Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Grondwatergebruik: regels en vergunningen

Grondwatergebruik: regels en vergunningen

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat je het in de grond. Wil je toch grondwater oppompen? Hou dan rekening met volgende voorwaarden.

Regels bij boren, onderhouden en afsluiten

Boringen, het onderhoud van boorputten en het afsluiten van boorputten moeten gebeuren volgens de regels die opgesomd staan in de Code van goede praktijk.

Meldingsplicht

Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de VMM. Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

De VMM bezorgt deze gegevens aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt, en aan de watermaatschappij. De gegevens van klasse 1 grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Meld hier je eigen waterwinning (af)

 

 

Vergunningsplicht

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel is van de algemene milieuvergunning.

Hierop gelden twee uitzonderingen:

 • Winningen waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
 • Een grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Zijn deze uitzonderingen niet voor jou van toepassing? Controleer dan of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Je kan er ook de nodige formulieren downloaden.

De VMM heeft  een adviserende rol. Het zijn de gemeentebesturen of provinciebesturen (afhankelijk van het type winning) die de vergunning toekennen. Ze vragen daarvoor eerst advies van de VMM.

Voor het uitbrengen van een advies aan de vergunningverlener, organiseert de VMM steeds een uitgebreid onderzoek. De draagkracht van de watervoerende laag wordt hierbij afgewogen tegen de te vergunnen winning. Deze aspecten worden onderzocht:

 • de evolutie van het peil van de betreffende grondwaterlaag;
 • of de winning zich in de nabijheid van een natuurgebied bevindt;
 • de historiek van de winning;
 • de verhouding van reëel opgepompte debiet tot het vergunde debiet;
 • de toestand van het grondwaterlichaam.

De mogelijkheden voor duurzaam watergebruik worden onder de loep genomen:

 • Welk water wordt benut voor welke toepassingen?
 • Hoe verantwoordt de exploitant de aangevraagde hoeveelheid en de vereiste kwaliteit?
 • Hoe evolueert het watergebruik?
 • In welke mate worden waterzuinige technieken en tweedecircuitwater (regenwater, gerecycleerd afvalwater, oppervlaktewater en grondwater dat niet geschikt is voor menselijke aanwending) ingeschakeld?

Debietmeter

Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een debietmeter. Dat geldt ook voor grondwaterwinningen aangewend voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw. Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

 • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
 • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximum 500 kubieke meter per jaar.
 • draineringen nodig om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.

Analyse van de kwaliteit

Wil je grondwater gebruiken om van te drinken, te koken, te douchen of te baden? Dan moet je laten controleren of het water geschikt is als drinkwater.

Wie geen toegang heeft tot het leidingwater in Vlaanderen, kan een gratis wateranalyse aanvragen bij de VMM. De VMM bezorgt de analyses aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de aanvrager informeert.

Kan je wel aansluiten? Dan is het beter om leidingwater als drinkwater te gebruiken. Wil je toch liever eigen grondwater gebruiken? Neem dan contact op met een erkend privélaboratorium. Hoe je dit het beste aanpakt, lees je in de richtlijnen voor eigen waterwinners.

Vraag je gratis putwatercontrole aan

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid