Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement - jaar 2018 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2018. 21-10-2019
Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2018 Dit rapport geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2018 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters. 18-06-2019
Kwaliteit van het zwemwater in 2018 In 2018 behoorden 82 zwemwateren tot de klasse uitstekend, 5 tot de klasse goed en 2 tot de klasse aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit, vooral door de blijvende verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan de kust. 06-06-2019
Veldstudie naar de monitoring van biota 2017-2018 In dit rapport lees je de resultaten van de monitoring van de milieukwaliteitsnormen voor biota, opgesteld voor 11 prioritaire stoffen en hun derivaten. 28-05-2019
Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen Onze polders hebben van nature zout water in de bodem. Door het insijpelen van regenwater zijn er ook zoetwaterlenzen ontstaan. Deze zoetwaterlenzen zijn schaars. De verdeling tussen zoet en zout water werd in de jaren 1960 en 1970 al eens in kaart gebracht. 50 jaar later hebben we de verziltingsgraad opnieuw in kaart gebracht dankzij gespecialiseerde technologie. 14-05-2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur van de integrale waterfactuur in Vlaanderen flink gewijzigd, en met name meer geüniformiseerd. Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur zijn diverse evaluerende deelstudies uitgevoerd gericht op de evaluatie van een (of twee) beoogde effecten van het gewijzigde beleid. De resultaten kan je vinden in de deelstudies zelf (zie lijst), of samengevat in onderstaand rapport. 06-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019
Pesticiden in de bedrijfswereld: bevraging 2018 Dit rapport toont de resultaten van een bevraging naar onderhoud van de buitenruimte van bedrijven en kadert binnen het pesticidebeleid. 01-04-2019
Jaarverslag Water 2017 - syntheserapport Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2017, zoals deze in de thematische rapporten over de waterkwaliteit zijn behandeld. 01-02-2019
De Voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de uitvoering van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in Vlaanderen zoals opgelegd in de Europese overstromingsrichtlijn. 29-01-2019
Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2017 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het afvalwatermeetnet van de VMM van 2017. 22-01-2019
Waterverontreiniging door metalen in 2017 In dit rapport bespreken we de verontreiniging van oppervlaktewater door metalen. 07-01-2019
Evaluatie 1 jaar afsprakenkader Waterscan Het afsprakenkader Waterscan startte op 1 juli 2017. Na één jaar geeft dit rapport een overzicht van de implementatie van dit afsprakenkader Waterscan op basis van een enquête, een rapportering van de watermaatschappijen over de verschillende acties en een standpunt van Komosie. 04-12-2018
Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2017-2018 In dit rapport vind je de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw. 29-11-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen – 2017 Met dit rapport maken we een balans opvan de winning, de productie en het verbruik van drinkwater in Vlaanderen. Naast de data voor het jaar 2017 beschrijft het rapport ook trends. 28-11-2018
Duurzaam gebruik pesticiden – 2017 Dit rapport toont hoe de openbare besturen in Vlaanderen de wetgeving duurzaam gebruik van pesticiden in praktijk brengen en het pesticidegebruik steeds meer terugdringen. 27-11-2018
Kwaliteit van het drinkwater – 2017 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2017. 05-11-2018
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2017 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. 23-10-2018
Neonicotinoiden in oppervlaktewater Sinds 2014 monitort de VMM de aanwezigheid van neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Dit rapport bespreekt de meetresultaten van 2014 tot 2017 op een 100-tal meetplaatsen. Met die meetplaatsen wordt voor Vlaanderen gebiedsdekkend een uitspraak gedaan over de aanwezigheid van neonicotinoïden. 15-10-2018
Kosten voor riolering - Een blik vooruit We blikken vooruit op de financiering van het rioolbeheer tot 2027. Zo onderzoeken we wat we in Vlaanderen met de huidige inkomsten kunnen realiseren en wat de financieringsnood is als we een bepaald ambitieniveau vooropstellen. 15-10-2018
Impact van klimaatverandering op meteorologische droogte in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de impact van klimaatverandering op de frequentie, duur en intensiteit van meteorologische droogte tegen het jaar 2030, 2050 en 2100 aan de hand van het neerslagtekort, de Standardized Precipitation Index (SPI) en de Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI). De meteorologische waarnemingen voor de historische referentieperiode van 1901 t.e.m. 2000 (huidig klimaat) worden vergeleken met door klimaatmodellen geperturbeerde gegevensreeksen die een klimaatprojectie geven gecentreerd rond de jaren 2030, 2050 en 2100. 20-09-2018
Aanbevelingen nabehandeling en opslag drinkwater Als je drinkwater, al dan niet geleverd door een watermaatschappij, zelf behandelt of opslaat, kan de kwaliteit veranderen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om de kwaliteit te controleren. Deze aanbevelingen kunnen je hierbij ondersteunen. 24-07-2018
WaterRegulator activiteitenverslag 2017 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2017. 23-07-2018
Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2017 Dit rapport bespreekt de toestandsbeoordeling van de Vlaamse waterlichamen aan de hand van de meetresultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters in de operationele meetplaatsen. 26-06-2018
Kosten voor afvalwatersanering Hoeveel kost collectieve afvalwatersanering in Vlaanderen? Dit rapport biedt een blik op 25 jaar financiële kerncijfers van de nv Aquafin. Aquafin vervult een cruciale rol omdat het bedrijf de bovengemeentelijke infrastructuur uitbouwt, financiert en beheert. 19-06-2018
Kwaliteit van het zwemwater 2017 In 2017 behoorden 81 zwemwateren tot de klasse uitstekend, 5 tot de klasse goed en 2 tot de klasse aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit, vooral door de blijvende verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan de kust. 24-05-2018
Kosten voor riolering - rapportering 2016 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen. Daarnaast onderzoeken we of de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, de financiële resultaten en de kassaldi overeenstemmen met de wettelijke bepalingen en brengen we de kostenefficiëntie van de verschillende rioolbeheerders in kaart. 08-05-2018
Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de kaderrichtlijn Water 2016-2017. Het rapport geeft de resultaten weer van 11 prioritaire stoffen en hun derivaten die in biota gemeten dienen te worden om een correcte monitoring van aquatische milieukwaliteit te garanderen. Door hun hydrofobe eigenschappen zijn deze stoffen namelijk slecht meetbaar in water en zullen ze eerder binden aan de waterbodem of zich opstapelen in organismen. 03-05-2018
Een correcte integrale waterfactuur? De VMM kijkt het voor je na! De VMM onderzocht hoe correct de integrale waterfactuur wordt aangerekend door de watermaatschappijen. De focus ligt op de implementatie van de nieuwe tariefstructuur, die vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle watermaatschappijen. Dit rapport bevat de resultaten van de steekproefcontrole van de integrale waterfactuur en de bevindingen uit de gevoerde procescontrole naar de lopende procedures en werkprocessen in de sector. 02-05-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.