Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Ken de WATER-rechten en -plichten

Ken de WATER-rechten en -plichten

De rechten en plichten van de watermaatschappijen en de rioolbeheerders enerzijds en hun klanten anderzijds, zijn vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement. Hier vind je enkele elementen uit dat reglement die belangrijk zijn in het kader van de LAC-werking.

Recht op aansluiting

Iedereen heeft recht op aansluiting op het openbare waternetwerk. Ook wanneer iemand die afgesloten is naar een nieuw adres verhuist, heeft hij het recht om daar aangesloten te worden.

Wegname van debietsbegrenzing of heraansluiting

Het debiet van een klant kan worden begrensd of de klant kan afgesloten worden omdat hij weigerde om een afbetalingsregeling uit te werken of de afbetalingsregeling niet naleefde. De klant kan steeds wegname van de begrenzing of heraansluiting vragen bij de watermaatschappij. Hij heeft opnieuw recht op een normaal debiet zodra hij de afbetalingsregeling opnieuw heeft opgestart. Als het de eerste keer was dat het debiet van de klant werd begrensd of afgesloten, moet hij op dat ogenblik zelfs volledig aangesloten worden, onder precies dezelfde afbetalingsvoorwaarden als voorheen.

Als het debiet van de klant al eerder is begrensd of afgesloten geweest, kan de watermaatschappij weigeren de begrenzing bij de klant weg te nemen /de klant opnieuw aan te sluiten. In dit geval kan de klant via de LAC een wegname van de debietsbegrenzing of heraansluiting vragen. Als de LAC akkoord gaat, dan moet de watermaatschappij de wegname van de debietsbegrenzing of heraansluiting binnen de vijf werkdagen uitvoeren. Ook als de LAC niet of niet tijdig beslist, moet de watermaatschappij de wegname van de debietsbegrenzing of heraansluiting binnen de vijf werkdagen uitvoeren.

  • De kosten voor de debietsbegrenzing en voor de wegname ervan zijn steeds ten laste van de exploitant.
  • De kosten voor de afsluiting en heraansluiting zijn voor de klant en worden teruggevorderd via een verlenging van de afbetalingsregeling.

Zie ook artikel 5 §4 van het algemeen waterverkoopreglement.

Het is heel belangrijk dat klanten weten welke stappen ze moeten zetten om opnieuw vlot toegang te hebben tot de waterlevering. Enkele tips om hen daarvan op de hoogte te brengen:

  • Zorg dat deze informatie in de brief met de beslissing tot begrenzing of afsluiting staat.
  • Bespreek met de watermaatschappij of de technische medewerkers (de waterafsluiters) de info die zij via een folder of brief aan de klant kunnen bezorgen.
  • Vertel het aan de klant op de LAC-zitting, op een huisbezoek, op een afspraak op het OCMW, aan de telefoon …

Sociale openbare dienstverplichtingen

De watermaatschappijen hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaal, ecologisch en technisch vlak: de sociale openbare dienstverplichtingen (zie artikels 27 en verder van het algemeen waterverkoopreglement).

Beschermde klanten hebben bijkomende rechten bij de levering van water. Onder bepaalde voorwaarden kunnen klanten ook in aanmerking komen voor het sociaal tarief.

Waterscan

Bij een waterscan komt een medewerker van de watermaatschappij langs bij de klant thuis, om de klant te helpen duurzaam om te gaan met water.

De waterscan bestaat uit verschillende delen:

  1. Een gesprek om het watergebruik te bespreken. De klant bekijkt samen met de waterscanner de waterfactuur.
  2. De klant krijgt uitleg over de stand van de meter en hoe je die moet aflezen
  3. De waterscanner gaat samen met de klant rond in de woning om de toestellen die water verbruiken na te kijken. Hij bekijkt of er mogelijkheden zijn om minder water te verbruiken. Hij voert een lektest uit.
  4. De waterscanner controleert of er leidingen uit lood in de woning zijn (dat kan enkel voor de leidingen die zichtbaar zijn).
  5. De klant krijgt tips en een rapportje, die kunnen helpen om water te besparen.

 Meer informatie over de waterscan vind je hier.

Facturatie en inning van achterstallige betalingen

Verbruiksfactuur

De watermaatschappij berekent de verbruiksfactuur of eindfactuur op basis van de meterstand. Op basis van geschatte meterstanden krijg je een verkeerd beeld van de reële schuld. Het is dus belangrijk dat klanten de meterstanden doorgeven. Bovendien kan de watermaatschappij, als je twee opeenvolgende jaren geen watermeterstand doorgeeft, je verbruik extra hoog schatten (een voorzorgschatting). Dit geschatte verbruik bedraagt maximaal 150% van je geraamde jaarverbruik. Wanneer je binnen de 6 maanden na ontvangst van deze schatting alsnog de juiste meterstand doorgeeft, zal de watermaatschappij je kosteloos een aangepaste factuur bezorgen, gebaseerd op je werkelijke verbruik.

De factuur moet duidelijk en volledig zijn en voldoende details bevatten, zodat de klant het aangerekende bedrag kan nakijken. De watermaatschappij maakt op de factuur duidelijk melding van de toegekende vrijstelling of het sociaal tarief, als die van toepassing zijn.

Iedere klant kan vragen om een kosteloos duplicaat van de factuur aan een derde partij te bezorgen.

Tussentijdse factuur

De watermaatschappij heeft het recht om tussentijds voorschotten aan te rekenen op het waterverbruik.

Herinneringsbrief en ingebrekestelling

De uiterste betalingsdatum die op de facturen vermeld wordt, valt niet vroeger dan 30 kalenderdagen na ontvangst. Als de klant na het verstrijken van die datum niet heeft betaald, stuurt de watermaatschappij een herinneringsbrief. Daarin vermeldt ze de procedure voor de ingebrekestelling. Deze eerste herinneringsbrief is kosteloos.

Als de klant na het verstrijken van de uiterste datum voor het treffen van een betaalregeling, maar met een minimumtermijn van 15 kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief, nog geen regeling heeft getroffen voor de betaling van de openstaande rekening, stelt de watermaatschappij de klant in gebreke met een aangetekende brief. Voor deze ingebrekestelling kan een kost worden aangerekend.

Alle kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant de facturen niet betaalt, net als de verwijlintresten, kunnen ook aan de klant worden aangerekend.

Voor huishoudelijke klanten wordt de waterlevering in de periode tussen de ingebrekestelling en de beslissing van de LAC niet beperkt.

Recht op afbetalingsregeling

Elke klant heeft het recht een afbetalingsregeling uit te werken met hulp van het OCMW of een andere erkende dienst voor schuldbemiddeling. Hij of zij kan dit rechtstreeks en op elk ogenblik  doen. Een tussenkomst via de LAC is dus niet vereist.

 Zie ook artikels 20 en 21 van het algemeen waterverkoopreglement.

Hoog verbruik

Er is wettelijk heel wat voorzien voor mensen die onverwachts met een hoog verbruik geconfronteerd worden (zie art. 16 en verder van het algemeen waterverkoopreglement). Zo hebben klanten onder bepaalde voorwaarden recht op een gratis controleonderzoek om de oorzaak van het afwijkende verbruik op te sporen. Bij aanhoudende betwisting heeft zowel de watermaatschappij als de klant het recht om een technische controle van de watermeter te laten uitvoeren. Gezien de kostprijs ga je daar best voorzichtig mee om. Het gebeurt immers zelden dat een controle van de watermeter aantoont dat de meter te veel telt.

Onder bepaalde voorwaarden kan de klant ook een verzoek tot minnelijke schikking indienen bij de watermaatschappij (zie artikel 19 van het algemeen waterverkoopreglement).

Bij vermoeden van een (verborgen) lek is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te schieten. Zo vermijd je nog meer schade en extra kosten.

Lees meer in het document ‘Ken de WATER-rechten en -plichten’

 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.