Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Publicaties riolering en waterzuivering

Publicaties riolering en waterzuivering

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Besteding gemeentelijke saneringsbijdrage - actualisering 2022 Gemeentelijke saneringsmiddelen worden door de rioolbeheerders wel degelijk gebruikt voor aanleg en onderhoud van de gemeentelijke rioolinfrastructuur, zoals decretaal bepaald. Dat blijkt uit een doorlichting van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de periode 2015 – 2020. 18-05-2022
Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2019 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit de emissie-inventaris water van de VMM van 2019. 28-10-2020
Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen 2017-2018 Dit rapport bespreekt de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen van 2017-2018. Daarnaast gaat het over de kasstromen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een prognose tot 2024. 05-05-2020
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2017 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het afvalwatermeetnet van de VMM van 2017. 22-01-2019
Analyse historische droogte en ontwerprichtlijnen bronmaatregelen onder klimaatverandering Dit rapport geeft een impactanalyse van klimaatverandering op kleinschalige buffervoorzieningen en regenwaterputten. 07-01-2019
Kosten voor riolering - Een blik vooruit We blikken vooruit op de financiering van het rioolbeheer tot 2027. Zo onderzoeken we wat we in Vlaanderen met de huidige inkomsten kunnen realiseren en wat de financieringsnood is als we een bepaald ambitieniveau vooropstellen. 15-10-2018
Kosten voor afvalwatersanering Hoeveel kost collectieve afvalwatersanering in Vlaanderen? Dit rapport biedt een blik op 25 jaar financiële kerncijfers van de nv Aquafin. Aquafin vervult een cruciale rol omdat het bedrijf de bovengemeentelijke infrastructuur uitbouwt, financiert en beheert. 19-06-2018
Kosten voor riolering - rapportering 2016 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen. Daarnaast onderzoeken we of de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, de financiële resultaten en de kassaldi overeenstemmen met de wettelijke bepalingen en brengen we de kostenefficiëntie van de verschillende rioolbeheerders in kaart. 08-05-2018
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Bronnen van waterverontreiniging 2016 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het afvalwatermeetnet van de VMM van 2016. 12-12-2017
Evaluatie saneringsinfrastructuur 2016 In dit rapport wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst. Daarnaast wordt de werking en het beheer ervan op basis van de beschikbare gegevens voor 2016 geëvalueerd. 05-12-2017
Gemeentelijke performantie-indicatoren – Rapportering 2014 De gemeentelijke ecologische performantie-indicatoren kwantificeren de ecologische kwaliteit van de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten van de bevraging over werkjaar 2014. 10-04-2017
Kosten voor riolering – rapportering 2015 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen. 14-03-2017
Bronnen van waterverontreiniging in 2015 De impact van lozingen door bedrijven, huishoudens en landbouw, al dan niet via RWZI, tussen 2010 en 2015 is licht gedaald of gestagneerd. Incidentele lozingen veroorzaken wel een belangrijke druk op de oppervlaktewaterkwaliteit. Blijvende (beleids)inspanningen zijn nodig voor het behalen van een goede oppervlaktewaterkwaliteit. 17-10-2016
Evaluatie saneringsinfrastructuur 2015 In dit rapport wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst. Daarnaast wordt de werking en het beheer ervan op basis van de beschikbare gegevens voor 2015 geëvalueerd. 25-07-2016
Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement 2015 Dit rapport bevat gegevens over onder meer het aantal klanten van de watermaatschappijen, ontvangen klachten, het opvolgen van wanbetaling, de werking van de lokale adviescommissie, het aantal afsluitingen van de watertoevoer en de saneringsstatistiek. 14-07-2016
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - situation report 2014 Overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn 91/271/EEG moet de Vlaamse overheid om de twee jaar een rapport publiceren over de situatie inzake de afvoer van stedelijk afvalwater en slib in het Vlaams Gewest. Het rapport bespreekt de behandeling van stedelijk afvalwater in 2013 en 2014 en vergelijkt met de situatie op 31 december 2012. 10-05-2016
Kosten voor riolering - rapportering 2014 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten verbonden met de gemeentelijke sanering en brengt de kostenefficiëntie van de rioolbeheerders in kaart. 04-02-2016
Afstemming tussen rapportering gemeentelijke sanering en BBC De VMM en VVSG hebben in 2015 de Vlaamse steden en gemeenten bevraagd over de verdere afstemming tussen de rapportering gemeentelijke sanering en de Beleids- en Beheerscyclus. De resultaten lees je in dit rapport. 04-02-2016
Pesticiden in oppervlaktewater en RWZI’s 2014 Dit rapport geeft je een beeld van de aanwezigheid van pesticiden in de Vlaamse waterlopen en in RWZI’s. 24-09-2015
Jaarverslag Water 2014 Dit rapport geeft je een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2014. 24-09-2015
Evaluatie saneringsinfrastructuur 2014 De uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen zit op het goede spoor: eind 2014 werd het afvalwater van 81 % van alle Vlamingen gezuiverd. Beheren we die infrastructuur ook goed? Er zijn nog aandachtspunten, waarvan de werking van overstorten het belangrijkste is. 17-07-2015
De saneringsbijdragen correct aangerekend in 2014? De watermaatschappijen innen de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage. De VMM ziet erop toe dat die aanrekening correct gebeurt. In dit rapport nemen we de aanrekening van de saneringsbijdragen aan landbouwers en bedrijven in 2014 onder de loep. 29-06-2015
Subsidiebesluit rioleringen, 1996 tot nu: analyse en toekomstperspectief Het RIO-besluit uit 1996 regelt de subsidiëring van rioleringen. Het onderging de voorbije jaren tal van wijzigingen en werd steeds beter in lijn gebracht met de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Tijd om het besluit te analyseren, te evalueren en enkele voorstellen te doen voor de toekomst. 23-04-2015
Kosten voor riolering - rapportering 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de gemeentelijke sanering. 21-04-2015
De kosten voor riolering en zuivering afvalwater - resultaten online bevraging Sinds 2010 bevraagt de VMM ongeveer jaarlijks de huishoudens omtrent hun houding ten opzichte van de integrale waterfactuur. Dit zijn de resultaten van de online bevraging in december 2014. 17-04-2015
Verrekijker november 2014 In deze editie: Diest maakt oude rivierbedding weer open - 20 jaar waterzuivering - Herstelplan grondwater - GOG Vondelbeek - Broeikasgassen verstoren klimaat - Op stap met de rioolkeurder - Techniek en natuur zijn bondgenoten in de Gulke Putten 07-11-2014
Naleving wet overheidsopdrachten door de nv Aquafin. Een periodiek onderzoek Dit rapport beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de aanbevelingen van het (ex-post) nazicht op de naleving van de wet- en regelgeving overheidsopdrachten door de nv Aquafin. 19-09-2014
Statistieken – toepassing Algemeen Waterverkoopreglement – jaar 2013 Dit rapport bevat gegevens over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik en de klachtenbehandeling van het jaar 2013. 06-09-2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.