Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Heffing van toepassing op bemalingen

Heffing van toepassing op bemalingen

De heffing van toepassing op bemalingen wordt opgesplitst in de heffing op de winning van grondwater (oppompen) en de heffing op de waterverontreiniging (lozen).

De heffing op de winning van grondwater (oppompen)

Indien de bemaling:

 • technisch noodzakelijk is voor de uitvoering van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
 • nodig is voor de uitbating van tunnels voor openbare wegen en/of het openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
 • nodig is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden. In dit geval moet een hydrologisch attest van een erkend milieudeskundige in de discipline “grondwater” die noodzaak aantonen. Dit attest moet je vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen;

ben je geen heffing verschuldigd voor het opgepompte grondwater.

Als je niet onder de bovenvermelde punten valt, bereken dan hier de heffing voor het oppompen van grondwater.

De heffing op de waterverontreiniging (lozen van grondwater)

Er is geen heffing voor de lozing van het onttrokken grondwater verschuldigd, voor zover het niet wordt geloosd in de openbare riolering met een pompcapaciteit hoger dan 10 m³ per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m³ per uur, uit de volgende grondwaterwinningen:

1. grondwaterwinningen voor het uitvoeren van proefpompingen die minder dan drie maanden in gebruik zijn;
2. bemalingen die ofwel:

  • technisch nodig zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of voor de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
  • noodzakelijk zijn voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
  • noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden, op voorwaarde dat:
    1. deze noodzakelijkheid is gestaafd door een hydrologisch attest opgesteld door een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein geohydrologie die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
    2. het hydrologisch attest, vermeld in punt 1), vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar is ingediend. De Vlaamse Regering kan regels vaststellen met betrekking tot de minimale inhoud en de vorm van bedoeld hydrologisch attest;

  3. draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden.

  Voor grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting is geen heffing verschuldigd voor het deel van het belucht grondwater dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische watervoerende laag.

  Bereken hier de heffing op de waterverontreiniging.

  Hoe je aangifte indienen?

  Als je bemaling heffingsplichtig is, moet je je aangifte voor 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen.

  Ga naar de online aangifte

   

   

  Als Aquafin je een toelating gaf voor het lozen van uw bemalingswater, moeten de gegevens in de aangifte gelijk zijn aan de gegevens die je aan Aquafin bezorgde. Je moet wel altijd – dus met of zonder schriftelijke toestemming van Aquafin – een aangifte invullen.

  In je aangifte vul je minstens in:

  • de identificatie van de heffingsplichtige (vragen 1 tot en met 4);
  • de gegevens van de hoofdactiviteit (sector 58, vragen 7 en 8);
  • de gegevens over de lozingsplaats (vraag 9);
  • de waterbalans (grondwatergegevens, vragen 14 tot en met 17).

  Bekijk een voorbeeld van een ingevulde aangifte.

  De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

  » Over VMM

  Infosessie aangifteloket 2024

  Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

  We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

  vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.