Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water

Circulair water - Samenwerkingen die waterbeschikbaarheid verhogen

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik komen in aanmerking. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Het is niet meer mogelijk om een projectvoorstel in te dienen.

Waarom een oproep circulair water?

Droogteperiodes in Vlaanderen volgen elkaar op. We moeten de veronderstelling loslaten dat er in Vlaanderen altijd voldoende water beschikbaar is. Het is belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Verminderd waterverbruik en meer circulair watergebruik moeten Vlaanderen veerkrachtig maken gedurende langere perioden van droogte. 

Voor wie?

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. We kiezen voor samenwerkingen tussen minimum 2 partijen die ofwel:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Samenwerkingsverbanden kunnen zich laten bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus.

Laat je inspireren door lopende projecten van proeftuinen droogte en hergebruik effluent.

Procedure

In het reglement circulair water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen.

Wil je voorafgaand aan de definitieve indiening een projectidee aftoetsen? Maak dan gebruik van de facultatieve vooraanmelding via het sjabloon ‘projectidee’. Dat dien je in ten laatste op vrijdag 16 juni 2023 voor 12 uur. Voor deze vooraanmelding volstaat een beknopte beschrijving van het project waarover we met jou in gesprek gaan.

Initiatieven die teruggewonnen water willen inzetten voor irrigatietoepassingen adviseren we om gebruik te maken van de vooraanmelding. Dit omwille van geplande wijzigingen rond dit onderwerp in de Vlaamse wetgeving in de loop van 2023. Het is belangrijk om de impact hiervan te bespreken.

Een aanvraag definitief indienen doe je via het aanvraagformulier. Een volledig uitgewerkt projectvoorstel moet uiterlijk op woensdag 6 september 2023 om 12 uur ingediend zijn. We raden je aan om goed de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria na te lezen (deel 8 van het reglement).

Download

Indicatieve timing

t.e.m. 16 juni 2023 (12u00) Facultatief indienen van een projectidee.
22-23 juni 2023 Toelichtingsmomenten waarop we in gesprek gaan over jouw project. Per project wordt een half uur voorzien.
t.e.m. 6 september 2023 (12u00) Indienen aanvraagformulier project circulair water.
Oktober-december 2023 De jury evalueert de ingediende projectvoorstellen o.b.v. de beoordelingscriteria en maakt een voorstel van rangorde. Als de jury het nodig vindt kan ze bepaalde initiatiefnemers vragen hun project voor te stellen. De definitieve beslissing ligt bij de minister of Vlaamse Regering.
Januari 2024 Uitbetaling voorschot subsidie aan de geselecteerde kandidaten.
Januari 2024-juli 2030 Realisatie van het project, meewerken aan kennisverspreiding en ambassadeurschap.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

De oproep kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.