Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Debietmeters

Debietmeters

Welke waterwinningen moeten een verzegelde meter hebben? Download het formulier voor aanvraag van een verzegeling of melding van verbreking van het zegel.

Grondwater

Elke grondwaterwinning moet beschikken over een verzegelde meter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³ per jaar (enkel voor gezinnen, niet voor bedrijven);
  • draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden.

Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht.

Ook mobiele pompen voor de irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw  moeten over een meter beschikken. Er moet een logboek worden bijgehouden. Deze verplichting geldt niet voor mobiele pompen waarmee enkel grondwater wordt opgepompt uit een en dezelfde watervoerende laag binnen een en dezelfde vergunning.

Boete voor het ontbreken van een meter

Bij het ontbreken van een meter op een grondwaterwinning legt VMM een boete op.  De boetes zijn bedoeld als een signaal om zich in orde te stellen met de wetgeving.

De boetes variëren naargelang de vergunde hoeveelheden grondwater.

Boete
(euro)

Vergund debiet
m³/jaar

Pompvermogen
m³/u

150

≤ 2.500

≤ 1,25

300

2.500 < x  ≤ 5.000

1,25 < x  ≤ 2,5

600

5.000 < x ≤ 10.000

2,5 < x ≤ 5

1.250

> 10.000

> 5

Als de heffingsplichtige in een volgend heffingsjaar, ondanks een boete het jaar voordien, nog geen meter plaatst, wordt de boete van een categorie hoger gevestigd.

Verzegeling van de meter

Meetsystemen die in gebruik werden genomen vanaf 1 januari 2004, moe(s)ten bij de ingebruikneming verzegeld worden. Deze meetsystemen worden dus niet door de VMM verzegeld. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de bedrijven zelf. Bedrijven moeten voor de verzegeling van de meetsystemen een beroep doen op de leverancier, de installateur of een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater.

De installatie en de werking van meters worden gecontroleerd door de VMM-verzegelaars. Bij controle zal de installatie verzegeld worden als ze aan de nodige vereisten voldoet.

Bij verbreking van de verzegeling moet je dit onmiddellijk schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier aan de VMM-buitendienst waar je dossier wordt behandeld.

Boete voor het verbreken van een verzegeling zonder melding of het weigeren van een verzegeling

Als de heffingsplichtige de verzegeling verbreekt zonder dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de VMM, wordt een boete van 150 euro aangerekend.

Wanneer de verzegelaar de toegang wordt ontzegd tot de bedrijfsgebouwen zodat de controle niet kan worden uitgevoerd, legt VMM een boete op van 500 euro.

Oppervlaktewater

Elke oppervlaktewaterwinning waarbij gebruikt gemaakt wordt van een vaste constructie moet beschikken over een verzegelde meter. Ook als je de meterstanden van de debietmeter wil gebruiken voor de berekening van je heffing, moet je meter verzegeld zijn.

De opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater kan immers vastgesteld worden door middel van een debietmeting. Volgens het waterwetboek moet elke meter in dat geval verzegeld worden, dus niet enkel bij het gebruik van een vaste constructie bij de onttrekking.

Lees meer over het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Bij verbreking van de verzegeling moet je dit onmiddellijk schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier aan de VMM-buitendienst waar je dossier wordt behandeld.

Regenwater

De opgenomen hoeveelheid regenwater kan vastgesteld worden door middel van een debietmeting. Volgens het waterwetboek moet elke meter in dat geval verzegeld worden.

Bij verbreking van de verzegeling moet je dit onmiddellijk schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier aan de VMM-buitendienst waar je dossier wordt behandeld.

Formulier

Gebruik dit formulier voor aanvraag van een verzegeling of melding van verbreking van het zegel:

Download het meldingsformulier

 

 

Wetgevende informatie

  • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Art. 4.2.2.5.2 De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in dit artikel, die vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Vlaamse Milieumaatschappij. De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium als vermeld in artikel 4.2.2.3.2
Art. 4.2.3.2. §1. Elke grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het artikel 4.2.1.2.1 en 4.2.1.2.2. aan de heffing is onderworpen en elke conform titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

Art. 29 §4. Elke onttrekking is vanaf 1 januari 2022 voorzien van een debietmetingssysteem dat een voortdurende registratie mogelijk maakt van het totale volume gecapteerde water. De debietmeter wordt geplaatst voor het eerste aftappunt van het onttrokken water. Als de onttrekking gebeurt via een vaste inrichting, wordt de debietmeter voor de eerste ingebruikneming op kosten van de onttrekker verzegeld door de toezichthoudend ambtenaar of zijn aangestelde.

 

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.