Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Aandachtspunten / Voorkom waterarmoede

Voorkom waterarmoede

Je kan waterarmoede helpen voorkomen door in te zetten op waterbesparing en mensen te wijzen op premies, financiële steun en hun waterrechten en -plichten.

Benut de waterscan

De waterscan is nog weinig gekend, zowel bij klanten van de watermaatschappij als bij OCMW’s. Bij een waterscan komt er een professional aan huis om samen met het gezin het waterverbruik onder de loep te nemen.

De waterscan is gratis voor beschermde klanten. Voor niet-beschermde klanten verschilt de prijs van watermaatschappij tot watermaatschappij.

De waterscan is in bepaalde gevallen ook gratis voor:

 1. Klanten die worden voorgedragen door een OCMW, al dan niet in het kader van de werking van de Lokale Adviescommissie voor afsluiting;
 2. Klanten die worden voorgedragen door een CAW of een andere instelling voor schuldbemiddeling;
 3. Klanten bij wie een gratis energiescan werd uitgevoerd en die actief een waterscan aanvragen.

De waterscan wordt gratis aangeboden bij een klant uit deze doelgroep als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Op basis van het reële waterverbruik van de klant is er een duidelijk waterbesparingspotentieel. Dit reëel besparingspotentiaal wordt geacht aanwezig te zijn zodra de klant een verbruik heeft dat hoger is dan 150 % van het gemiddeld verbruik.
 2. De klant staat achter het idee en opzet van de waterscan en toont bereidheid tot medewerking wanneer de exploitant hem contacteert voor de uitvoering van de waterscan.

Let er bij waterbesparing op dat persoonlijke en huishoudelijke hygiëne niet in het gedrang komen. Te vermijden is dat cliënten alternatieven gebruiken die hen op hogere kosten jagen: de wasserette, flessenwater, douchen in de sportclub …

Benut premies en bijkomende steun

Financiële steun voor de waterfactuur kan voor de klant een grote steun betekenen. Wel zijn er enkele aandachtspunten:

 • Wat met huishoudens die structureel een te laag inkomen hebben? Tussenkomsten zijn dan druppels op een hete plaat, maar desondanks hoognodig.
 • Wordt het bestaan van financiële steun voor de waterfactuur bekendgemaakt of kiest men ervoor er geen ruchtbaarheid aan te geven? Hoe verloopt de bekendmaking? Worden bepaalde categorieën van cliënten ingelicht?

Onderzoek of cliënten de steun krijgen waar ze recht op hebben. Zeker de compensatie voor sociaal tarief voor mensen in een appartementsblok met gemeenschappelijke watermeter blijkt niet altijd automatisch te worden toegekend. Bekijk ook of cliënten recht hebben op andere financiële steun dan die in het kader van de waterfactuur, zoals een studietoelage, tegemoetkoming in de huurprijs ...

Informeer burgers

Burgers informeren over hun waterrechten en -plichten kan via verschillende kanalen. De brochure ‘Goed geregeld is geld gespaard’ van de Vlaamse Milieumaatschappij beschrijft die rechten en plichten op een duidelijke manier. Maar het is ook belangrijk om mondeling informatie mee te geven.

Ook mensen waarvoor (nog) geen vraag tot afsluiting werd gesteld, informeer je best. Zo kan je op een huisbezoek of tijdens een afspraak op het OCMW in het kader van schuldhulpverlening, een probleem met gas of elektriciteit enzovoort, ook informatie over waterbesparing meegeven.

De volgende zaken zijn zeer weinig bekend bij mensen in kansarmoede, maar erg belangrijk:

 • het belang van het doorgeven van meterstanden
 • waar en hoe je de meterstanden moet aflezen. Een maatschappelijk werker op huisbezoek kan dat tonen.
 • welke stappen je kan ondernemen voor een heraansluiting
 • eenzijdige opzeg als alternatief voor tegensprekelijke overname bij verhuis

Lees meer in het document ‘Voorkom waterarmoede’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.