Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater

Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure wordt daarom zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen afgetoetst.

Deze impactbeoordeling kwam er naar aanleiding van het Wezer-arrest van het Europese Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand in gevaar brengt.

Impactbeoordeling tijdens vergunningsprocedure en MER

De impacttoets wordt uitgevoerd voor alle omgevingsvergunningsaanvragen waarvoor de VMM advies verleent. Dat gaat om zowel de aanvragen voor nieuwe lozingen en uitbreidingen van bestaande lozingen, als de hernieuwingen van bestaande lozingen. De impacttoets wordt als een bijlage toegevoegd aan de vergunningsaanvraag via het omgevingsloket. Ook bij de MER-procedure wordt de impacttoets uitgevoerd.

9 stappen om de impact van een lozing van bedrijfsafvalwater te beoordelen

In 9 stappen wordt de impact van bestaande of nieuwe (eventueel uitgebreide) lozingen geëvalueerd. Het stappenplan start met een voortoets die inschat of een volledige impacttoets zinvol is. Lozingen met een mogelijke impact op het ontvangende waterlichaam worden daarna stap voor stap ingeschat. Als negende en laatste stap formuleert de Vlaamse Milieumaatschappij het eindoordeel over de lozing en de acties die in de vergunning moeten genomen worden.

Bereid de impactbeoordeling voor

Als aanvrager kan je de impactbeoordeling zelf voorbereiden en op voorhand nakijken of het een effect zal hebben op jouw project.

Meer weten?

Een overzicht van de 9 stappen vind je in onderstaande figuur. Bij een aantal stappen zal je bijkomende informatie moeten toevoegen om de impact van je project in te schatten. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de digitale bronnen, waar je informatie voor jouw project kan opzoeken.

Klik door op de afbeelding om het schema te vergroten.

Schematisch overzicht

 

Bekijk hier de toelichting bij elke stap>>

StapOpzoeken viaWelke info?

Voor rioollozers:

5% ontwerpcapaciteit RWZI (svz februari 2022)

Debietscriteria Stap 1 

Voortoets vraag 3

3 Geoloket impact bedrijfsafvalwater Waterlichaamcode en debiet gekozen waterloop.
4 Databankrapport stroomopwaartse concentratie

Meetresultaten relevant, stroomopwaarts gelegen meetpunt of alle meetpunten in een volledige afstroomzone of volledig bekken.

Meer info vind je in de handleiding van dit rapport.

5-7 Rekentool haalbaarheid BBT+ Inschatting verdergaande zuiveringstechnieken (BBT+) en toetsing aan de financiële draagkracht van het bedrijf.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.