Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Publicaties lucht

Publicaties lucht

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Droge depositiemetingen van ammoniak in twee heidegebieden (november 2021 - juli 2023) De VMM meet al jarenlang hoeveel stikstof er uit de lucht valt via regen. Sinds november 2021 meten we ook de aanvoer van ammoniak tijdens droge periodes. Dit rapport beschrijft de meetmethode en resultaten tot juli 2023. 18-01-2024
Stikstofdioxide in Aalst 2022-2023 In augustus 2021 voerde de stad Aalst een circulatieplan in. De stad Aalst volgt de impact van de gewijzigde mobiliteit op. Om de impact op de luchtkwaliteit te bepalen, werd de VMM gevraagd om de luchtkwaliteit te meten. In 24 straten mat de VMM 6 maanden lang de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. 17-01-2024
Vlaamse biogassector: stand van zaken en emissie-inventaris In deze studie uitgevoerd in opdracht van de VMM wordt een stand van zaken opgemaakt en de verwachte evoluties toegelicht voor uitstoot van de Vlaamse biogassector. 12-01-2024
Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – 2022 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2022. De gemeten en gemodelleerde concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, alsook de voornaamste bronnen van deze polluenten worden besproken. Veranderingen in emissies en gemeten concentraties van deze polluenten gedurende de afgelopen jaren komen ook aan bod. 05-12-2023
Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2022 Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2022. Zowel de gemeten concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, als hun voornaamste bronnen worden besproken. Ook wordt in dit rapport het belang van houtverbranding en het effect van het invoeren van de lage-emissiezone onderzocht. Daarnaast is een korte bespreking van de PFAS-metingen op Linkeroever en de stofmetingen in kader van het stofactieplan voor de Oosterweelwerken opgenomen. 30-11-2023
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2022 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2022. De VMM mat er de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PFAS. De meetresultaten werden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten. 24-10-2023
Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 - voortgangsrapport 2023 Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen en maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken. Hierbij besliste de Vlaamse Regering ook om tweejaarlijks een voortgang van dit luchtbeleidsplan te rapporteren. In dit tweede voortgangsrapport evalueren we in welke mate we goed op weg zijn om de doelstellingen te bereiken en de voorziene maatregelen te implementeren. 04-10-2023
Luchtkwaliteit in Geel 2022 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de omgeving van Geel aan de hand van metingen van stikstofoxides en vluchtige organische stoffen uitgevoerd in 2022 op de meetplaats LD02. Naast de resultaten van 2022 bespreekt dit rapport ook de trend van de luchtkwaliteit en de emissies van de omliggende bedrijven. 21-06-2023
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2021 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2021. Zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten. Ook de resultaten van de screeningscampagne naar vluchtige organische stoffen komt aan bod. 24-01-2023
Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2021 Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2021. Zowel de gemeten concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, als hun voornaamste bronnen worden besproken. Ook wordt in dit rapport het belang van houtverbranding en het effect van het invoeren van de lage-emissiezone onderzocht. Daarnaast is een korte bespreking van de PFAS-metingen op Linkeroever en de stofmetingen in kader van het stofactieplan voor de Oosterweelwerken opgenomen. 16-12-2022
Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – jaarrapport 2021 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2021. De gemeten en gemodelleerde concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, alsook de voornaamste bronnen van deze polluenten worden besproken. Veranderingen in emissies en gemeten concentraties van deze polluenten gedurende de afgelopen jaren komen ook aan bod. 16-12-2022
Ontwikkeling van een NOₓ-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring Voertuigen beschikken over zuiveringssystemen om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden te reduceren. Defecten of fraude kunnen tot te hoge uitstoot leiden. Dit onderzoek gaat het potentieel na van een NOₓ-test tijdens periodieke keuring. 25-08-2022
Luchtkwaliteit in Geel 2021 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de omgeving van Geel aan de hand van metingen van stikstofoxides en vluchtige organische stoffen uitgevoerd in 2021 op de meetplaats LD02. Naast de resultaten van 2021 bespreekt dit rapport ook de trend van de luchtkwaliteit en de emissies van de omliggende bedrijven. 16-06-2022
Studie naar PFAS in lucht en deposities in de omgeving van 3M en Zwijndrecht De Vlaamse Milieumaatschappij startte begin juli 2021 op tien plaatsen met metingen naar de aanwezigheid van PFAS in de omgevingslucht. De meetplaatsen liggen in een straal van 3 km rond de 3M-site en de Oosterweelwerf. De VMM startte ook metingen op een achtergrondlocatie in Dessel om er de resultaten rond 3M mee te vergelijken. Zo is er informatie over de concentraties van een 40-tal PFAS in de omgevingslucht. 01-06-2022
Luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2020 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2020. De gemeten en gemodelleerde concentraties en de voornaamste bronnen van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden besproken. Daarnaast bespreekt het rapport de veranderingen in emissies en immissies van deze polluenten in de afgelopen jaren. 13-12-2021
Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2020 Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2020. Zowel de gemeten concentraties als de voornaamste bronnen van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden besproken. Ook wordt in dit rapport het belang van houtverbranding en het effect van het invoeren van de lage-emissiezone onderzocht. 23-11-2021
Luchtkwaliteit in Beerse, met focus op de periode 2018-2020 Dit rapport geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen die de VMM, Campine en Metallo Belgium hebben uitgevoerd tussen 2018 en 2020 in de regio Beerse. Ook de trend van de luchtkwaliteit over de jaren heen komt aan bod. Daarnaast is er een toetsing aan de gezondheidskundige advieswaarden. De gegevens over de uitstoot naar de lucht door de bedrijven in Beerse zijn ook opgenomen. 28-10-2021
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2020 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2020. Zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen en PCB’s worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten. 21-10-2021
PFAS-concentraties in fijn stof in omgevingslucht Oosterweel (tussentijds rapport) In dit rapport lees je de tussentijdse bevindingen rond de PFAS-concentraties in fijn stof in de omgevingslucht in Oosterweel. De VMM heeft in samenwerking met VITO luchtmetingen uitgevoerd in de zomer van 2021. 15-10-2021
Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 - voortgangsrapport 2021 Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen op korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Om de twee jaar wordt een voortgangsrapport opgesteld waarin we een balans opmaken van de recente evolutie van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dit is het eerste voortgangsrapport. 16-07-2021
Luchtkwaliteit in Geel 2020 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de omgeving van Geel in 2020. Daarvoor heeft de VMM stikstofoxides en vluchtige organische stoffen gemeten op de meetplaats LD02. Het rapport bespreekt ook de trend van de luchtkwaliteit en de emissies van de omliggende bedrijven. 25-06-2021
Analyse vlootemissies (Engels) Perceel III - eindrapport 26-05-2021
Meetresultaten en analyses Remote Sensing metingen (Engels) Perceel IV - Deze studie geeft een overzicht van de voornaamste bevindingen uit de eerste Vlaamse remote sensing-meetcampagne, die in 2019 doorging. 26-05-2021
Juridisch en beleidsstrategisch onderzoek (Nederlands) Perceel I & II - eindrapport. Deze studie beschrijft de mogelijkheden voor de Vlaamse Overheid om krachtdadig op te kunnen treden tegen emissiefraude door zowel de fabrikant van wegvoertuigen als de gebruikers ervan. 26-05-2021
Technisch potentieel van retrofit SCR-technologie voor dieselvoertuigen en juridische randvoorwaarden Dit onderzoeksrapport verkent het potentieel om de uitstoot van stikstofoxiden door oudere dieselvoertuigen te verbeteren door de voertuigen uit te rusten met een katalysator, een zogenaamde SCR-retrofit. 08-05-2021
Onderzoek verhoogde lood-in-bloedwaarden in Moretusburg-Hertogvelden te Hoboken - voorjaar 2020 Tijdens een halfjaarlijks bloedonderzoek (juni 2020) in de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken werd vastgesteld dat de lood-in-bloed-waarden bij kinderen in de wijk, na een periode van stelselmatige daling, terug sterk gestegen zijn. Er werd een onderzoek opgestart naar de oorzaken en de mogelijke maatregelen om zulke verhoogde waarden in de toekomst te vermijden. 16-12-2020
Dioxine- en PCB-depositiemetingen – juni 2019 - april 2020 Dit rapport beschrijft de depositiemetingen van dioxines en dioxineachtige PCB’s in het Vlaamse Gewest in juni 2019 - april 2020. Het rapport bespreekt ook de trend over de jaren heen. 08-12-2020
Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2019 Dit rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie in 2019. Stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden getoetst aan de Europese regelgeving en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren, de voornaamste bronnen van de polluenten, het effect van houtverbranding en het effect van de lage-emissiezone. 30-11-2020
Impact van de lage-emissiezones op het wagenpark, de luchtkwaliteit en sociaal kwetsbare groepen Een grondige evaluatie van de lage-emissiezones in Vlaanderen toont belangrijke positieve effecten. 25-11-2020
Luchtkwaliteit in Genk 2017-2019 Dit rapport toont de luchtkwaliteitsmetingen die de VMM in de regio Genk tussen 2017 en 2019 heeft uitgevoerd en toetst die aan de advieswaarden voor gezondheid. Ook de trend van de luchtkwaliteit over de jaren heen en de uitstootgegevens van de bedrijven komen aan bod. 20-11-2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.