Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Procedure aangifte heffing

Procedure aangifte heffing

Grootverbruikers moeten elk jaar vóór 15 maart een aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging indienen bij de VMM. Ook voor de heffing op de winning van grondwater moet je een aangifte indienen.

Indienen vóór 15 maart

Je dient je aangifte elk jaar in vóór 15 maart. Dit gebeurt digitaal via het heffingenloket. De aangifte slaat op het voorgaande jaar en bevat onder andere identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de lozingsplaats, de verschillende waterverbruiken, de activiteit, de productiegegevens en de meet- en bemonsteringsgegevens van het geloosde afvalwater.

Gebruik bij het invullen van je aangifte steeds de handleiding. Als je aangifte moet rechtgezet worden, wordt namelijk een heffingsverhoging aangerekend.

Wanneer je je aangifte niet (tijdig) indient, wordt de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater ambtshalve gevestigd. Ook dan wordt een heffingsverhoging aangerekend.

Niet tijdig ingediend? Je krijgt een ingebrekestelling

Wanneer je de aangifte niet tijdig indient, sturen we je per brief een ingebrekestelling. Je krijgt dan nog de tijd om alsnog een aangifte in te dienen. De uiterste datum hiervoor staat in de brief vermeld.

Je krijgt een vraag om inlichtingen

Als je van ons een brief krijgt met een vraag om inlichtingen, dan hebben we bijkomende informatie nodig om je aangiftegegevens te controleren en/of te evalueren. Met een vraag om inlichtingen vragen we alle informatie op die we nodig hebben om de aangifte te verduidelijken of te vervolledigen.

Je krijgt dertig dagen de tijd (vanaf de verzendingsdatum van de brief) om ons je opmerkingen schriftelijk te bezorgen.

Er wordt geen heffingsverhoging aangerekend.

Je krijgt een bericht van rechtzetting

Krijg je een bericht van rechtzetting, dan wil de VMM bepaalde gegevens wijzigen, na controle van je aangiftegegevens.

Op basis van externe gegevens (bv. je drinkwaterverbruik) controleren we je aangiftegegevens. Als we dan vaststellen dat de aangifte onjuist of onvolledig is, kunnen we de aangiftegegevens via een bericht van rechtzetting aanpassen of aanvullen.

Je krijgt dertig dagen de tijd (vanaf de verzendingsdatum van het bericht) om ons je opmerkingen schriftelijk te bezorgen.

Aan een rechtzetting is een heffingsverhoging gekoppeld van 50% op het niet-aangegeven gedeelte. Je kan de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10% op het niet-aangegeven gedeelte als je tijdig en schriftelijk reageert.
Er wordt geen heffingsverhoging aangerekend als uit je reactie blijkt dat het bericht van rechtzetting onterecht is opgesteld en de aangiftegegevens wel correct en volledig waren.

Je krijgt een heffing van ambtswege

We vestigen je heffing van ambtswege wanneer:

  • je geen aangifte indient binnen de termijn die vermeld staat in de ingebrekestelling;
  • je niet tijdig reageert op de vraag om inlichtingen.

Voor we de heffing ambtshalve kunnen berekenen, brengen we je hiervan op de hoogte via een bericht van heffing van ambtswege.

Je krijgt dertig dagen de tijd (vanaf de verzendingsdatum van het bericht) om ons je opmerkingen schriftelijk te bezorgen.

Aan een heffing van ambtswege is een heffingsverhoging gekoppeld van 50% van het niet-aangegeven gedeelte. Die heffingsverhoging kan je wel verminderen tot 10% door tijdig en schriftelijk te reageren op het bericht van heffing van ambtswege.

Geen of onvolledige aangifte ingediend? Je ontvangt een bericht van navordering

Dit bericht krijg je omdat je aangifte niet volledig is of je geen aangifte hebt ingediend. De VMM vordert in dat geval de ontdoken heffing na. Voor we de heffing kunnen berekenen, brengen we je hiervan op de hoogte via een bericht van navordering.

Je krijgt dertig dagen de tijd (vanaf de verzendingsdatum van het bericht) om ons je opmerkingen schriftelijk te bezorgen.

Een navordering gaat gepaard met een heffingsverhoging die 50% op het niet aangegeven gedeelte bedraagt. Je kan de heffingsverhoging wel verminderen tot 10% op het niet-aangegeven gedeelte als je schriftelijk en op tijd reageert op het bericht van navordering.

Je ontvangt het heffingsbiljet

Je moet je heffing binnen de twee maanden na de verzending van het heffingsbiljet betalen.

Verwijlintresten

Bij een laattijdige betaling betaal je verwijlintresten wanneer het bedrag hoger is dan 860,00 euro.

Meer informatie vind je onder Hoe betalen?

Bezwaar indienen

Wanneer je het niet eens bent met je heffing of met de heffingsverhoging, kan je een bezwaar indienen. Het indienen van een bezwaar schort de betaling echter niet automatisch op! Je kan in je bezwaar wel een uitstel of spreiding van betaling aanvragen. Meer informatie vind je onder Niet akkoord met je heffing?

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.