Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Kwantiteit

Kwantiteit

De vraag naar grondwater is groot. Sommige grondwaterlagen in Vlaanderen zijn daardoor bedreigd.

Elk jaar verbruiken we in Vlaanderen heel wat water. Een belangrijk deel daarvan is afkomstig van grondwater. We gebruiken het o.a. in de landbouw, in de industrie, voor energie, handel en diensten en voor onze drinkwaterproductie. Dat legt soms grote druk op onze natuurlijke reserves. Bovendien kan het regenwater vaak niet terug de grond binnendringen, want vele terreinen zijn overal verhard.

In heel wat grondwaterlagen is het peil daardoor sterk gedaald. Soms gaat het zelfs om tientallen meters. Bovendien zijn sommige lagen zeer kwetsbaar voor verontreiniging. Omdat het herstel van het grondwaterpeil en het zuiveren van vervuilde waterlagen erg veel tijd en geld kosten, is het belangrijk gericht en preventief op te treden.

In de grondwatermodellen van de VMM worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. Per grondwaterlichaam wordt de evolutie van kwantiteit (en kwaliteit) in kaart gebracht. Alle gegevens worden ter beschikking gesteld in de Databank Ondergrond Vlaanderen. De gegevens dienen als basis voor gerichte maatregelen om de grondwaterlagen duurzaam te beheren.

Raadpleeg de Databank Ondergrond Vlaanderen

Het grondwater in Vlaanderen is ingedeeld in zes verschillende grondwatersystemen:
  • het Kust- en Poldersysteem;
  • het Sokkelsysteem;
  • het Brulandkrijtsysteem;
  • het Centraal Vlaams Systeem;
  • het Centraal Kempisch Systeem;
  • het Maassysteem. 

Elk systeem heeft zijn eigen kenmerken.

Het Sokkelsysteem (in delen van Oost- en West-Vlaanderen, bestaande uit het Landeniaanzand, het krijt en de Sokkel) bijvoorbeeld, wordt sterk bedreigd. De hoeveelheid grondwater die uit deze lagen onttrokken wordt, is immers veel groter dan de hoeveelheid water die in de bodem infiltreert. Het resultaat hiervan is dat de kwantitatieve, en ook kwalitatieve toestand van de meeste grondwaterlichamen van dit grondwatersysteem slecht is. Met een gericht beleid, gebaseerd op nauwkeurige metingen en modelleringen, wil de VMM er de achteruitgang van de voorraad en de kwaliteit van het grondwater tegengaan.

Een ander voorbeeld is het Centraal Kempisch Systeem. Daar is de situatie anders: in de Kempen liggen dikke zandlagen direct onder de oppervlakte. Het regenwater dringt er gemakkelijker door tot in de watervoerende lagen. Daarom liggen de grootste grondwaterwinningen voor de productie van drinkwater in de Kempen en in Vlaams-Brabant. Al betekent dit natuurlijk niet dat de mogelijkheden tot waterwinning er onbeperkt zijn. Ook hier moeten we zorgzaam omgaan met het beschikbare water, opdat ook toekomstige generaties over voldoende water van goede kwaliteit kunnen beschikken.

Bij de opmaak van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Vlaanderen, bleek uit de toestandsbeoordeling dat 8 van de 42 grondwaterlichamen in een kwantitatief ontoereikende toestand zijn. Voor deze waterlichamen zijn herstelprogramma's opgesteld. Die moeten zorgen voor een verbetering van de grondwaterstanden. Dat gebeurt via een gebiedsgerichte aanpak, met gebiedsgerichte doelstellingen en acties per grondwaterlichaam.

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.