Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – 2022

Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – 2022

Uitgave 05-12-2023Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2022. De gemeten en gemodelleerde concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, alsook de voornaamste bronnen van deze polluenten worden besproken. Veranderingen in emissies en gemeten concentraties van deze polluenten gedurende de afgelopen jaren komen ook aan bod.

Cover_rapport_luchtkwaliteit_in_de_Gentse_agglomeratie_en_Gentse_kanaalzone_2022De voornaamste conclusies:

  • In de Gentse agglomeratie en Gent-centrum veroorzaken verkeer en huishoudens (houtverbranding) het grootste deel van de uitstoot. In de Gentse kanaalzone, die gekenmerkt wordt door industriële activiteiten, zorgt de industrie voor de grootste uitstoot van zowel stikstofoxiden, fijn stof (PM10, PM2,5) als elementaire koolstof.
  • In vergelijking met 2021 is de concentratie aan PM10 en zwarte koolstof op verschillende meetplaatsen licht gestegen, maar het laatste decennium volgen de gemeten concentraties van alle polluenten nog steeds een dalende trend.
  • Op één uitzondering na liggen de gemeten concentraties aan NO2, PM10 en PM2,5 op alle meetplaatsen lager dan de Europese grenswaarden. In Rieme (gelegen nabij de industriële omgeving van de Gentse kanaalzone) werd in 2022 de Europese grenswaarde voor PM10-daggemiddelden overschreden. Wegenwerken zorgden op deze locatie voor extra stof, bovenop de al aanwezige hoge achtergrondconcentratie aan fijn stof.
  • De gemeten concentraties NO2, PM10 en PM2,5 liggen op alle meetplaatsen boven de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze advieswaarden worden overigens bijna nergens in Vlaanderen gehaald. Luchtverontreiniging heeft dus nog steeds een significante gezondheidsimpact.
  • In de wintermaanden van 2022 was de concentratie zwarte koolstof afkomstig van houtverbranding hoger dan de twee vorige meetjaren. In vergelijking met 2021 was ook een toename in organische massa teruggevonden in PM2,5, dit is ook gelinkt aan houtverbranding. Dit wijst op meer luchtvervuiling door houtverbranding. Ook in de rest van Vlaanderen stegen de concentraties van de stoffen gelinkt aan houtverbranding in 2022.
  • We merken een grotere daling in gemeten concentraties zwarte koolstof op locaties in een LEZ (in Gent of Antwerpen) dan op locaties buiten een LEZ (heel Vlaanderen exclusief LEZ Gent en Antwerpen). De huidige beperkingen van de LEZ focussen voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van roetdeeltjes, het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging.

Meer info:


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.