Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

 Volg VMM via RSS

 

Stabiele grondwaterstanden in september

Ondanks de hittegolf in het begin van de maand viel er in september een normale hoeveelheid regen. De toestand van ons grondwater is eerder stabiel. In 87% van de meetlocaties registreert de Vlaamse Milieumaatschappij normale, hoge tot zeer hoge grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar. Ook de 14-daags gemiddelde debieten van onze onbevaarbare waterlopen kennen een normale situatie.

Lees verder...

Geen verdere verbetering Vlaamse luchtkwaliteit, stoffen gelinkt aan houtverbranding nemen toe

De voorbije decennia is de luchtkwaliteit in Vlaanderen gevoelig verbeterd. We stellen wel vast dat de luchtkwaliteit er in 2022 niet meer op vooruit gegaan is. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de heropleving van de economie na Covid en meer houtverbranding. Vooral stoffen die sterk gelinkt zijn aan houtverbranding (PAK’s, organische massa in fijn stof en bepaalde roetfracties) namen toe.

Lees verder...

Hoe meet de VMM de luchtkwaliteit?

De VMM is bevoegd voor de uitvoering en opvolging van het Vlaamse Luchtbeleidsplan. Daarnaast meten en bewaken we de luchtkwaliteit in Vlaanderen om samen luchtverontreiniging aan te pakken.

Lees verder...

Wat kan je als overheid, bedrijf of burger doen voor een betere lokale luchtkwaliteit?

Wil je je steentje bijdragen voor een betere luchtkwaliteit? Je kan heel wat zelf doen. Alle kleine beetjes vormen één grote inspanning en dat maakt echt het verschil! Benieuwd hoe je de lucht in je huis gezond kan houden? Overweeg je de auto eens wat vaker thuis te laten? We bundelen allerlei tips en handige weetjes voor een beter leefmilieu, waarmee je als lokale overheid, bedrijf of burger zelf mee aan de slag kunt gaan.

Lees verder...

Samenwerking met stad Roeselare

Stad Roeselare werkt samen met de VMM rond het monitoren van luchtkwaliteit. We spraken met Pieter Vandenbroucke, regisseur van het klimaatprogramma bij stad Roeselare die de acties van het klimaatplan opvolgt en de klimaatteams in goede banen leidt, en Bert Vanhuyse, beleidsmedewerker omgevingvergunningen/klimaat, energie & duurzaamheid bij Stad Roeselare die erbij was van in het begin.

Lees verder...

Zit de uitvoering van het Vlaams Luchtbeleidsplan op schema?

Eind 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Om de twee jaar wordt er een voortgangsrapport van dit plan opgesteld. De Vlaamse Milieumaatschappij stelde het tweede voortgangsrapport op.

Lees verder...

Samen met lokale besturen en burgers naar een betere luchtkwaliteit

De VMM lanceert een aantal nieuwe ontwikkelingen die burgers en lokale besturen nauwer betrekken bij het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Zo breiden we de mogelijkheden van het ‘Samen voor Zuivere Lucht’-dataportaal uit en werken we aan nieuwe, toegankelijke meetinstrumenten en visualisaties. In Herzele brengen we dat in de praktijk door burgerwetenschappers de effecten van de ingevoerde schoolstraat te laten nagaan, in overleg met het gemeentebestuur. Dat vergroot niet alleen het draagvlak, maar ook de impact van het gevoerde beleid.

Lees verder...

Uitstoot van schadelijke dioxines en PCB’s onderzocht en aangepakt

Vermalen van oude metalen stoot soms dioxines en PCB’s uit. De VMM, Departement Omgeving en de metaalverwerkende bedrijven werken samen om dit probleem verder terug te dringen. Ook Departement Zorg, OVAM en FAVV worden hierbij betrokken. We zetten in op extra metingen, op het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde normen en op onderzoek naar technieken die de uitstoot kunnen verminderen.

Lees verder...

Fijn stof: boosdoener voor onze luchtkwaliteit?

Van alle polluenten heeft fijn stof de grootste gezondheidsimpact. Zelfs bij lage concentraties is fijn stof nog altijd slecht voor de gezondheid. Bij korte episodes van luchtverontreiniging verergeren bestaande gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties en astma. Bij chronische blootstelling vermindert de longfunctie, nemen chronische luchtwegaandoeningen toe en gaat de levensverwachting achteruit. Fijn stof is ook kankerverwekkend en kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.