Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Publicaties grondwater

Publicaties grondwater

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in de meetnetten oppervlakte- en grondwater. 19-02-2024
Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Als private waterleverancier heb je de verantwoordelijkheid om zelf de kwaliteit van het opgepompte water op te volgen en te bewaken. 08-11-2023
Waterbalansstudie Oudlandpolder Deze waterbalansstudie van de Oudlandpolder (tussen Bredene en Zeebrugge) werd opgemaakt in functie van een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de langetermijndoelstellingen voor landbouw en natuur. Het rapport werd opgesteld door Sumaqua, de Universiteit Antwerpen en Inagro, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij en met de steun van Interreg North Sea Region SalFar. 18-10-2023
Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen In 2022 zette de Vlaamse Milieumaatschappij een grootschalige monitoringscampagne op naar de aanwezigheid van PFAS in afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota en grondwater. In dit rapport worden de meetgegevens geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op de PFAS-concentraties in het aquatisch milieu in Vlaanderen en op de impact van mogelijke PFAS-bronnen op het watersysteem. 21-06-2023
Kosteneffectiviteitsanalyse van proactieve droogtemaatregelen in Vlaanderen Om het proactieve droogtebeleid te onderbouwen, bundelden VITO en de VMM informatie over de kosten en effecten van proactieve droogtemaatregelen. Op basis daarvan maakten we een vergelijkende analyse van de kosteneffectiviteit van proactieve droogtemaatregelen. 09-03-2023
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied – 2021-2022 De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid. 23-12-2022
Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022 Dit rapport geeft de resultaten weer van een eerste oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in grondwater in het freatisch grondwater in Vlaanderen. 05-07-2022
PFAS in de bronnen voor de productie van drinkwater 2021 Dit rapport geeft een overzicht over de aanwezigheid van perfluorverbindingen in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater op basis van een meetcampagne uitgevoerd door de waterbedrijven in 2021. 14-06-2022
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied Resultaten 2020-2021 De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaardes voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat 17-12-2021
Richtlijnen gebruik grondwater voor drinkwater door particulieren Gebruik je als eigen waterwinner je eigen putwater voor consumptie en hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. De brochure geeft aan hoe je de controle het beste kunt aanpakken. 18-11-2020
Proeftuinen Droogte Begin 2020 gingen 8 proeftuinen droogte van start. In zo’n proeftuin droogte werken minstens drie bedrijven samen aan een innovatief project die waterschaarste in periodes van droogte kan inperken. Met deze proeftuinen willen we al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Op die manier openen we de weg naar andere gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan. 06-07-2020
Veterinaire antibiotica in water 2017-2018 Dit rapport bespreekt de verontreiniging door veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen in 2017 en 2018. 16-03-2020
Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen Onze polders hebben van nature zout water in de bodem. Door het insijpelen van regenwater zijn er ook zoetwaterlenzen ontstaan. Deze zoetwaterlenzen zijn schaars. De verdeling tussen zoet en zout water werd in de jaren 1960 en 1970 al eens in kaart gebracht. 50 jaar later hebben we de verziltingsgraad opnieuw in kaart gebracht dankzij gespecialiseerde technologie. 14-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019
Analyse historische droogte en ontwerprichtlijnen bronmaatregelen onder klimaatverandering Dit rapport geeft een impactanalyse van klimaatverandering op kleinschalige buffervoorzieningen en regenwaterputten. 07-01-2019
Verziltingstoestand van het oostelijk kustgebied De verziltingstoestand van het oostelijk kustgebied is in kaart gebracht door middel van elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht. 01-06-2016
Pesticidenreductie bij openbare besturen 2013-2014 Het pesticidenverbod voor openbare besturen trad in januari 2015 in werking. In dit rapport verwerkte de VMM de gegevens over de afbouw van het verbruik bij openbare besturen in 2013 en 2014. 11-09-2015
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2013 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 17-11-2014
Verrekijker november 2014 In deze editie: Diest maakt oude rivierbedding weer open - 20 jaar waterzuivering - Herstelplan grondwater - GOG Vondelbeek - Broeikasgassen verstoren klimaat - Op stap met de rioolkeurder - Techniek en natuur zijn bondgenoten in de Gulke Putten 07-11-2014
Zet pesticiden buitenspel De folder bevat tips om een tuin te onderhouden zonder pesticiden. 01-11-2014
Pesticidenreductie bij openbare besturen - jaar 2011 en 2012 Dit rapport beschrijft de resultaten van 2011 en 2012 van de afbouw van het pesticidengebruik bij openbare besturen. 15-04-2014
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2012 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid water die gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt wordt per watermaatschappij. 13-11-2013
Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen Dit rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. 23-09-2013
Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen. Dit rapport neemt de organisatie van onze voedselproductie en –consumptie van grond tot mond kritisch onder de loep. 01-11-2012
Pesticiden in het grondwater in Vlaanderen Dit rapport bespreekt de actuele druk vanwege het (landbouwkundig en niet-landbouwkundig) gebruik van pesticiden op de grondwaterreserves aan de hand van de door VMM gemeten pesticidenconcentraties in het grondwater in 2010 en de door de drinkwatermaatschappijen gerapporteerde pesticidenconcentraties in drinkwaterwinningputten (2009). 01-01-2012
Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem Het Centraal Vlaams Systeem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Centraal Vlaams Systeem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Sokkelsysteem Het Sokkelsysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding komt kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Sokkelsysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem Het Centraal Kempisch Systeem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Centraal Kempisch Systeem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Brulandkrijtsysteem Het Brulandkrijtsysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Brulandkrijtsysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Maassysteem Het Maassysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Maassysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.