Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Publicaties

Publicaties

Alle rapporten en publicaties van de VMM op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Protocol uitwisseling persoonsgegevens van VMM naar ILVO In het kader van het beleidsonderbouwend wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening op basis van mestgebruik op perceelsniveau, wisselt de VMM persoonsgegevens uit met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. 01-03-2024
Protocol uitwisseling persoonsgegevens in kader van Vlaams Handhavingsplatform Dit protocol beschrijft de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform. 05-01-2024
Model voor circulair afvalwater Gebruik dit model voor de opmaak van een schriftelijke overeenkomst waarin de modaliteiten van de uitwisseling van circulair afvalwater zijn opgenomen. 01-01-2024
Individuele bescherming tegen overstromingen In deze brochure vind je concrete tips om waterschade aan woningen te voorkomen. Die tips kan je als lokale overheid, aannemer of architect delen met bewoners. 14-11-2023
Protocol gegevensverwerking tussen het Departement Landbouw en Visserij en de VMM Om het effect van de ecoregeling voedermanagement te kunnen beoordelen in de Vlaamse broeikasgasinventaris, worden persoonsgegevens van het Departement Landbouw en Visserij meegedeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan). 27-09-2023
Protocol gegevensverwerking tussen de VLM en de VMM Om de geproduceerde mest per landbouwbedrijf te kunnen toewijzen aan landbouwpercelen die horen bij een landbouwbedrijf, worden persoonsgegevens van de Vlaamse Landmaatschappij meegedeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van het Bemestingsallocatiemodel en het Nutriëntenemissiemodel). 26-09-2023
Protocol toetredings- en verwerkingsovereenkomst Digipost Toetredings- en verwerkingsovereenkomst Digipost tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en het agentschap Facilitair Bedrijf. 04-09-2023
WaterRegulator activiteitenverslag 2022 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2022. 05-07-2023
Financieel jaarverslag 2022 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2022. 28-06-2023
Milieuverklaring 2023 De Vlaamse Milieumaatschappij heeft hoge ambities rond milieuzorg. In deze milieuverklaring krijg je een overzicht van onze milieuprestaties in 2022, de inspanningen die wij al geleverd hebben en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. 05-06-2023
De Gaverbeek, in galop naar een goed watersysteem Hoe de VMM in de omgeving van de Gaverbeek precies inzet op beter water, welke acties we ondernemen en vooral: waarom we dat doen? Dat ontdek je in deze brochure! 01-06-2023
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens Protocol tussen de entiteit die RRF-middelen beheert, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën en Begroting. 22-05-2023
Protocol gegevensverwerking emissie-inventaris en statistieken Begeleidend protocol tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel. 26-10-2022
Protocol gegevensverwerking Ecoscore Begeleidend protocol tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel. 26-10-2022
Protocol gegevensuitwisseling RFF Ondertekend protocol door VMM en Vlaamse auditautoriteit m.b.t. het verzamelen en bewaren van gegevens van eindontvangers van RRF-middelen. 23-09-2022
Milieuverklaring 2022 De Vlaamse Milieumaatschappij werkt hard aan het beperken van haar eigen ecologische voetafdruk. Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het interne milieubeleid en doelstellingen en milieuprestaties in 2021. 14-09-2022
Protocol elektronische mededeling persoonsgegevens van het VEKA naar de VMM Protocol afgesloten in het kader van energie-datalevering voor de opmaak van de emissie-inventaris lucht. 14-09-2022
Protocol mededeling persoonsgegevens (Departement Landbouw en Visserij - VMM) Dit protocol betreft de mededeling van persoonsgegevens tussen het Departement Landbouw en Visserij en de VMM waarbij de persoonsgegevens in eerste instantie door het Departement Landbouw en Visserij aan de VMM bezorgd worden voor de doeleinden in dit protocol bepaald. 08-08-2022
Financieel jaarverslag Vlaamse Milieumaatschappij 2021 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2021. 25-05-2022
Protocol mededeling locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging Protocol voor de elektronische mededeling van de locaties met verhoogd risico op PFAS-verontreiniging van OVAM naar DOV in het kader van de actieve openbaarmaking van milieu-informatie. Dit protocol is gesloten tussen de OVAM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2022
Protocol mededeling persoonsgegevens (AquaFlanders - VMM) Dit protocol betreft de mededeling van persoonsgegevens tussen AquaFlanders en de VMM waarbij de persoonsgegevens in eerste instantie door AquaFlanders aan de VMM bezorgd worden voor de doeleinden in dit protocol bepaald. 21-12-2021
Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of permanent verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving? 20-10-2021
Protocol DIV - emissie inventaris VMM Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Milieumaatschappij, l’ Agence wallonne de l’Air et du Climat en Leefmilieu Brussel betreffende een emissie-inventaris van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. 01-10-2021
Protocol gegevensverwerking lage-emissiezones Vlaanderen Begeleidend protocol afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van lage-emissiezones in Vlaanderen. 20-09-2021
Milieuverklaring 2021 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het vernieuwde milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2020 en bijkomende maatregelen. 17-06-2021
Participatie in gebiedsgerichte werking rond water De VMM heeft een handboek en toolboek laten samenstellen voor participatie in gebiedsgerichte werking rond water. Dit instrument helpt je om een participatietraject in goede banen te leiden. 30-04-2021
Kwantificering en kartering van droogte in Vlaanderen – toepassing op Vlaanderen Deze publicatie betreft het eindrapport van het variabele (tweede) deel van de studie 'Kwantificering en kartering van droogte in Vlaanderen met hydrologische modeltoepassingen', zoals uitgevoerd door IMDC (in samenwerking met Sumaqua, Alterra en KU Leuven) in 2021 in opdracht van VMM. In deze studie werd het (in het eerste deel ontwikkelde) modelinstrumentarium om de actuele droogtetoestand, de terugkeerperiodes van droogte en het effect van klimaatverandering daarop in te schatten, toegepast op het geheel van Vlaanderen. 26-03-2021
Flyer ecologische herinrichting Schulensmeer Download onze flyer over de natuurherstellingswerken in het Schulensbroek. 16-03-2021
Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen - drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. 15-02-2021
Sluit regenwater veilig aan (folder) Gebruik regenwater slim en houd het gescheiden van kraanwater. Bekijk de aanbevelingen om je put veilig aan te vullen als hij leeg is. 12-01-2021
Onderzoek verhoogde lood-in-bloedwaarden in Moretusburg-Hertogvelden te Hoboken - voorjaar 2020 Tijdens een halfjaarlijks bloedonderzoek (juni 2020) in de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken werd vastgesteld dat de lood-in-bloed-waarden bij kinderen in de wijk, na een periode van stelselmatige daling, terug sterk gestegen zijn. Er werd een onderzoek opgestart naar de oorzaken en de mogelijke maatregelen om zulke verhoogde waarden in de toekomst te vermijden. 16-12-2020
Sociaal tarief of vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging 2020 In deze folder lees je meer over de voorwaarden voor een sociaal tarief of vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging 2020. 12-10-2020
Kwaliteit van het drinkwater in 2019 Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het kraanwater in 2019. De resultaten van de jaarlijkse controle aan de kraan en in het distributienet, tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in zeer grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen. 06-10-2020
Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2019 Dit rapport geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2019 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor fysisch-chemische parameters. 28-09-2020
Bijgewerkte milieuverklaring 2020 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2019 en bijkomende maatregelen. 07-07-2020
Proeftuinen Droogte Begin 2020 gingen 8 proeftuinen droogte van start. In zo’n proeftuin droogte werken minstens drie bedrijven samen aan een innovatief project die waterschaarste in periodes van droogte kan inperken. Met deze proeftuinen willen we al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Op die manier openen we de weg naar andere gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan. 06-07-2020
VMM vernieuwt Grote Steunbeer in Diest In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de oude stuw de Grote Steunbeer door de vroegere vestinggrachten. De komende jaren wordt de Grote Steunbeer gerestaureerd: de dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met de heropening van de Demer in de stad zal de vernieuwing van de Grote Steunbeer Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen. 03-07-2020
Emissiereductiepotentieel van hybride voertuigen bestemd voor de weg Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) zijn een duurzamer alternatief voor conventionele voertuigen met een verbrandingsmotor. Bovendien effenen ze het pad voor een grootschalige marktopname van zero-emissievoertuigen, zij het batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch. In dit rapport krijg je informatie over de uitstootwinst van plug-in hybride voertuigen bestemd voor de weg. 12-06-2020
Kwaliteit van het zwemwater in 2019 De VMM volgt de zwemwaterkwaliteit van de 89 Vlaamse zwemwateren op en beoordeelt ze volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. In dit rapport bespreken we de kwaliteit van het zwemwater in 2019. 08-06-2020
Effect van COVID-19-maatregelen op de luchtkwaliteit in Vlaanderen De coronamaatregelen die op 18 maart 2020 van start gingen, hadden een impact op de luchtkwaliteit. De netto-impact varieert sterk, afhankelijk van de polluent en plaats. 08-06-2020
Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen 2017-2018 Dit rapport bespreekt de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen van 2017-2018. Daarnaast gaat het over de kasstromen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een prognose tot 2024. 05-05-2020
Design and testing of a trap removing Chinese mitten crabs ( Eriocheir sinensis , H. Milne Edwards, 1853) from invaded river systems Schoelynck J, Van Loon P, Heirmans R, Jacobs S, Keirsebelik H. 05-05-2020
Milieuverklaring 2019 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2018 en bijkomende maatregelen. 20-12-2019
Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2018 Het rapport ‘Bronnen van waterverontreiniging’ bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door de verschillende bronnen in 2018, en de inspanningen die gebeuren om deze te doen dalen. 17-12-2019
Protocol mededeling persoonsgegevens Protocol afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de federale statische autoriteit Algemene Directie Statistiek voor de uitwisseling van gegevens. 20-11-2019
Kwantificering en kartering van droogte in Vlaanderen – concept & methodologie Deze publicatie betreft het eindrapport van het vaste (eerste) deel van de studie 'Kwantificering en kartering van droogte in Vlaanderen met hydrologische modeltoepassingen', zoals uitgevoerd door IMDC (in samenwerking met KU Leuven, Sumaqua en Alterra) in 2019 in opdracht van VMM. In deze studie werd een modelinstrumentarium ontwikkeld waarmee zowel de actuele droogtetoestand, als terugkeerperiodes van droogte kunnen worden ingeschat. Ook het effect van klimaatwijziging kan ermee worden berekend. De focus van het project ligt op laagwater en bodemvocht, grondwater komt niet aan bod. Het rapport beschrijft ook de toepassing van de uitgewerkte methodologie op enkele pilootgebieden. 12-07-2019
Financieel jaarverslag 2018 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2018. 17-05-2019
Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen Onze polders hebben van nature zout water in de bodem. Door het insijpelen van regenwater zijn er ook zoetwaterlenzen ontstaan. Deze zoetwaterlenzen zijn schaars. De verdeling tussen zoet en zout water werd in de jaren 1960 en 1970 al eens in kaart gebracht. 50 jaar later hebben we de verziltingsgraad opnieuw in kaart gebracht dankzij gespecialiseerde technologie. 14-05-2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.