Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS

AWIS: afvalwater informatie systeem

In Vlaanderen zijn heel wat overheden en diensten betrokken bij de planning, aanleg, onderhoud en financiering van riolering en waterzuivering. Dat zorgt ervoor dat gegevens verspreid zijn over verschillende partners. Daarom investeert de VMM in de ontwikkeling van een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.

AWIS: wat en waarom

Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. De VMM is verantwoordelijk voor het beleid rond de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur. De NV Aquafin staat in voor de aanleg en het beheer van de bovengemeentelijke infrastructuur. En op het vlak van gemeentelijk rioolbeheer kunnen zowel de gemeenten, de rioolbeheerders en Aquafin verantwoordelijk zijn. Al die organisaties hebben (deels) dezelfde informatie nodig en zouden gebaat zijn bij een gemeenschappelijk afvalwaterinformatiesysteem.

Het afvalwaterinformatiesysteem zal daarom verschillende functionaliteiten, diensten, gegevens bronnen, … samenbrengen.

Het gaat dan onder meer om:

  • aanvragen van subsidies en de dossieropvolging;
  • aanleveren en uitwisselen van rioleringsdata;
  • uitbouwen van een gebiedsdekkende, actuele en accurate rioolinventaris;
  • afstemmen op verwante initiatieven (o.a. KLIP en INSPIRE)

Doel van AWIS

Het einddoel is een volwaardig afvalwaterinformatiesysteem met alle relevante informatie over de uitbouw van saneringsinfrastructuur. Dat moet zorgen voor een vereenvoudigde en betere dienstverlening en interbestuurlijke samenwerking met alle betrokken actoren.

De ontwikkeling van AWIS zal verschillende stappen doorlopen en gefaseerd gerealiseerd worden tegen 2020:

  • ontwikkeling uitwisselingsmodel rioleringsdata (Aquastreng) (gerealiseerd)
  • pilootproject AWIS 2.0 (start 2015)

2020 is de streefdatum voor de oplevering van een AWIS2.0 waarin alle functionaliteiten en diensten worden samengebracht. Het is de bedoeling om de nieuwe gebiedsdekkende rioleringsdatabank te laten erkennen als authentieke databron voor Vlaanderen.

Ontwikkeling uitwisselingsmodel rioleringsdata (Aquastreng)

Een eerste stap naar een geïntegreerd afvalwaterinformatiesysteem was de ontwikkeling van een standaard voor de uitwisseling van (geo)data tussen rioolbeheerders en  de VMM.

Waarom een uitwisselingsmodel?

Omdat de rioolbeheerders instaan voor het operationele beheer van de riolering, beschikken zij over de meest recente informatie i.v.m. operationele werking de ligging van de rioolinfrastructuur. De VMM is op vlak van riolering verantwoordelijk voor het beleid en beschikt dan weer over heel wat informatie i.v.m. dat beleid zoals informatie over gesubsidieerde projecten en metingen in het rioolnet (overstorten, …). Door die gegevens samen te brengen in één databank, kunnen beide partijen genieten van de voordelen die iedere gegevensbron te bieden heeft. De gebiedsdekkende rioleringsdatabank zou dan in medebeheer van de rioolbeheerders worden opgebouwd en geüpdatet.

Toekomstplanning uitwisselingsmodel rioleringsdata

Om het medebeheer en het aanleveren van data aan de VMM op een gestandaardiseerde manier te laten verlopen is er een uitwisselingsmodel opgesteld. Daarbij werd zowel rekening gehouden met de noden en verwachtingen van de verschillende rioleringsinstanties als de noden van de VMM. Het project rond het uitwisselingsmodel werd begin 2015 afgerond.

Download het uitwisselingsmodel Aquastreng

AWIS 2.0

Na de opmaak van het uitwisselingsmodel voor riolering is de volgende stap de praktische implementatie van het afvalwaterinformatiesysteem. 

AWIS zal modulair uitgewerkt worden tussen 2015 en 2020. In een eerste stap (2015-2016) zal er de technische haalbaarheid van het stappenplan onderzocht worden. In de volgende stappen worden er stapsgewijs nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Tijdens de loop van het project zullen we ook de resultaten en nieuwe stappen aan deze pagina toevoegen.

Vlaams en Europees beleidskader

De ontwikkeling van AWIS sluit aan bij verschillende Vlaamse en Europese richtlijnen en regels.
Binnen Vlaanderen sluit het project aan bij de PSI-richtlijn (open data, hergebruik van overheidsinformatie, openbaarheid van bestuur), het e-government decreet, 'Vlaanderen kiest voor Open data' en de visienota 'Radicaal Digitaal'. Op Europees vlak vindt het project draagvlak op vlak van de INSPIRE richtlijn, de digitale agenda en het ter beschikking stellen van open data.

De VMM heeft een belangrijke inbreng in de internationale beleidsadvisering en zorgt voor de uitvoering van Europese milieuverplichtingen. Daarnaast stimuleert en organiseert de VMM internationale samenwerking en kennisuitwisseling via talrijke grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid