers.
  • Bekijk het sociaal onderzoek dat gevoerd moet worden in het kader van de LAC als een kans voor doorverwijzing en handel daarnaar.
  • Stel in de wachtzaal van de LAC-zitting informatie beschikbaar over het hulpverleningsaanbod van het OCMW (zowel geschreven info als beeldmateriaal) of spreek cliënten er tijdens het wachten over aan.
  • Voorzie op gezette tijdstippen een infostandje van de lokale woonwinkel, het energiesnoeibedrijf, de waterscan, …
  • Schakel een maatschappelijk werker in die onmiddellijk een algemene intake doet na de LAC of laat de LAC-zitting plaatsvinden tijdens de permanentie van de Sociale Dienst.

Opgelet: bewaak de privacy. Het is zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds uitnodigen en informeren en anderzijds aanklampen of zelfs bedreigen.

Houd contact

Het is zinvol om met de watermaatschappij af te spreken dat zij communiceren over fout gelopen betaalplannen (zie ‘Maak afspraken met de watermaatschappij’).

Het is ook nuttig om na de LAC contact te houden met de cliënt, ook met betrekking tot andere zaken dan water. Je kan die opvolging opnemen in een draaiboek. Bijvoorbeeld: wanneer heraangesloten cliënten in een zeer precaire situatie leven maar niet in begeleiding zijn bij het OCMW, en er een half jaar na de heraansluiting geen contact meer is, dan contacteert het OCMW die cliënten. Bedoeling is om vrijblijvend hulpverlening aan te bieden zodat de drempel naar het OCMW verlaagd wordt (zie ‘Maak een draaiboek voor je interne werking’).

Neem begrenzing weg of sluit opnieuw aan

Wat er gebeurt met afgesloten cliënten legt het OCMW best vast in zijn visie en/of draaiboek. Het is belangrijk dat die cliënten opgevolgd worden en er voldoende ondersteuning is.

Informeer over rechten

De meeste mensen die afgesloten zijn van water, weten niet hoe ze opnieuw aangesloten kunnen worden. Informeer cliënten over hun rechten met betrekking tot een heraansluiting (zie ‘Ken de WATER- rechten en plichten’).

Volg begrenzingen en afsluitingen op

De watermaatschappijen zijn wettelijk verplicht om de OCMW’s wekelijks een stand van zaken te geven van de adressen die begrensd, afgesloten en heraangesloten zijn op basis van een LAC-advies, en de adressen waar de intentie tot effectieve begrenzing ofafsluiting is (zie ‘Ken de WATER-rechten en -plichten’). Volg die informatie op.

Bereik (bijna) begrensde of afgesloten cliënten

Zet op basis van de gegevens van de watermaatschappij in op het bereiken van begrensde of afgesloten cliënten of cliënten waarvoor de watermaatschappij de intentie heeft tot begrenzing of afsluiting. Door dat op te nemen in een draaiboek, kan het op een systematische manier gebeuren (zie ‘Maak een draaiboek voor je interne werking’).

Sta klaar voor een LAC tot wegname van de begrenzing of heraansluitings-LAC

Je handelt vlotter bij een vraag tot heraansluiting als je zowel intern als met de watermaatschappij afspraken hebt rond de praktische organisatie van een heraansluitings-LAC (zie ‘Maak afspraken met de watermaatschappij’).

Lees meer in het document ‘Bied nazorg’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.