Vlaanderen.be www.vmm.be

We werken nog aan deze pagina

Op deze pagina vind je alle informatie over de voorwaarden en toelating voor waterhergebruik van teruggewonnen water. Een aanvraag is voorlopig nog niet mogelijk. Stuur een mailtje naar toelatingwaterhergebruik@vmm.be en we brengen je op de hoogte als de aanvraagprocedure beschikbaar is.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Gezuiverd afvalwater produceren, leveren en gebruiken

Gezuiverd afvalwater produceren, leveren en gebruiken

Wil je gezuiverd afvalwater (teruggewonnen water) aanbieden aan derden voor irrigatie, beregening of een andere openlucht toepassing in het kader van een openbare dienst? Of wil je aan de slag met gezuiverd afvalwater? Dan is een toelating waterhergebruik verplicht. De toelating biedt rechtszekerheid aan alle betrokken partijen bij het waterhergebruiksysteem. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook proefprojecten met teruggewonnen water mogelijk.

Teruggewonnen water als alternatieve waterbron inzetten

Vlaanderen wordt steeds vaker geconfronteerd met langere droogteperiodes. Diverse sectoren zijn daarom op zoek naar alternatieven voor kraan- of grondwater. Gezuiverd afvalwater (officieel: ‘teruggewonnen water’) is een van die alternatieven.

De toelating waterhergebruik is verplicht om gezuiverd afvalwater in te zetten voor:

 • irrigatie en beregening in de land- en tuinbouw
 • irrigatie en beregening buiten de land- en de tuinbouw (bv. openbaar groen en sportinfrastructuur)
 • andere toepassingen in open lucht die kaderen binnen een openbare dienst (bv. vullen van veegwagens)

Waarom is een toelating waterhergebruik verplicht?

Door de kwaliteit van afvalwater (als bron van teruggewonnen water) is een toelating waterhergebruik nodig om rechtszekerheid te bieden aan alle partijen die betrokken zijn bij de productie, levering en het gebruik van teruggewonnen water. Elke partij (leverancier, producent, distributeur en gebruiker) heeft verplichtingen in een waterhergebruiksysteem. Met de toelating worden eventuele risico’s voor de diverse gebruikers ondervangen.

De toelating waterhergebruik vereist een grondige voorbereiding en is dus eerder van toepassing voor structurele waterhergebruiksystemen.

Procedure aanvraag toelating waterhergebruik

De aanvraag voor een toelating waterhergebruik wordt behandeld door de Vlaamse Milieumaatschappij. De behandeling van een aanvraag duurt 90 kalenderdagen. Voor complexe projecten kan de behandelingsduur langer zijn.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Verplichtingen tijdens de exploitatie van het waterhergebruikssysteem

Rapporteringsverplichting

Over een operationeel waterhergebruikssysteem, dat  effectief wordt geëxploiteerd, moet jaarlijks gerapporteerd worden aan VMM. De rapportering doe je jaarlijks voor 31 januari, zolang het waterhergebruikssysteem operationeel en in gebruik is.

Het rapporteringssjabloon is hiervoor in opmaak.

Melding ingebruikname waterhergebruikssysteem wordt niet onmiddellijk

Als je een aanvraag indiende op basis van een theoretisch waterhergebruikssysteem, zal je bij het effectief in gebruik nemen van het waterhergebruiksysteem nog een aparte melding moeten doen aan de VMM.

Het meldingsformulier is hiervoor in opmaak.

Bij de melding voeg je dan nog zeker toe:

 • de analyseresultaten van de kwaliteitsparameters die opgenomen zijn in de toelating, als die nog niet aangeleverd zijn in de aanvraag;
 • een evaluatie en indien nodig actualisatie van de bij de aanvraag geïdentificeerde risico’s en de geplande risicobeheersmaatregelen;
 • een evaluatie en indien nodig een actualisatie van de bij de aanvraag omschreven kwaliteitsopvolging, met inbegrip van het voorstel van monitoring.

Proefprojecten haalbaarheid waterhergebruiksystemen

Om de haalbaarheid van een waterhergebruiksysteem, rentabiliteit of impact op het milieu te onderzoeken, is het mogelijk om een proefproject aan te vragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Het proefproject omvat de productie, de levering en/of gebruik van teruggewonnen water.

Daarbij gelden steeds volgende voorwaarden:

 • het gebruik van het teruggewonnen water uit het proefproject blijft beperkt tot een oppervlakte van maximaal 1 hectare, tenzij aangetoond wordt dat een grotere oppervlakte vereist is voor een concreet onderzoeksdoel;
 • een proefproject kan maximaal 5 jaar lopen.

Proefprojecten kunnen niet opgezet worden in gebieden die aangewezen zijn voor de onttrekking van water bestemd voor menselijke consumptie. Dat geldt zowel voor oppervlaktewaterlichamen als grondwaterlichamen, als dagelijks meer dan 10m³ geleverd wordt of meer dan 50 personen beleverd worden. De beschermingszones van die oppervlaktewater- en grondwater zijn daarbij inbegrepen.

Hoe begin je aan een proefproject?

Alvorens een proefproject opgestart wordt, moet je het aanmelden bij de VMM.

Na de aanmelding, bezorgt de VMM je binnen een termijn van 20 werkdagen een aktename waarin bijkomende voorwaarden opgenomen kunnen worden.

Binnenkort vind je hier alle informatie over het aanmelden van een proefproject.

Twijfel je over een project en de uitwerking ervan? Neem dan voorafgaand aan de aanvraag contact met de VMM.

Wat met de heffing op afvalwater en de mestwetgeving?

De bestaande wetgeving voor het betalen van heffing op afvalwater blijft gelden. Als je als bedrijf effluent aanbiedt aan een afnemer, wordt het afvalwater niet vrijgesteld van heffingen. Bij bedrijven waarvoor de heffing berekend wordt op basis van een meet- en bemonsteringscampagne, kan het effluent enkel worden aangeboden na de meet- en bemonsteringsinstallatie.

De aanbieder van het teruggewonnen afvalwater krijgt vanaf 2024 onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor de heffing op de waterverontreiniging voor het aangeboden volume circulair afvalwater.

De mestwetgeving is van toepassing op het vervoer en het spreiden, zowel als het effluent gesproeid wordt als bij afvoer per as. Lees meer op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Uitzondering in periodes van ernstige droogte of waterschaarste

Tijdens periodes van ernstige droogte is er geen inkorting van behandelingstermijnen voorzien voor het verkrijgen van een toelating waterhergebruik. Een aanvraag en behandeling van de aanvraag vergt een grondige voorbereiding en de nodige adviezen.

In een periode van ernstige waterschaarste kan de Vlaams minister van Omgeving, op initiatief van de CIW-droogtecommissie een tijdelijke vrijstelling op de verplichting tot het aanvragen van een toelating waterhergebruik afkondigen.  Een ministerieel besluit legt dan vast voor welke toepassingen, regio’s en periode de vrijstelling zal gelden.

In de periode van vrijstelling geldt dan een meldingsplicht aan de VMM. Het is na het ontvangen van een aktename (binnen 10 werkdagen) dat een waterhergebruikssysteem actief kan worden geëxploiteerd.

De aktename kan specifieke na te leven voorwaarden opleggen en bevat minimaal dat:

 • het teruggewonnen water vertrekt van een bedrijfsafvalwater waarvoor een omgevingsvergunning voor lozing in oppervlaktewater werd afgeleverd;
 • elke onrechtstreeks of rechtstreeks contact van het teruggewonnen water met gebruikers, omwonenden en passanten van de terreinen waar het teruggewonnen water gebruikt wordt is uitgesloten;
 • bij gebruik van het teruggewonnen water in land- en tuinbouwteelten worden altijd de autocontrolegidsen van het FAVV nageleefd.

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.