Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Kosten voor riolering - Een blik vooruit We blikken vooruit op de financiering van het rioolbeheer tot 2027. Zo onderzoeken we wat we in Vlaanderen met de huidige inkomsten kunnen realiseren en wat de financieringsnood is als we een bepaald ambitieniveau vooropstellen. 15-10-2018
Impact van klimaatverandering op meteorologische droogte in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de impact van klimaatverandering op de frequentie, duur en intensiteit van meteorologische droogte tegen het jaar 2030, 2050 en 2100 aan de hand van het neerslagtekort, de Standardized Precipitation Index (SPI) en de Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI). De meteorologische waarnemingen voor de historische referentieperiode van 1901 t.e.m. 2000 (huidig klimaat) worden vergeleken met door klimaatmodellen geperturbeerde gegevensreeksen die een klimaatprojectie geven gecentreerd rond de jaren 2030, 2050 en 2100. 20-09-2018
Aanbevelingen nabehandeling en opslag drinkwater Als je drinkwater, al dan niet geleverd door een watermaatschappij, zelf behandelt of opslaat, kan de kwaliteit veranderen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om de kwaliteit te controleren. Deze aanbevelingen kunnen je hierbij ondersteunen. 24-07-2018
WaterRegulator activiteitenverslag 2017 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2017. 23-07-2018
Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2017 Dit rapport bespreekt de toestandsbeoordeling van de Vlaamse waterlichamen aan de hand van de meetresultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in de operationele meetplaatsen. 26-06-2018
Kosten voor afvalwatersanering Hoeveel kost collectieve afvalwatersanering in Vlaanderen? Dit rapport biedt een blik op 25 jaar financiële kerncijfers van de nv Aquafin. Aquafin vervult een cruciale rol omdat het bedrijf de bovengemeentelijke infrastructuur uitbouwt, financiert en beheert. 19-06-2018
Kwaliteit van het zwemwater 2017 In 2017 behoorden 81 zwemwateren tot de klasse uitstekend, 5 tot de klasse goed en 2 tot de klasse aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit, vooral door de blijvende verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan de kust. 24-05-2018
Kosten voor riolering - rapportering 2016 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen. Daarnaast onderzoeken we of de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, de financiële resultaten en de kassaldi overeenstemmen met de wettelijke bepalingen en brengen we de kostenefficiëntie van de verschillende rioolbeheerders in kaart. 08-05-2018
Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de kaderrichtlijn Water 2016-2017. Het rapport geeft de resultaten weer van 11 prioritaire stoffen en hun derivaten die in biota gemeten dienen te worden om een correcte monitoring van aquatische milieukwaliteit te garanderen. Door hun hydrofobe eigenschappen zijn deze stoffen namelijk slecht meetbaar in water en zullen ze eerder binden aan de waterbodem of zich opstapelen in organismen. 03-05-2018
Een correcte integrale waterfactuur? De VMM kijkt het voor je na! De VMM onderzocht hoe correct de integrale waterfactuur wordt aangerekend door de watermaatschappijen. De focus ligt op de implementatie van de nieuwe tariefstructuur, die vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle watermaatschappijen. Dit rapport bevat de resultaten van de steekproefcontrole van de integrale waterfactuur en de bevindingen uit de gevoerde procescontrole naar de lopende procedures en werkprocessen in de sector. 02-05-2018
Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Onderzoeken of woningen individueel beschermd kunnen worden; bijkomend bufferen van water; opmaken van hemelwaterplannen; plaatsen van extra waterpeilmeters; … Dat is maar een greep uit de meer dan 50 maatregelen die zijn vastgelegd in het riviercontract. Het doel: het overstromingsrisico verder verminderen in Sint-Michiels (Brugge) en Zedelgem. 17-04-2018
Emissies naar oppervlaktewater van medicijnen uit veterinair gebruik - perceel 2 Dit is het tweede deel van het onderzoek naar emissies naar oppervlaktewater van medicijnen uit veterinair gebruik. 04-04-2018
Emissies naar oppervlaktewater van medicijnen uit veterinair gebruik - perceel 1 Dit is het eerste deel van het onderzoek naar emissies naar oppervlaktewater van medicijnen uit veterinair gebruik. 04-04-2018
Aanmaak van een afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen Dit rapport beschrijft de methodiek die gevolgd werd bij de opmaak van een gebiedsdekkende afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen. Deze kaart geeft de gebieden weer die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van directe afstroming van neerslag. 04-04-2018
Watergebruik door huishoudens Dit rapport vergelijkt het watergebruik in huis in Vlaanderen voor verschillende huishoudtypes en verdiept zich in het flessenwatergebruik. Daarvoor zijn 504 huishoudens bevraagd, tussen augustus en november 2016. Daarnaast worden de resultaten van het leidingwatergebruik in Vlaanderen vergeleken met de resultaten in Nederland. 06-03-2018
Veilig kraanwater in gebouwen Een aantal aandachtspunten rond drinkwater waarmee je rekening moet houden, als je een gebouw beheert. 05-03-2018
Jaarverslag Water 2016 Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? En wat zijn de bronnen van waterverontreiniging? In dit synthese-rapport worden de resultaten van 2016 besproken. 01-02-2018
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2016 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per watermaatschappij. De rapportering maakt het mogelijk een balans op te maken van winning, productie en verbruik in Vlaanderen. Daarnaast bevat dit rapport ook cijfers van het niet-geregistreerde verbruik. Naast de data voor het jaar 2016 beschrijft het rapport ook trends. 18-12-2017
Bronnen van waterverontreiniging 2016 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het afvalwatermeetnet van de VMM van 2016. 12-12-2017
Evaluatie saneringsinfrastructuur 2016 In dit rapport wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst. Daarnaast wordt de werking en het beheer ervan op basis van de beschikbare gegevens voor 2016 geëvalueerd. 05-12-2017
Duurzaam pesticidegebruik 2016 Dit rapport toont hoe de openbare besturen in Vlaanderen de wetgeving duurzaam gebruik van pesticiden in praktijk brengen en het pesticidegebruik steeds meer terugdringen. 05-12-2017
Macrofyten in de Grote Nete In dit rapport vind je de resultaten van het onderzoek naar het verdwijnen van de macrofyten in de Grote Nete. Het is een vervolg op het onderzoek uit 2015. 06-11-2017
De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden Navraag bij meer dan 2000 Vlamingen toont aan dat ongeveer de helft geen pesticiden meer gebruikt in de tuin en dat pesticidevrije bestrijding aan een opmars bezig is. Maar er zijn toch nog knelpunten. Pesticiden blijken vooral nog heel populair tegen vegetatie op de oprit en het terras, maar de Vlaming is leergierig en op zoek naar informatie om ook hier zonder pesticiden te gaan werken. 19-10-2017
Afvalwaterstromen Pukkelpop 2017 Ook dit jaar onderzochten we de afvoersystemen voor het afvalwater tijdens het festival Pukkelpop. We gingen na of er een impact was op de waterkwaliteit van de twee waterlopen. Onze medewerkers inspecteerden twee campings en het festivalterrein zelf. Na onderzoek kon de VMM vaststellen dat de afvalwaterstromen correct afgevoerd worden via riolering of met containers. Zo blijven de twee waterlopen in de buurt gevrijwaard van vervuiling. 19-10-2017
Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2016-2017 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. 19-10-2017
Kwaliteit van het drinkwater - 2016 De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen voldoet in zeer grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse controles die de watermaatschappijen uitvoeren aan de kraan en binnen het distributienetwerk. In dit rapport analyseren we de resultaten van 2016. 17-10-2017
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2016 De Vlaamse Milieumaatschappij publiceert jaarlijks een verslag over de drinkwater- en saneringsstatistiek. Dit rapport bevat gegevens van het jaar 2016 over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 06-09-2017
Waterregulator - activiteitenverslag 2016 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2016. 01-08-2017
Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied met aandacht voor technische uitdagingen en impact op kostprijs Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen. 26-07-2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.