Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS)

Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht

 • Vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van gasvormige stoffen die vooral uit koolstof- en waterstofatomen bestaan.
 • Sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen dan weer de ozonlaag.
 • De grens- en advieswaarden van alle gemeten VOS zijn in 2021 op alle meetplaatsen gehaald.
 • De hoogste benzeenconcentraties werden in 2021 gemeten in de Antwerpse haven (nabij petrochemische bedrijven) en in Zelzate (woonzone).
 • De benzeenconcentraties daalden t.o.v. 2000 en bleven constant t.o.v. 2020.
 • Een meetcampagne op 50 locaties in de Antwerpse Haven wees een aantal hotspots aan.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

NaamPolluentDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2021
EU-jaargrenswaarde Benzeen 5 μg/m³ (o.b.v. uur- en dagwaarden) Groene vink 7/7
VLAREM II-jaargrenswaarde Benzeen 50 μg/m³ als P98 (o.b.v. dagwaarden) Groene vink 7/7
WGO-advieswaarde  Tolueen 260 μg/m³ per week
1000 μg/m³ per half uur
Groene vink 7/7
Groene vink 7/7

Tetrachlooretheen 250 μg/m³ per jaar Groene vink 7/7

 

toestandToestand in 2021 

Alle grens- en advieswaarden zijn op alle meetplaatsen gehaald in 2021.

Vlaamse meetnet:

De VMM mat het hoogste jaargemiddelde voor benzeen (1,87 µg/m³) op de Polderdijkweg in de Antwerpse haven. De P98-waarde bedroeg er 4,47 µg/m³.

 • Deze meetplaats ligt in industriegebied en is dus minder representatief voor de menselijke gezondheid.
 • De luchtkwaliteit op deze meetplaats wordt sterk beïnvloed door de petrochemische industrie.

Het tweede hoogste jaargemiddelde (1,36 µg/m³) werd gemeten in Zelzate-Havenlaan. De P98-waarde bedroeg er 6,86 µg/m³. Hier registreren we ook de hoogste halfuurwaarde (256 µg/m³) en het hoogste weekgemiddelde (4,12 µg/m³) voor tolueen representatief voor de bevolking.

 • Deze meetplaats ligt in een woongebied. 
 • De nabijgelegen teerraffinaderij Rain Carbon heeft een invloed op de gemeten concentraties

Het hoogste jaargemiddelde voor tetrachlooretheen bedroeg 0,15 µg/m³ en namen we waar op de Antwerpse locatie Borgerhout (woongebied).

Campagne Antwerpse haven:

De VMM voerde in 2021 in de Antwerpse haven een meetcampagne uit waarbij ze op 50 locaties VOS-componenten en op 20 locaties aldehyden en ketonen mat. Doel was een detailbeeld te krijgen van de concentratie van deze stoffen in dit sterk geïndustrialiseerd gebied. De belangrijkste conclusies:

 • Gemiddelde concentraties van VOS lagen tot 5 keer hoger dan in Vlaanderen.
 • Voor enkele stoffen bestaan grens- en advieswaarden: deze werden gerespecteerd.
 • Meetcampagne toonde 5 aandachtzones in het Antwerpse Havengebied: 4 situeren zich in het zuidelijk deel van de haven waar de petrochemische sector ligt, 1 aan de Rode Weel, een tot nog toe ongekende hotspot.

De uitstoot die de klasse 1 en 2 bedrijven rapporteren in het IMJV bieden onvoldoende verklaring voor de hoge concentraties die we meten in de omgevingslucht.

 evolutieEvolutie

De benzeenconcentraties daalden sinds 2000:

 • De meetplaatsen en meetmethoden wijzigden over de jaren.
 • Tot 2016 maten we vooral op industriële meetplaatsen (automatische monitoren).
 • Vanaf 2017 berekenen we het jaargemiddelde met samplermetingen op landelijke, stedelijke en voorstedelijke meetplaatsen.
 • T.o.v. 2020 bleven de benzeenconcentraties constant.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor VOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie, meer bepaald bij enkele specifieke industriële processen en bij op- en overslagactiviteiten van vluchtige (petro)chemische producten en bij specifieke huishoudelijke producten.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Op basis van de VOS-meetcampagne in de Antwerpse haven stelde de VMM een actieplan op om de bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen. Hiervoor werkt ze samen met andere Vlaamse entiteiten en het Havenbedrijf.

InfoMeer informatie 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.