Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Vergunningen

Vergunningen

De omgevingsvergunning legt voor bedrijven vast onder welke voorwaarden afvalwater mag geloosd worden.

De spelregels rond de omgevingsvergunning zijn in Vlaanderen vastgelegd in het Besluit Omgevingsvergunning en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Wanneer adviseert de VMM voor je vergunning?

Een omgevingsvergunning moet je aanvragen bij:

  • de gemeentelijke milieudienst als het om een klasse 2 of 3 activiteit gaat.
  • de Bestendige Deputatie van je provincie als het om een klasse 1 activiteit gaat.

De VMM verleent aan de gemeente en provincie advies over milieuvergunningen voor lozingen van afvalwater wanneer bij de activiteit de letter ‘M’ staat in de rubriekenlijst in bijlage I van VLAREM II.

De basis voor het vergunningsadvies

Een advies over de lozing van afvalwater wordt opgebouwd rond een aantal  fundamenten: 

  • Gevaarlijke stoffen verankerd in het vergunningenbeleid

De kennis over de stofeigenschappen (persistent, bio-accumuleerbaar en toxisch) van de geloosde stof wordt mee in beschouwing genomen.

  •  Lozing in oppervlaktewater

De draagkracht van het ontvangende oppervlaktewater – vertaald in de milieukwaliteitsnormen van het oppervlaktewater – zijn een belangrijke pijler binnen het advies van de VMM. Bij een rechtstreekse lozing in oppervlaktewater berekent en beoordeelt de VMM de impact van de lozing op de waterloop.  Daarvoor gebruikt ze de beschikbare gegevens over de kwaliteit van dat oppervlaktewater en kwantitatieve schattingen of metingen van het debiet van de waterloop.

  •  Lozing op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur

Bedrijfsafvalwater mag geloosd worden op een  rioolwaterzuiveringsinstallatie zolang dit de goede werking van de openbare zuiveringsinfrastructuur niet verstoort. Er wordt ook maximaal rekening gehouden met de mogelijk nefaste gevolgen van riooloverstorten.

De VMM toetst de lozingsaanvraag aan het uitvoeringsbesluit van 21 februari 2014. Bij een relevante impact vraagt de VMM een extra advies aan de NV Aquafin (exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie).

  •  Toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT)

Best Beschikbare Technieken zijn technieken en organisatorische maatregelen die het best scoren op milieugebied, onder technisch en economisch haalbare omstandigheden.  De BBT vormen dan ook een referentiepunt voor de milieuvergunningsvoorwaarden van bedrijven. De VMM heeft een actieve inbreng bij de opvolging van de Europese BREF's en de Vlaamse BBT-studies. De informatie uit vergunnings- en meetdatabanken van de VMM, aangevuld met kennis over stoffen en sectoren, zijn een belangrijke basis  voor de bijsturing van sectorale lozingsnormen van afvalwater.  Alle BBT-studies vind je op www.emis.vito.be/bbt

  •  Regenwater

De gescheiden lozing van regenwater krijgt steeds meer aandacht in het VMM-advies. Wanneer regenwater gemengd wordt met afvalwater, verstoort dit de goede werking van de overstorten en  verlaagt het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De milieuwetgeving maakt een onderscheid tussen verontreinigd en niet-verontreinigd regenwater. Van regenwater dat afstroomt van een dak, terras, oprit, e.d. veronderstelt de wetgever dat dit slechts in beperkte mate vervuild is waardoor het aanzien wordt als niet-verontreinigd regenwater. Dit regenwater moet worden opgevangen, hergebruikt en maximaal ter plaatse vastgehouden en/of geïnfiltreerd in de bodem.

Op bedrijfsterreinen kan het regenwater echter in contact komen met verontreinigende stoffen. Regenwater dat valt op verharde terreinen die verontreinigd kunnen zijn door de exploitatie van een ingedeelde inrichting (bijv. containerparken, schroothandelaars, tankpistes) wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater. Het criterium is dus de indelingsplicht.

De gepaste maatregelen zijn noodzakelijk vooraleer dit verontreinigd regenwater kan geloosd worden. De VMM hanteert sinds juni 2017 een nieuwe aanpak voor de advisering van lozingsdebieten van verontreinigd regenwater. De nieuwe aanpak werd  uitgewerkt  in samenwerking met het departement Omgeving. Er wordt voortaan ook rekening gehouden met piekdebieten bij regenweer.

Meer informatie hierover vind je in de presentatie

De weg naar een goede waterkwaliteit? Enkele mijlpalen.

Tijdslijn met de belangrijkste mijlpalen van het Vlaamse milieuvergunningsbeleid.

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.