Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Het GUP lijst de rioleringsprojecten op die nog op stapel staan in je gemeente.

Het zoneringsplan bepaalt in welke zones nog riolering aangelegd wordt en waar je je afvalwater zelf moet zuiveren.  Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan bouwt hierop verder en bepaalt welke rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie die moet uitvoeren. Elk project krijgt ook een prioriteit. Ook de nog te plaatsen IBA’s krijgen een prioriteit. Zo wordt bepaald binnen welke termijn de rioleringsprojecten en IBA’s moeten worden aangelegd.

De prioritering van de verschillende projecten gebeurt op basis van ecologische en economische factoren. Hierbij zijn de kostprijs en de milieu-impact van het project belangrijk.

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien.

Raadpleeg het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Prioriteit van een rioleringsproject

Alle rioleringsprojecten worden opgedeeld in prioriteitenklassen van 1 tot 12. Projecten met prioriteit 1 zijn het meest dringend. Projecten met prioriteit 12 zijn dat het minst. Soms is het voor een gemeente of rioolbeheerder moeilijk om die prioriteitenvolgorde aan te houden. Bijvoorbeeld wanneer een project vertraagd wordt door problemen bij onteigeningen of omwille van de verkeersveiligheid. In dat geval kunnen projecten gewisseld worden. Maar dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden. (zie document uitgebreide toelichting onderaan deze pagina).

Van zodra er riolering in je straat wordt aangelegd, dien je onmiddellijk hierop aan te sluiten, ongeacht de prioriteit van het project.

Prioriteit van een IBA

Van alle te plaatsen IBA’s worden de meest prioritaire ingedeeld in prioriteitenklassen 1 en 2. Dit zijn IBA’s met de hoogste milieu-impact. Projecten met prioriteit 1 zijn het meest dringend.

Voor elke gemeente is het aantal prioritair te plaatsen IBA’s tot en met 2021 vastgelegd. Een prioritaire IBA kan gewisseld worden met een andere IBA op voorwaarde dat deze een evenwaardige milieu-impact heeft.

Bij een nieuwbouw of een verbouwing in het individueel te optimaliseren buitengebied, moet onmiddellijk een IBA geplaatst worden, ongeacht de prioriteit.

Overnamepunten

In het GUP worden voor elke gemeente de overnamepunten bepaald. Een overnamepunt geeft in het rioleringsnetwerk aan tot waar de bevoegdheid van de gemeente loopt en waar de taak van het gewest begint. Alle riolen stroomopwaarts dit overnamepunt behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Stroomafwaarts een overnamepunt wordt riolering aangelegd door het gewest. Zo krijgen alle gemeenten en het gewest een duidelijk beeld van de investeringen die zij nog moeten plannen.

Gebieden met uitzondering op optimale afkoppeling

Vlarem II bepaalt dat riolering die nieuw aangelegd wordt een optimaal gescheiden stelsel moet zijn.  Hierbij wordt voor de opvang van het afvalwater een aparte buis voorzien. Het regenwater moet hiervan zo veel mogelijk gescheiden gehouden worden. Het regenwater wordt bij voorkeur hergebruikt, geïnfiltreerd of gebufferd. Soms wordt ook een aparte buis voor de afvoer van het regenwater voorzien.

Binnen het GUP zijn een aantal gebieden afgebakend waar een uitzondering kan verleend worden op die verplichte aanleg van een optimaal gescheiden stelsel. Dit komt uiteraard enkel in een verstedelijkte omgeving voor.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.