Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Slim meten van pesticiden met automatische monsterneming Hoe werkt een tijd-geïntegreerde sampler zoals de pesticidesampler en welke stoffen kunnen gekwantificeerd worden? Welke meerwaarde heeft deze sampler ten opzichte van onze conventionele bemonstering en wat zijn de toekomstperspectieven? 22-05-2024
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in de meetnetten oppervlakte- en grondwater. 19-02-2024
Kwaliteit van het drinkwater 2022 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2022. 25-01-2024
Model voor circulair afvalwater Gebruik dit model voor de opmaak van een schriftelijke overeenkomst waarin de modaliteiten van de uitwisseling van circulair afvalwater zijn opgenomen. 01-01-2024
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen – 2022 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. De data lopen t.e.m. 2022. Ook de gedistribueerde volumes op dag en maandbasis van 2022 zijn opgenomen. 14-12-2023
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde - 2023 In dit rapport wordt gerapporteerd over de chemische kwaliteit van de waterbodem van baggerplaatsen in de Westerschelde – campagne 2023. 11-12-2023
Individuele bescherming tegen overstromingen In deze brochure vind je concrete tips om waterschade aan woningen te voorkomen. Die tips kan je als lokale overheid, aannemer of architect delen met bewoners. 14-11-2023
Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Als private waterleverancier heb je de verantwoordelijkheid om zelf de kwaliteit van het opgepompte water op te volgen en te bewaken. 08-11-2023
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2022 Dit rapport bevat gegevens over de toepassing van het algemeen waterverkoopreglement in het jaar 2022, onder andere over debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. De gegevens over de keuring van de waterinstallatie worden in een afzonderlijk rapport beschreven. 26-10-2023
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2022 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2022 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 19-10-2023
Waterbalansstudie Oudlandpolder Deze waterbalansstudie van de Oudlandpolder (tussen Bredene en Zeebrugge) werd opgemaakt in functie van een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de langetermijndoelstellingen voor landbouw en natuur. Het rapport werd opgesteld door Sumaqua, de Universiteit Antwerpen en Inagro, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij en met de steun van Interreg North Sea Region SalFar. 18-10-2023
WaterRegulator activiteitenverslag 2022 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2022. 05-07-2023
Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen In 2022 zette de Vlaamse Milieumaatschappij een grootschalige monitoringscampagne op naar de aanwezigheid van PFAS in afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota en grondwater. In dit rapport worden de meetgegevens geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op de PFAS-concentraties in het aquatisch milieu in Vlaanderen en op de impact van mogelijke PFAS-bronnen op het watersysteem. 21-06-2023
De Gaverbeek, in galop naar een goed watersysteem Hoe de VMM in de omgeving van de Gaverbeek precies inzet op beter water, welke acties we ondernemen en vooral: waarom we dat doen? Dat ontdek je in deze brochure! 01-06-2023
Financiering van water in Vlaanderen in 2020 Driejaarlijks maakt de VMM een rapport op over de financiering van water. In het huidig rapport wordt de analyse gemaakt van het jaar 2020. Er vloeide dat jaar zo’n 2,85 miljard euro naar het Vlaamse waterbeleid en -beheer. De meeste middelen werden gebruikt voor de inzameling en zuivering van afvalwater (49%), gevolgd door watervoorziening (35%) en watersysteembeheer (16%). 19-04-2023
Kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen Om het proactieve droogtebeleid te onderbouwen, bundelden VITO en de VMM informatie over de kosten en effecten van proactieve droogtemaatregelen. Op basis daarvan maakten we een vergelijkende analyse van de kosteneffectiviteit van proactieve droogtemaatregelen. 09-03-2023
Uitvoering van monsternemingen en analyses in biota voor de saneringswerken op de Winterbeek. Fase 2 (T1): evaluatie na de saneringswerken Studie door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2023
Ecologische en ecotoxicologische opvolging van de sanering van de Winterbeek, fase 1 (T0, 2016-2017) Studie door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2023
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied – 2021-2022 De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid. 23-12-2022
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde - 2022 In dit rapport wordt gerapporteerd over de chemische kwaliteit van de waterbodem van baggerplaatsen in de Westerschelde, campagne 2022. 13-12-2022
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde - 2022 In dit rapport wordt de chemische kwaliteit van de baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde beschreven. Deze rapportage is een deel van het monitoringsprogramma voor het terugstorten van baggerspecie van de Beneden-Zeeschelde, campagne 2022. 13-12-2022
Kwaliteit van het drinkwater in 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2021. 10-11-2022
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. De data lopen tot en met 2021. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2021 zijn opgenomen. 10-11-2022
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2021 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 28-10-2022
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2021 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2021 over de debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 20-10-2022
Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022 Dit rapport geeft de resultaten weer van een eerste oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in grondwater in het freatisch grondwater in Vlaanderen. 05-07-2022
WaterRegulator activiteitenverslag 2021 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2021. 27-06-2022
PFAS in de bronnen voor de productie van drinkwater 2021 Dit rapport geeft een overzicht over de aanwezigheid van perfluorverbindingen in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater op basis van een meetcampagne uitgevoerd door de waterbedrijven in 2021. 14-06-2022
Besteding gemeentelijke saneringsbijdrage - actualisering 2022 Gemeentelijke saneringsmiddelen worden door de rioolbeheerders wel degelijk gebruikt voor aanleg en onderhoud van de gemeentelijke rioolinfrastructuur, zoals decretaal bepaald. Dat blijkt uit een doorlichting van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de periode 2015 – 2020. 18-05-2022
Perfluorverbindingen in drinkwater 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van perfluorverbindingen in het drinkwater in Vlaanderen op basis van een meetcampagne in 2021. 31-01-2022

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.