Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Impact verzuring en vermesting op ecosystemen

Impact van verzuring en vermesting op ecosystemen

 • De kritische last is de drempel waarboven ecosystemen op lange termijn schade ondervinden door verzurende depositie of stikstofdepositie
 • Een overschrijding treedt op als de depositie hoger is dan de kritische last
 • Sinds 2000 is er een dalende trend voor verzuring en in mindere mate voor vermesting 
 • De doelstelling tegen 2030 is al gehaald voor verzuring maar nog veraf voor vermesting
 • In alle Vlaamse bossen en heidegebieden is er vermesting door te hoge stikstofdepositie
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonEffecten op ecosystemen 

 • Verzuring en vermesting tasten ecosystemen aan en verminderen de biodiversiteit
 • Veel plantensoorten groeien van nature in vrij voedselarme condities. Bij een overmaat aan stikstof verdwijnen of verminderen soorten en kunnen planten gevoeliger worden voor stress (bv. droogte, vorst, virussen en insecten).
 • Verzuring en vermesting leiden tot de uitspoeling van nitraat, voedingstoffen voor planten en metalen. Dit vermindert de bodem- en waterkwaliteit.
 • In veel Vlaamse natuurgebieden vormt vermesting en verzuring door luchtvervuiling een probleem, naast factoren als versnippering en verdroging. Minder stikstofdepositie is noodzakelijk voor de instandhouding van de biodiversiteit.

doelstellingDoelstellingen 

Volgens het Vlaams luchtbeleidsplan moet de oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische lasten in 2030 minstens een derde lager zijn dan in 2005. De doelstellingen volgens het tweede voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030 zijn:

Doel 2030: maximaal aandeel van oppervlakte natuur
met overschrijding van kritische last (%)
Doel vermesting2021Doel verzuring2021
alle natuur 61 % 80 % 49 % Groene vink 19 %
bos 67 % 100 % 53 % Groene vink 20 %
heide 67 % 100 % 45 % Groene vink 4 %
soortenrijk grasland 49 % Groene vink 33 % 41 % Groene vink 21 %

toestandToestand in 2021

De doelstellingen voor 2030 zijn al gehaald voor verzuring, maar zijn nog ver buiten bereik voor vermesting. 

80 % van de oppervlakte natuur is in overschrijding van de kritische last voor vermesting:

 • In alle Vlaamse bossen en heidegebieden is er te veel stikstofdepositie (overschrijding voor 100 % van de oppervlakte).
 • 33 % van oppervlakte is in overschrijding voor soortenrijk grasland.

19 % van de oppervlakte natuur is in overschrijding van de kritische last voor verzuring: 

 • Overschrijding voor 21 % van de oppervlakte voor soortenrijk grasland, 20 % voor bos en 4 % voor heide.

evolutieEvolutie 

De oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische lasten daalt beperkt in de periode 2000-2021 voor vermesting maar neemt sterk af voor verzuring:

 • Vermesting: van 96 % in 2000 naar 80 % in 2021
 • Verzuring: van 78 % in 2000 naar 19 % in 2021

Info Meer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.