Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Concentratie PM₁₀

Concentratie fijn stof (PM₁₀) in de omgevingslucht

 • PM₁₀-stofdeeltjes zijn kleiner dan 10 µm (= 0,01 mm). Er zijn veel verschillende deeltjes qua grootte en samenstelling. Stofdeeltjes worden ofwel rechtstreeks uitgestoten (primair stof) ofwel ontstaan ze in de atmosfeer (secundair stof).
 • Fijn stof is de belangrijkste polluent naar gezondheidsimpact onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker.
 • De Europese grenswaarden zijn overal gehaald in 2021.
 • De in 2021 verstrengde  WGO-advieswaarden voor bescherming van de gezondheid  werden op alle meetplaatsen overschreden.
 • Globaal is er een dalende trend, de laatste jaren zien we een schommelend verloop, na de daling in 2020 is er in 2021 opnieuw een lichte stijging.
 • In 2021 werd de bevolking 2 keer geïnformeerd bij verhoogde concentraties.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2021
Europese grenswaarde Jaar: 40 µg/m³ Groene vink 40/40
Dag: maximaal 35 dagen per jaar > 50 µg/m³ Groene vink 40/40
WGO-advieswaarde Jaar: 15 µg/m³ slecht 0/40
Dag: maximaal 3 dagen per jaar > 45 µg/m³ slecht 1/40
Vlaams luchtbeleidsplan voldoen aan WGO-advieswaarden tegen 2050 /

toestandToestand in 2021

De Europese jaar- en daggrenswaarde voor PM₁₀ werd overal gehaald in 2021.
De WGO-advieswaarden werden bijna overal overschreden:
      - de jaaradvieswaarde werd op alle meetplaatsen overschreden
      - de dagadvieswaarde werd op 1 van de 40 meetplaatsen gehaald (op een landelijke meetplaats in de kuststreek)
In het Vlaams luchtbeleidsplan is het voldoen aan de WGO-advieswaarden opgenomen als langetermijndoelstelling

In 2021 lagen de gemeten PM₁₀-jaargemiddelden in Vlaanderen tussen 18 en 26 µg/m³.

 • Het jaargemiddelde was het laagst op de landelijke meetplaats in Houtem en de stedelijke achtergrondmeetplaats in Hasselt.
 • Het hoogste jaargemiddelde werd genoteerd op de meetplaats in het Baudelopark van Gent, waar er door de heraanleg van het park extra stofhinder was, en op de meetplaats in Rieme in de Gentse kanaalzone.
 • Op de meetplaats in het Baudelopark noteerden we het grootste aantal verhoogde daggemiddelden: 30 dagen > 50 µg/m³ (EU) en 35 dagen > 45 µg/m³ (WGO).

Volgens de modelberekeningen werd geen enkele Vlaming blootgesteld aan PM10-concentraties hoger dan de Europese jaar- en daggrenswaarde:

 • De hoogste gemodelleerde jaargemiddelden kwamen onder andere voor nabij Antwerpen en Gent en hun havengebieden
 • Het model berekende de laagste jaargemiddelden in het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Wel werden bijna alle Vlamingen blootgesteld aan concentraties boven de WGO-advieswaarden voor PM10, zie hiervoor de indicator blootstelling en gezondheidseffecten van fijn stof

Bij verhoogde concentraties wordt de bevolking geïnformeerd, een stookadvies afgekondigd of zelfs een snelheidsbeperking op een aantal secties van ringwegen en snelwegen opgelegd:

 • In 2021 werd de informatiefase 2 keer afgekondigd, het stookadvies 0 keer en de snelheidsbeperking 0 keer

 evolutieEvolutie

Er was een dalende trend van de jaargemiddelden en van het aantal dagen met daggemiddelden hoger dan 50 µg/m³ in alle typegebieden in de periode 2000-2015, gevolgd door een schommelend verloop sinds 2016. In 2021 zien we op de meeste meetplaatsen een lichte stijging of een status-quo ten opzichte van 2020.

 • De laagste concentraties meten we op de landelijke meetplaatsen.
 • De verschillen tussen de typegebieden zijn in de loop der jaren verkleind

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de concentraties van fijn stof te verlagen, richten zich zowel op de uitstoot van primair fijn stof als op de uitstoot van de precursoren (=voorloperstoffen) van (secundair) fijn stof. Het grootste potentieel voor een daling van de fijnstofconcentratie situeert zich bij de landbouwsector (vooral daling ammoniakuitstoot, dit is een fijnstofprecursor) en de huishoudens (houtverbranding). Meer gedetailleerde info is te vinden bij de indicatoren uitstoot fijn stof (PM₁₀) en uitstoot fijnstofprecursoren (NH₃, SO₂ en NOₓ).

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.