Vlaanderen.be www.vmm.be

Heffingsbiljetten krijgen nieuwe look

Vanaf heffingsjaar 2021 werd het heffingsbiljet in een nieuw kleedje gestopt.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Debietmeters

Debietmeters

Elke grondwaterwinning moet beschikken over een verzegelde meter.

Elke grondwaterwinning moet beschikken over een verzegelde meter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³ per jaar (enkel voor gezinnen, niet voor bedrijven);
  • draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden.

Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht.

Ook mobiele pompen voor de irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw  moeten over een meter beschikken. Er moet een logboek worden bijgehouden. Deze verplichting geldt niet voor mobiele pompen waarmee enkel grondwater wordt opgepompt uit een en dezelfde watervoerende laag binnen een en dezelfde vergunning.

Boete voor het ontbreken van een meter

Bij het ontbreken van een meter legt VMM een boete op.  De boetes zijn bedoeld als een signaal om zich in orde te stellen met de wetgeving.

De boetes variëren naargelang de vergunde hoeveelheden grondwater.

Boete
(euro)

Vergund debiet
m³/jaar

Pompvermogen
m³/u

150

≤ 2.500

≤ 1,25

300

2.500 < x  ≤ 5.000

1,25 < x  ≤ 2,5

600

5.000 < x ≤ 10.000

2,5 < x ≤ 5

1.250

> 10.000

> 5

Als de heffingsplichtige in een volgend heffingsjaar, ondanks een boete het jaar voordien, nog geen meter plaatst, wordt de boete van een categorie hoger gevestigd.

Verzegeling van de meter

Meetsystemen die in gebruik werden genomen vanaf 1 januari 2004, moe(s)ten bij de ingebruikneming verzegeld worden. Deze meetsystemen worden dus niet door de VMM verzegeld. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de bedrijven zelf. Bedrijven moeten voor de verzegeling van de meetsystemen een beroep doen op de leverancier, de installateur of een erkende deskundige.

Voor meetsystemen van voor 1 januari 2004 is de VMM volop bezig om bij bedrijven de verzegeling uit te voeren. De bedrijven moeten hiervoor geen aanvraag indienen bij de VMM. De verzegelaars komen spontaan langs.

De installatie en de werking van meters worden gecontroleerd door de VMM-verzegelaars. Bij controle zal de installatie verzegeld worden als ze aan de nodige vereisten voldoet.

Bij verbreking van de verzegeling moet je dit onmiddellijk schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier aan de VMM-buitendienst waar je dossier wordt behandeld.

Download het meldingsformulier

 

 

Klik op je provincie voor het adres:

Boete voor het verbreken van een verzegeling zonder melding of het weigeren van een verzegeling

Als de heffingsplichtige de verzegeling verbreekt zonder dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de VMM, wordt een boete van 150 euro aangerekend.

Wanneer de verzegelaar de toegang wordt ontzegd tot de bedrijfsgebouwen zodat de controle niet kan worden uitgevoerd, legt VMM een boete op van 500 euro.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.