Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Meetresultaten afvalwater

Meetresultaten afvalwater

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Bereken je waterfactuur Klopt de rekening van je watermaatschappij? Of hoeveel zou je besparen door minder water te verbruiken. Reken hier je factuur na of simuleer een berekening.
Bovengemeentelijk indicatorenkader De VMM beoordeelt de werking en het beheer door de NV Aquafin van het bovengemeentelijke stelsel aan de hand van het indicatorenkader.
Emissies bedrijven Afvalwaterlozingen worden per bedrijf of geaggregeerd voor Vlaanderen gerapporteerd.
Emissies bedrijven per subsector Dit rapport toont de emissies (afvalwaterlozingen) van de bedrijven geaggregeerd per (sub)sector obv Nace.
Emissies rioolwaterzuiveringsinstallaties Dit rapport toont de influent en effluent jaargegevens per RWZI.
Gemiddelde waterprijs Overzicht per gemeente van de integrale waterprijs per m³
Geoloket saneringsinfrastructuur Het geoloket saneringsinfrastructuur geeft je een overzicht van bestaande en geplande infrastructuur voor afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Geoloket zonering en uitvoeringsplannen Raadpleeg het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor jouw gemeente. Op kaart tonen we je waar en wanneer er riolering of individuele waterzuivering (IBA) komt.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Totaal gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen Overzicht van de door de watermaatschappijen gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen aan gezinnen en bedrijven.
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.
WEISS - Water Emissions Inventory Support System Het WEISS geoloket toont de bijdrage van verschillende bronnen aan de waterverontreiniging.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid