Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Wetgeving riolering en waterzuivering

Wetgeving riolering en waterzuivering

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Achtergronddocument hemelwaterverordening Technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, bedoeld voor architecten.
Beheersovereenkomst met de nv Aquafin Bovengemeentelijke saneringsverplichting; beheersovereenkomst
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Drinkwater Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Hemelwaterverordening Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Ontwerp, aanleg, onderhoud, rioleringssystemen, rioolbeheer, afvalwater, regenwater, rioleringsinfrastructuur, riolering
VLAREM Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning
Zoneringsbesluit Zoneringsplan, uitvoeringsplan, riolering, afvalwater, saneringsverplichting, centraal gebied, buitengebied
Subsidiebesluit riolering Aanleg van riolering en kleinschalige en individuele waterzuiveringsinstallaties
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Besluit VR rapportering saneringsverplichting Rapportering gemeentelijke saneringsverplichting, deadline en inhoud rapportering
Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI Evaluatie aansluitbaarheid, saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, noodlozingen en bronbemalingen
Besluit VR werkingstoelage exploitanten openbaar waterdistributienetwerk Bovengemeentelijke saneringsverplichting; algemene werkingstoelage; kwartaalvoorschotten; MINA-fonds; inningsbijdrage
Omzendbrief aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding
Omzendbrief toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, toepassingsgebied gemeentelijke saneringsvergoeding, private waterwinning
Decreet houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid Algemene bepalingen milieubeleid
Europese richtlijn stedelijk afvalwater Deadlines opvang en behandeling stedelijk afvalwater, lozingsnormen stedelijke waterzuivering
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid