Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Release notes rioolinventaris

Release notes rioolinventaris

Overzicht van de gerealiseerde functionaliteiten, bug fixes en geplande releases voor de AWIS rioolinventaris.

Huidige release - V10 - 31/10/2019

Nieuwe functionaliteiten
 • Voor GIP projecten opgeleverd vanaf 01/01/2008 moet de projectinfo aangeleverd worden door aanlegproject (en renovatieproject) in te vullen bij punten en strengen.
 • Voor alle ontbrekende projectinfo voor 2008 wordt er gekeken naar de aangeleverde aanlegdatum. Aan de hand daarvan wordt de projectinfo automatisch ingevuld. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van projecten Bestaande Toestand (BT). Zo creëren we dus een hele reeks projecten van BT-1950, BT-1951, BT-1952, …, BT-1960, BT-1961, …BT-1970, … t.e.m. BT-2007. De opleverdatum is telkens 31/12/19xx of 31/12/20xx.
 • Voor strengen waar geen aanlegdatum gekend is, wordt project BT met de fictieve opleverdatum 31/12/1111 toegevoegd. Dit om duidelijk te maken dat de aanlegdatum niet gekend is, maar dat het wel op bestaande toestand gaat.
Bug fixes
Omzetting van melding type probleem (oranje) naar transformatie (groen)
 • De validatieregel die controleert of er punten van type="connectiepunt" zijn aangeleverd, die nooit voorkomen als begin- of eindpunt van een streng (losstaande punten), is omgezet naar een transformatie i.p.v. een probleem. Er komt dus ook geen oranje melding meer voor punten die aangeleverd zijn maar die door een koppeling met een ander netwerk komen te vervallen.
 • Wanneer er een automatische netwerkcorrectie wordt uitgevoerd binnen de 5 m (indien slechts 1 kandidaat gevonden wordt) wordt dit niet langer als een probleem maar als een transformatie getoond.
 • Bij connectie met verbindingscode worden er enkel nog transformaties en geen (oranje) problemen meer getoond.
 • De meldingen over het ontbreken van een straatkoppeling aan strengen worden niet langer als probleem, maar als transformatie getoond. (Voor de VMM blijven dit wel oranje meldingen.)
Aanpassingen validatie regels:
 • Geen melding meer voor het ontbreken van vertrekkende of toekomende strengen bij punten van type IBA.
 • Meldingen ontbrekende projectinfo zoomt naar locatie waar volgens de schematische VMM laag het project is uitgevoerd.
 • Er worden geen automatische verbindingen meer gemaakt binnen het eigen netwerk. Meldingen die hierdoor gegenereerd werden, zullen niet meer voorkomen. Wel zal er nog gemeld worden dat er geen correct begin- of eindpunt kan gedetecteerd worden.
 • Geen onterechte melding meer i.v.m. het niet gekend zijn van de ingevulde verbindingscode (ext_id).
 • Melding over de continuïteit van het netwerk doorheen de tijd werd geoptimaliseerd.
 • Probleem rond aanmaken van conflicten werd opgelost.
Andere aanpassingen:
 • Nieuw subtype van infiltratieput voor onbekende eindpunten. Voor deze eindpunten wordt niet naar connecties met rioolnetwerk of VHA gezocht.
 • Optimalisaties rond knelpunten i.v.m. opvragen knelpunten en bewaren van knelpunten
 • De afstand om verbindingscodes (ext_id) mee te geven zal uitgebreid worden tot 50 m. Zie ook § 1.3.2 Het netwerk van gemeentelijke, bovengemeentelijke en toekomstige infrastructuur moet sluitend zijn.
 • Er wordt geen fout meer getoond bij het ophalen van meldingen rond topologie.

Versie V9 - 23/07/2019

Nieuwe functionaliteiten
 • Knelpunten hebben niet langer een expliciete koppeling naar punten, strengen of waterloopsegmenten. Het is niet meer mogelijk deze koppeling te maken. De plaatsing van knelpunten werd als voldoende info over de locatie aanzien.

Versie V8 - 26/06/2016

Nieuwe functionaliteiten
 • Koppelen van uitlaten gebeurd aan de hand van de afstroomgebiedjes van de segmenten uit de Vlaamse Hydrografische Atlas
 • Er worden geen automatische connecties binnen het eigen netwerk uitgevoerd Aanpassing netwerkconnecties (“snapping” van het netwerk naar elkaar). Er wordt enkel naar eindpunten van (deel)netwerken gekeken. Er worden geen netwerkverbindingen binnen het eigen netwerk uitgevoerd.

Herkenning op ID:

 • Als punt met zelfde ID meer dan 10m verschuift: nieuwe VMM-code
 • Als punt van type verandert: nieuwe VMM-code

Snapping binnen ZVG, maar over aanleveringsgebied:

 • Enkel eindpunten laten snappen (die geen startende streng hebben en hetzelfde punttype)
 • Connectiepunt en inspectieput moeten uitwisselbaar zijn
 • Niet-fictieve infiltratieput moet naar uitlaat kunnen snappen
 • Fictieve infiltratieput moet naar connectiepunt of inspectieput kunnen snappen
Bug fixes
 • Extra aanpassing koppeling van uitlaten aan waterlopen
 • Enkele bugs gerelateerd aan netwerkconnecties
 • Aanpassing voor fictieve infiltratieput die onterecht bleef staan bij o.a. de aanlevering van de effectieve uitlaat
 • Aanpassing om de creatie van lussen te vermijden bij automatische koppeling
 • Enkele optimalisaties achter de schermen zonder functionele invloed

Versie V7 - 04/04/2019

Nieuwe functionaliteiten
 • Er werden nieuwe functionaliteiten rond knelpunten toegevoegd. Een knelpunt is een onregelmatigheid in of nabij de saneringsinfrastructuur met negatieve impact o.a. op de sanering van het afvalwater. Gekende knelpunten (uit AWIS1) werden zichtbaar gemaakt in de referentieomgeving (zie standaard thema AWIS). Het is vanaf nu ook mogelijk (bij voldoende inzoomen) om zelf knelpunten te melden en/of info toe te voegen aan bestaande knelpunten.
  Deze knelpunten worden ook opgepikt in de nieuwe "AWIS projecten" toepassing waarin aanvragen voor nieuwe projecten ingediend worden.
 • De tracing optie werd zowel op vlak van performantie als inhoudelijk verbeterd
 • Naar aanleiding van de fusiegemeenten werden de nieuwe gemeenten toegevoegd aan de Rioolinventaris. Naar aanleiding hiervan werd ook de gegevenspartner van deze (en enkele extra gemeenten) gewijzigd.
 • Een nieuwe versie van de zuiveringsgebieden werd opgeladen, waardoor ook de aanleveringsgebieden opnieuw werden berekend.
Bug fixes
 • Aanpassing WFS en WMS info rond meldingen
 • Enkele kleine verbeteringen bij foutafhandeling bij opladen van XML bestanden
 • Een kleine verbetering bij foutafhandeling bij opladen van SHP bestanden

Versie V6 - 20/12/2018

Nieuwe functionaliteiten
 • ·Ophefbare fouten worden sneller zichtbaar in de userinterface (tekstballonicoontje in statusbalkje van aanleveringsgebied). Bij sortering op kleur (fouten eerst), worden de aanleveringsgebieden met ophefbare fouten bovenaan getoond.
Bug fixes
 • De melding dat een fictief punt (fictieve infiltratieput) buiten het aanleveringsgebied ligt, wordt niet meer getoond. (de melding dat er geen connectie kon gemaakt worden, blijft wel aanwezig).
 • Betere foutafhandeling bij
  • aanlevering ongeldige geometrie bij opladen via XML
  • aanlevering ongeldige geometrie bij opladen via SHP-files. (geen herhaling van fout voor verschillende aanleveringsgebieden)
  • aanlevering van ongeldige/corrupte SHP-file
 • Betere procesafhandeling na optreden van kritieke fout.
 • Aanpassing procedure zuiveringsgebieden – verwijdering/creatie gebied
 • Aanpassing schrijfwijze Zuiveringsgebied Voeren Remersdaal (sortering nu correct)
 • Optimalisatie oplaadprocedure
 • Optimalisatie zoeken op projectcode
 • Aanmaak nieuwe organisaties ter voorbereiding van naamswijzigingen en fusie van gemeenten. (De huidige code (versie 2018) voor Aalter en Deinze is hernoemd naar “AL_”, “DE_” ).

 

Versie V5 - 5/10/2018

Bug fixes
 • Aanpassing aan de netwerkcontrole doorheen de tijd (validatie 648):
  De melding ‘De opwaartse streng kan niet doorstromen naar zijn afwaartse strengen.’ zal enkel nog getoond worden, wanneer er een probleem is in de huidige situatie. Netwerkproblemen in het verleden worden niet meer gemeld.
 • Er waren enkele meldingen over het koppelen van VHA-segmenten aan uitlaten (validatie 900a en 900b) aan verwijderde punten gelinkt. Deze meldingen werden verwijderd.
 • Aanpassing aan de meldingen rond ontbrekende projecten (validatie S641a):
  • Er worden niet langer meldingen gegeven wanneer algemene projecten zoals BT (bestaande toestand) ontbreken.
  • De projectdatums zijn in de tekst van de melding toegevoegd.
  • In sommige gevallen werd de melding onterecht weergegeven. Ondanks het feit dat het project wel aangeleverd werd en gekoppeld was aan punten en strengen. Deze bug is eveneens aangepakt en opgelost.
  • Er is meer logica toegevoegd aan wie welke melding te zien krijgt. (Bijv. meldingen over bovengemeentelijke projecten, zouden nu enkel nog bij Aquafin nv moeten zichtbaar zijn).
  • Deze melding is vanaf nu geen rode fout meer, maar een oranje probleem.
  • Er is wel nog een gekend probleem waardoor niet voor alle ontbrekende projecten een melding wordt gegeven. Om jullie toch de mogelijkheid te geven om gericht extra projectkoppelingen toe te voegen, zal dit besproken worden op de komende workshop en in een volgende release worden aangepakt.
 • De validatie rond lussen (validatie 630) is aangepast van een rode fout naar een groene transformatie. Het is nog steeds mogelijk (en aan te raden) om de meldingen te bekijken en hiermee effectieve foutieve lussen op te sporen. De aanwezigheid van een lus (soms effectief zo op het terrein) is niet meer blokkerend voor de publicatie naar referentie.
 • De tekst of een aanleveringsgebied al dan niet is doorgestuurd naar VMM is aangepast. Rode fouten betekent immers niet altijd dat het gebied nog niet is doorgestuurd.
 • Er is een bug opgelost i.v.m. het doorstromen van gebieden na opheffing van een fout. Dit zou opnieuw vlot moeten verlopen.
 • Het zoeken op zuiveringsgebieden is beperkt tot nog bestaande gebieden (eerder werden verwijderde gebieden ook getoond).
 • Na update van de VHA in de toepassing is het mogelijk dat bepaalde segmenten niet meer aanwezig zijn. Indien er manueel (via het editeren in de toepassing) aan dat segment gekoppeld is, wordt er een melding gegeven (validatie S900). Het is nu terug mogelijk opnieuw manueel het juiste segment te selecteren. De melding verdwijnt dan automatisch. (Voorbeeld: Uitlaat "P_9876543521" werd manueel gekoppeld aan VHA-segment "123456". Deze koppeling kon niet teruggevonden worden.)
 • De laag “meldingen” is het uit startsjabloon in de referentie-omgeving gehaald. Omdat we in de referentieomgeving de focus op het raadplegen en niet op het opladen willen leggen. De laag kan wel nog toegevoegd worden in andere thema’s.
 • De stroomafwaartse tracing is geoptimaliseerd en is hierdoor  sneller uit te voeren.
 • Opstarten van validaties na manuele aanpassing van projectinfo werd aangepast.

Versie V4 - 05/06/2018

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Toevoegen van extra lagen uit referentieomgeving aan services (WMS en WFS)
 • Meldingen (Bewerking, Centraal en Referentie)
 • Conflicten (Centraal en Referentie)
 • Zuiveringsgebieden

Oplaadomgeving

 • Toevoegen van extra lagen uit oplaadomgeving aan services (WMS en WFS)
 • Validatieregel 058 toegevoegd om te voorkomen dat het project BT van "bestaande toestand" aan toekomstige of stopprojecten gekoppeld kan worden. Hierdoor is het project "ONBEPAALD" niet meer toegelaten voor startprojecten.
Bug fixes
 • Verbetering van de procedure voor het aanpassen van zuiveringsgebiedsgrenzen en de daaraan verbonden aanpassingen aan aanleveringsgebiedsgrenzen.
 • Verbetering van de procedure voor het veranderen van gegevenspartner (heeft ook invloed op grenzen)
 • Verbetering van de lusvalidatie (validatieregel )
 • Rechtzettingen in databank naar aanleiding van eerdere bugs
 • Optimalisatie van de publicatie van schematische data naar Referentieomgeving
 • AWIS VHA Waterlopenlaag word nu afzonderlijk aangeboden in referentieomgeving (bij Kaartlagen toevoegen)
 • Optimalisatie van services (WMS en WFS)
 • Verbeteringen aan performantie (back end)
 • Algemene optimalisatie van technische procedures

Versie V3 - 21/03/2018

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Uitgebreide tracing mogelijkheden op zowel riool- als waternetwerk. Deze tracing mogelijkheid biedt volgende filtermogelijkheden aan:
  • Stroomopwaarts of -afwaarts
  • Nat of droog weer (met of zonder overstort activiteit ~ bepaald aan de hand van streng=drempel)
  • Tracing in de toekomst (gepland netwerk (excl. GUP), maximaal netwerk (incl. GUP), op datum)
  • Met of zonder VHA waterlopen (Vlaamse Hydrografische Atlas), ook de mogelijkheid om een tracing te starten vanuit het waternetwerk
  • Afstandsbeperking (zowel op riool- als waternetwerk)
  • Filter op allerlei attributen van strengen (eigenaar, beheerder, ...)
  • Tracingresultaat in de vorm van Points of Interest of op kaart
  • Export van het tracing resultaat
 • Opwaartse tracing omvat automatisch een vuilvracht berekening: Hoeveel inwoners sluiten opwaarts aan op het netwerk vanaf een bepaald punt?+ Visualisatie van de verschillende 'deel-bomen'.

Oplaadomgeving

 • Eenheid van het doorvoerpeil in het aanleverformaat is veranderd van een geheel naar een kommagetal. Dit om een betere waarde voor mTAW te kunnen aanleveren.
 • Nieuwe validatieregel die een melding geeft als er geen watertype is ingevuld. Hierin wordt een onderscheid tussen "niet vuil" (RWA) en "vuil" (DWA en GEM) verwacht.
 • In tegenstelling tot strengen met "vuil water" mag een streng met "niet vuil" water nu wel buiten de grens van een zuiveringsgebied komen te liggen. Dit omdat een RWA leiding geen ongezuiverd water bevat en dus niet aan een zuiveringsgebiedsgrens gebonden is.
 • Betere filter- en sorteermethoden op de lijst van aanleveringsgebieden.
 • Conflicten hebben nu unieke codes gekregen, zodat het makkelijker is om over een bepaald conflict te spreken (bv. via email)
 • Ingebouwde mogelijkheid voor de VMM administrator om de kaartlaag van zuiveringsgebiedsgrenzen aan te passen en alle nodige herberekeningen uit te voeren. De bedoeling is om aan de hand van de aangeleverde data, na te gaan of de zuiveringsgebiedsgrenzen niet hier en daar aangepast moeten worden. Via deze functionaliteit kunnen er frequenter updates aan de zuiverings- en aanleveringsgebieden gebeuren. Dat zou tot minder problemen moeten leiden tijdens het opladen.
 • Nieuwe validatieregel die stelt dat vanuit een overstort zowel een drempelstreng als een niet-drempelstreng moet vertrekken.
 • Kleine vereenvoudiging van het XML formaat voor projectinformatie gekoppeld aan strengen en punten.
 • Nieuwe validatieregel op het voorkomen van lussen in het netwerk.
 • Nieuwe validatieregel die voor elke streng verwacht dat er een start-project is ingegeven (type probleem).
 • Nieuwe validatieregel toegevoegd die verwacht dat voor elk moment in de tijd geldt dat water dat een streng binnenkomt ook ergens naartoe moet kunnen (verder in het netwerk of uit het netwerk via infiltratieput of uitlaat).
 • Opzet van een webservice (WMS/WFS) voor de belangrijkste kaartlagen van de rioolinventaris.
Bug fixes
 • Afstand van een uitlaat tot een VHA segment mag nu groter zijn.
 • Bug opgelost waarbij sommige gebruikers te weinig attributen zien op de eigen strengen.
 • Bug opgelost waarbij gecontroleerd moest worden dat de aanlegdatum van een streng chronologisch eerder moest liggen dan de datum van het startproject. Dit was andersom geïmplementeerd.
 • Enkele bugs opgelost waarbij foutmeldingen ofwel dubbel voorkwamen, ofwel opgelost waren en toch bleven staan.
 • Probleem aangepakt waarbij de gebruiker dikwijls uit de applicatie werd gesmeten. Echter, het kan zeer sporadisch nog voorkomen.
 • Bug opgelost waarbij het "annuleren" van een manuele editeersessie niet altijd werkte.
 • Bug opgelost waarbij de applicatie niet altijd correct naar een project zoomde (bij het typen van een project nummer in de zoekbalk)
 • Bug opgelost waarbij de organisatiecode "Andere" niet werd aanvaard
 • Bug opgelost waarbij SHP bestanden, die een bijhorende CPG hadden, niet altijd aanvaard werden
 • Bug opgelost waarbij bij de attribuutinformatie voor het aanleveringsgebied een verkeerde code stond (databank code)
 • Bug opgelost waarbij foute codes voorkwamen in e-mails rond foutopheffingen.
 • Allerlei verbeteringen in de performantie van de applicatie.

Versie V2 - 25/10/2017

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Thema’s en eigen data toevoegen
 • Meldingen in de referentieomgeving
 • Gegevens stromen door naar referentielaag
 • Meetlat op kaart

Oplaadomgeving

 • Koppelen adres, VHA, IBA, … (incl. validatie)
 • Meldingen zichtbaar bij opvragen van detailinfo
 • Aanleveringsgebiedsgrenzen zichtbaar bij zoomen naar aanleveringsgebied
 • Opladen van data mogelijk in grotere buffer rond aanleveringsgebied
 • Automatische validatie bij update van externe bronnen (vb. VHA, …).
Bug fixes
 • Eerste verbeteringen aanleveringsgebieden
 • Status niet meer verplicht bij installaties, opladen van installaties mogelijk
 • Aanpassing xsd voor het opladen via xml (projectinfo en installaties)
 • Je blijft langer aangemeld na 1 maal inloggen
 • Verbeterde netwerkvalidatie
Gekende problemen
 • Aanleveringsgebieden moeten nog verder afgestemd worden op detail data (lopende)

Versie V1 - 31/05/2017

 • Referentieomgeving opzet en principes
 • Oplaadomgeving: extra validatieregels (o.a. netwerkvalidatie tussen gegevenspartners)

Versie V0 - 31/12/2016

 • Oplaadomgeving: automatische validatie en communicatie met andere gegevenspartners

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.