Vlaanderen.be www.vmm.be

We werken nog aan deze pagina

Op deze pagina vind je alle informatie over de voorwaarden en toelating voor waterhergebruik van teruggewonnen water. Een aanvraag is voorlopig nog niet mogelijk. Stuur een mailtje naar toelatingwaterhergebruik@vmm.be en we brengen je op de hoogte als de aanvraagprocedure beschikbaar is.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Toelating waterhergebruik - grondstofverklaring gezuiverd afvalwater

Toelating waterhergebruik - grondstofverklaring gezuiverd afvalwater

De toelating waterhergebruik is een grondstofverklaring die aangeeft dat gezuiverd afvalwater als waterbron voor een specifieke toepassing mag gebruikt worden.

Voorwaarden

De toelating waterhergebruik is verplicht om gezuiverd afvalwater in te zetten voor:

 • irrigatie en beregening in de land- en tuinbouw
 • irrigatie en beregening buiten de land- en de tuinbouw (bv. openbaar groen en sportinfrastructuur)
 • andere toepassingen in open lucht die kaderen binnen een openbare dienst (bv. vullen van veegwagens)

Aanvraag

De aanvraag:

 • vergt een risicoanalyse en grondig uitgewerkt risicobeheerplan met risicobeheersmaatregelen;
 • legt niet alle kwaliteitsparameters uniform op, zodat er ruimte is voor de eigenheid van elk project;
 • vereist dat de aanvrager zelf de relevante wet- of regelgeving die van toepassing is voor het project meeneemt in de aanvraag. De aanvrager mag zich hiervoor door experten laten begeleiden.

Het aanvraagformulier toelating waterhergebruik is nog in opmaak en vind je binnenkort op deze pagina.

Behandeling

 • De ontvankelijkheid van je aanvraag wordt binnen 30 dagen na ontvangst beoordeeld door de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • De behandeling van de aanvraag bedraagt standaard 90 kalenderdagen, maar kan worden opgeschort wanneer gegevens ontbreken.
 • Bij complexe projecten bedraagt de behandelingsperiode meer dan 90 dagen.

De verwachte datum wordt medegedeeld aan de aanvrager en bedraagt maximaal 12 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag.

Toelating

De toelating waterhergebruik bevat:

 • de voorwaarden en verplichtingen voor het waterhergebruiksysteem;
 • specifieke administratieve verplichtingen;
 • een jaarlijkse rapportageverplichting.

Beroep

Wordt de toelating waterhergebruik geweigerd of ben je niet akkoord met de opgelegde voorwaarden? Dan kan je een beroep indienen tegen die beslissing bij de Vlaamse minister bevoegd voor omgeving. Het beroep moet ingesteld worden binnen de dertig dagen na kennisname van de beslissing.

Regelgeving

De aanvraag voor de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water voor irrigatie en beregening in land- en tuinbouw bevat een risicobeheerplan, met daarin de elementen die vermeld zijn in bijlage II van de Verordening 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de minimumeisen voor hergebruik van water.

De aanvraag voor de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water voor irrigatie en beregening buiten land- en tuinbouw of een andere openluchttoepassing in het kader van een openbare dienst bevat de informatie, die vermeld is in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water. Ook voor dergelijke toepassingen zal een identificatie en beoordeling van eventuele risico's voor gezondheid van de mens en milieu nodig zijn, met daaraan gekoppeld een risicobeheerplan.

Ondersteunende documenten die kunnen helpen bij het opmaken van de aanvraag en de risicoanalyse en voorstel en van risicobeheerplan:

Meer informatie

Op de pagina Gezuiverd afvalwater produceren, leveren en gebruiken vind je meer informatie over het aanbieden en gebruiken van gezuiverd afvalwater (‘teruggewonnen water’) en proefprojecten om de haalbaarheid van waterhergebruiksystemen uit te testen.

Heb je een vraag over de toelating waterhergebruik? Neem dan contact op via

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.