Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Reductiedoel: saneringsopdracht voor elke gemeente

Reductiedoel: saneringsopdracht voor elke gemeente

Tegen 2027 willen we een derde van de waterlopen in Vlaanderen in goede toestand brengen én voor de overige twee derde een grote stap vooruit zetten. Door de aanleg van riolering op plaatsen waar afvalwater nu nog in het milieu terecht komt, kunnen we de hoeveelheid stikstof en fosfor fors terugdringen. De reductiedoelen en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan leggen vast waar dit exact moet gebeuren.

Waar vind je de reductiedoelstellingen voor saneringsinfrastructuur?

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen en reductiedoelen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Die plannen leggen ook doelstellingen op aan de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, aan de industrie en de landbouw, naargelang hun aandeel in de uitstoot. Voor fosfor is het te realiseren reductiedoel het grootst voor de huishoudens. Voor stikstof is dat het grootst voor de landbouw.

Hoe kunnen we de reductiedoelen halen?

In heel wat gemeenten kan het doel gehaald worden door het lopend beleid uit te voeren en bestaande infrastructuur te optimaliseren. Sommige gemeenten moeten nog extra projecten realiseren. De VMM zet daarom samen met de gemeenten, de gemeentelijke rioolbeheerders en Aquafin in op een mix van:

  • uitvoeren lopend beleid: gemeentelijke projecten waarvoor een subsidie van de Vlaamse overheid is vastgelegd; de bovengemeentelijke projecten die aan Aquafin werden opgedragen
  • zuiveringsefficiëntie bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties verhogen: verdergaande verwijdering van fosfor en stikstof, tertiaire zuivering, verwijdering van regenbezinktanks die nog onbehandeld afvalwater overstorten …
  • extra gemeentelijke en bovengemeentelijke uitbreidingsprojecten plannen en realiseren
  • andere saneringsinfrastructuur optimaliseren

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.