Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Kreekruginfiltratie (grondwater aanvullen in poldergebied)

Kreekruginfiltratie (grondwater aanvullen in poldergebied)

Studies tonen aan dat er in de kustpolders een tekort is aan water tijdens de zomer, maar een overschot tijdens de winter. Met de installatie van een kreekruginfiltratiesysteem wordt de zoetwatervoorraad tijdens de winter in de bodem aangevuld, zodat het beschikbaar is om te gebruiken tijdens de zomer.

Hoe werkt het?

afbeelding kreekrug

In de kustgebieden treedt vaak verzilting van het grondwater op. Om de zoetwaterreserves goed te kunnen aanvullen tegen de drogere zomers gaan we oppervlaktewater infiltreren  in een kreekrug. Deze oude, met zand gevulde zeegeulen liggen als licht verhoogde ruggen boven het omliggende poldergebied wat hen heel geschikt maakt voor het aanvullen van zoetwatervoorraden.

In de winter, wanneer er voldoende water beschikbaar is, wordt vanuit de waterloop oppervlaktewater onttrokken met een dompelpomp. Via 2 citernes, waar tussentijds een eerste filtering gebeurt, gaat het water naar het landbouwbedrijf. Na verdere controle kan het  geïnfiltreerd worden in de bodem om zo het grondwater aan te vullen. Van deze aangevulde zoetwatervoorraad kan men dan gebruik maken in de zomer dankzij onttrekking met een diepdrain. Een diepdrain is een lange buis die zo'n 4 meter diep in het perceel ligt. Hiermee wordt de onttrekking verspreid over de zoetwaterlens wat minder risico geeft op verzilting in vergelijking met onttrekking op 1 punt.”  

schematische voorstelling van de kreekruginfiltratie in de winter

Om het effect van de infiltratie op de grondwaterstanden te controleren maken we gebruik van peilgestuurde drainage. Via een regelput wordt het grondwaterpeil gecontroleerd en gestuurd naargelang het seizoen. Zo kan het water ook beter vastgehouden worden op het terrein in plaats van af te voeren zoals bij een klassieke drainage. 

Opvolging en monitoring

Met dit proefproject onderzoeken we de economische en technische haalbaarheid van kreekruginfiltratie in combinatie met peilgestuurde drainage.  Beide maatregelen kwamen samen met waterconservering door stuwtjes naar voor als meest beloftevolle maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid in het kustgebied te verhogen (binnen het TOPSOIL project). Op onze website waterinfo.be kan je ook de gegevens over de geleidbaarheid van het water raadplegen (typ Topsoil in het zoekvenster). Een hogere geleidbaarheid wijst op een hoger zoutgehalte.

De installatie wordt de komende jaren intensief gemonitord. Na de winter van 2022-2023 zullen we de eerste concrete cijfers hebben in verband met de aanvulling van de zoetwatervoorraad. Nadien is het ook verder uitkijken naar de evolutie van de zoetwaterlens in de zomer van 2023. Een eerste balans zullen we dus pas kunnen opmaken tegen eind 2023.

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.