Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
WaterRegulator activiteitenverslag 2020 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2020. 23-06-2021
Sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020 In dit samenvattingsrapport analyseert de VMM het gehalte aan zwevende stoffen in de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen en wordt gezocht naar trends en verklarende factoren. Sinds 2002 heeft de VMM een meetnet waarmee op verschillende locaties continu het gehalte aan zwevende stoffen gemeten wordt. 21-05-2021
Participatie in gebiedsgerichte werking rond water De VMM heeft een handboek en toolboek laten samenstellen voor participatie in gebiedsgerichte werking rond water. Dit instrument helpt je om een participatietraject in goede banen te leiden. 30-04-2021
Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Als private waterleverancier heb je de verantwoordelijkheid om zelf de kwaliteit van het opgepompte water op te volgen en te bewaken. 06-04-2021
Flyer ecologische herinrichting Schulensmeer Download onze flyer over de natuurherstellingswerken in het Schulensbroek. 16-03-2021
Sluit regenwater veilig aan (folder) Gebruik regenwater slim en houd het gescheiden van kraanwater. Bekijk de aanbevelingen om je put veilig aan te vullen als hij leeg is. 12-01-2021
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2019 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2019 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 22-12-2020
Jaarverslag Water 2019 - syntheserapport Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2019, zoals behandeld in de thematische rapporten over de waterkwaliteit. 21-12-2020
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2019 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, productie en het verbruik in Vlaanderen. De data zijn ontsloten t.e.m. 2019. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2019 zijn opgenomen. 16-12-2020
Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied - resultaten MAP-meetnet 2019-2020 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater in 2019-2020. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw. 09-12-2020
Monitoring aandachtstoffen Kaderrichtlijn Water - campagne 2019-2020 Dit rapport bespreekt de metingen van de aandachtstoffen in de Vlaamse waterlichamen van 2015 tot 2020. De aandachtstoffen zijn vastgesteld door de Europese Commissie. 03-12-2020
Richtlijnen gebruik grondwater voor drinkwater door particulieren Gebruik je als eigen waterwinner je eigen putwater voor consumptie en hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. De brochure geeft aan hoe je de controle het beste kunt aanpakken. 18-11-2020
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2019 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2019 over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 04-11-2020
Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2019 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit de emissie-inventaris water van de VMM van 2019. 28-10-2020
Sociaal tarief of vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging 2020 In deze folder lees je meer over de voorwaarden voor een sociaal tarief of vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging 2020. 12-10-2020
Kwaliteit van het drinkwater in 2019 Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het kraanwater in 2019. De resultaten van de jaarlijkse controle aan de kraan en in het distributienet, tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in zeer grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen. 06-10-2020
Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2019 Dit rapport geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2019 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor fysisch-chemische parameters. 28-09-2020
WaterRegulator activiteitenverslag 2019 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2019. 18-09-2020
Veldstudie naar de monitoring van biota 2018-2019 Verscheidene stoffen gemeten in visweefsel overschrijden regelmatig de milieukwaliteitsnorm. Dat is het geval voor kwik, BDE’s, cis-heptachloorepoxide, PFOS en dioxines. Sinds 2015 meet de VMM gevaarlijke stoffen in levende organismen (biota), afkomstig uit Vlaamse oppervlaktewateren. In dit rapport lees je de resultaten voor de periode 2018-2019. 07-07-2020
Veldstudies naar monitoring van biota - Algemene trends en relaties Verscheidene stoffen gemeten in visweefsel overschrijden regelmatig de milieukwaliteitsnorm. Dat is het geval voor kwik, BDE’s, cis-heptachloorepoxide, PFOS en dioxines. Sinds 2015 meet de VMM gevaarlijke stoffen in levende organismen (biota), afkomstig uit Vlaamse oppervlaktewateren. Na vier jaar is de eerste meetcyclus voltooid en kunnen we de resultaten samenvatten. 07-07-2020
Onderzoek naar het verdwijnen van de macrofyten op de Grote Nete Deel 1 Uitvoeren van densiteitsbepaling en veldproeven met betrekking tot de mogelijke invloed van Chinese wolhandkrabben op de macrofyten in het Netebekken. 07-07-2020
Onderzoek naar het verdwijnen van de macrofyten op de Grote Nete Deel 2 Uitvoeren van de ecotoxiciteittesten en TIE naar aanwezige fytotoxische stoffen 07-07-2020
Proeftuinen Droogte Begin 2020 gingen 8 proeftuinen droogte van start. In zo’n proeftuin droogte werken minstens drie bedrijven samen aan een innovatief project die waterschaarste in periodes van droogte kan inperken. Met deze proeftuinen willen we al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Op die manier openen we de weg naar andere gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan. 06-07-2020
VMM vernieuwt Grote Steunbeer in Diest In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de oude stuw de Grote Steunbeer door de vroegere vestinggrachten. De komende jaren wordt de Grote Steunbeer gerestaureerd: de dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met de heropening van de Demer in de stad zal de vernieuwing van de Grote Steunbeer Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen. 03-07-2020
Kwaliteit van het zwemwater in 2019 De VMM volgt de zwemwaterkwaliteit van de 89 Vlaamse zwemwateren op en beoordeelt ze volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. In dit rapport bespreken we de kwaliteit van het zwemwater in 2019. 08-06-2020
Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen 2017-2018 Dit rapport bespreekt de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen van 2017-2018. Daarnaast gaat het over de kasstromen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een prognose tot 2024. 05-05-2020
Veterinaire antibiotica in water 2017-2018 Dit rapport bespreekt de verontreiniging door veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen in 2017 en 2018. 16-03-2020
Monitoring aandachtstoffen kaderrichtlijn Water: campagne 2018-2019 Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de monitoringscampagnes van de aanwezigheid in de Vlaamse oppervlaktewateren van aandachtstoffen aangeduid door de Europese Commissie. 31-01-2020
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2018 Dit rapport brengt een overzicht van de afbouw van het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2018 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen.. 20-01-2020
Jaarverslag Water 2018 Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging , de biologische kwaliteit en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2018, zoals deze in de thematische rapporten over de waterkwaliteit zijn behandeld. 15-01-2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.