Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Wetgeving water

Wetgeving water

Alle wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Actieplan Putwater Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
Prioritaire gebieden peilbesluiten Via een Ministerieel Besluit werden de prioritaire gebieden voor de opmaak van een peilbesluit aangeduid. Het Ministerieel Besluit kan je hier raadplegen.
Achtergronddocument hemelwaterverordening Technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, bedoeld voor architecten.
Lijst relevante en niet-relevante metabolieten In dit document zijn de relevante en niet-relevante metabolieten opgenomen.
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Waterscan - Afsprakenkader drinkwatermaatschappijen en de overheid Beschermde klanten hebben recht op een gratis waterscan. Deze nota somt de verschillende afspraken tussen de overheid en de watermaatschappijen op.
LAC-decreet Dit decreet bepaalt de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Besluit Vlaamse Regering en aanduiding prioritaire gebieden peilbeheer De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren.
Ministerieel besluit Keuring waterinstallatie en privéwaterafvoer Besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer
Besluit Vlaamse Regering Tariefregulering Tariefregulering beoogt de realisatie van vier principes: rechtvaardigheid, efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid.
Ministerieel besluit Tariefregulering Besluit houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur
Ministerieel besluit ontheffing Brabant Water Ontheffing van de toepassing van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur ten aanzien van Brabant Water NV.
Overzicht loodactieplannen De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt.
Aalverordening ((EG) nr. 1100/2007) Europese maatregelen voor het herstel van het bestand van de Europese aal.
Habitatrichtlijn (92/43/EEG) Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 1) Het doel van de Benelux-beschikking is het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux.
Historiek waterwetboek Overzicht wetswijzigingen op 08/01/2024.
Waterwetboek Waterwetboek versie 08/01/2024
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Decreet Integraal waterbeleid - Grondwater Grondwater, reserve, beschermingszone, voorraad, kwaliteit, kwantiteit, waterlaag, watertafel, heffingen
Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Wetgeving rond de afvalwaterheffing
Decreet Integraal Waterbeleid - Drinkwater Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Hemelwaterverordening Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Ontwerp, aanleg, onderhoud, rioleringssystemen, rioolbeheer, afvalwater, regenwater, rioleringsinfrastructuur, riolering
VLAREM Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning
Zoneringsbesluit Zoneringsplan, uitvoeringsplan, riolering, afvalwater, saneringsverplichting, centraal gebied, buitengebied
Subsidiebesluit riolering Aanleg van riolering en kleinschalige en individuele waterzuiveringsinstallaties
Technische voorschriften binneninstallaties Voorschriften om verontreiniging waternet en binneninstallaties te vermijden
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Zwemwaterrichtlijn Zwemwater, zwemmen, kwaliteitsklassen, beheer zwemwaterkwaliteit

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.