Vlaanderen.be www.vmm.be

Release notes

Overzicht van de gerealiseerde functionaliteiten, bug fixes en geplande releases voor de AWIS rioolinventaris.

Huidige release - V4 - 05/06/2018

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Toevoegen van extra lagen uit referentieomgeving aan services (WMS en WFS)
 • Meldingen (Bewerking, Centraal en Referentie)
 • Conflicten (Centraal en Referentie)
 • Zuiveringsgebieden

Oplaadomgeving

 • Toevoegen van extra lagen uit oplaadomgeving aan services (WMS en WFS)
 • Validatieregel 058 toegevoegd om te voorkomen dat het project BT van "bestaande toestand" aan toekomstige of stopprojecten gekoppeld kan worden. Hierdoor is het project "ONBEPAALD" niet meer toegelaten voor startprojecten.
Bug fixes
 • Verbetering van de procedure voor het aanpassen van zuiveringsgebiedsgrenzen en de daaraan verbonden aanpassingen aan aanleveringsgebiedsgrenzen.
 • Verbetering van de procedure voor het veranderen van gegevenspartner (heeft ook invloed op grenzen)
 • Verbetering van de lusvalidatie (validatieregel )
 • Rechtzettingen in databank naar aanleiding van eerdere bugs
 • Optimalisatie van de publicatie van schematische data naar Referentieomgeving
 • AWIS VHA Waterlopenlaag word nu afzonderlijk aangeboden in referentieomgeving (bij Kaartlagen toevoegen)
 • Optimalisatie van services (WMS en WFS)
 • Verbeteringen aan performantie (back end)
 • Algemene optimalisatie van technische procedures

Versie V3 - 21/03/2018

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Uitgebreide tracing mogelijkheden op zowel riool- als waternetwerk. Deze tracing mogelijkheid biedt volgende filtermogelijkheden aan:
  • Stroomopwaarts of -afwaarts
  • Nat of droog weer (met of zonder overstort activiteit ~ bepaald aan de hand van streng=drempel)
  • Tracing in de toekomst (gepland netwerk (excl. GUP), maximaal netwerk (incl. GUP), op datum)
  • Met of zonder VHA waterlopen (Vlaamse Hydrografische Atlas), ook de mogelijkheid om een tracing te starten vanuit het waternetwerk
  • Afstandsbeperking (zowel op riool- als waternetwerk)
  • Filter op allerlei attributen van strengen (eigenaar, beheerder, ...)
  • Tracingresultaat in de vorm van Points of Interest of op kaart
  • Export van het tracing resultaat
 • Opwaartse tracing omvat automatisch een vuilvracht berekening: Hoeveel inwoners sluiten opwaarts aan op het netwerk vanaf een bepaald punt?+ Visualisatie van de verschillende 'deel-bomen'.

Oplaadomgeving

 • Eenheid van het doorvoerpeil in het aanleverformaat is veranderd van een geheel naar een kommagetal. Dit om een betere waarde voor mTAW te kunnen aanleveren.
 • Nieuwe validatieregel die een melding geeft als er geen watertype is ingevuld. Hierin wordt een onderscheid tussen "niet vuil" (RWA) en "vuil" (DWA en GEM) verwacht.
 • In tegenstelling tot strengen met "vuil water" mag een streng met "niet vuil" water nu wel buiten de grens van een zuiveringsgebied komen te liggen. Dit omdat een RWA leiding geen ongezuiverd water bevat en dus niet aan een zuiveringsgebiedsgrens gebonden is.
 • Betere filter- en sorteermethoden op de lijst van aanleveringsgebieden.
 • Conflicten hebben nu unieke codes gekregen, zodat het makkelijker is om over een bepaald conflict te spreken (bv. via email)
 • Ingebouwde mogelijkheid voor de VMM administrator om de kaartlaag van zuiveringsgebiedsgrenzen aan te passen en alle nodige herberekeningen uit te voeren. De bedoeling is om aan de hand van de aangeleverde data, na te gaan of de zuiveringsgebiedsgrenzen niet hier en daar aangepast moeten worden. Via deze functionaliteit kunnen er frequenter updates aan de zuiverings- en aanleveringsgebieden gebeuren. Dat zou tot minder problemen moeten leiden tijdens het opladen.
 • Nieuwe validatieregel die stelt dat vanuit een overstort zowel een drempelstreng als een niet-drempelstreng moet vertrekken.
 • Kleine vereenvoudiging van het XML formaat voor projectinformatie gekoppeld aan strengen en punten.
 • Nieuwe validatieregel op het voorkomen van lussen in het netwerk.
 • Nieuwe validatieregel die voor elke streng verwacht dat er een start-project is ingegeven (type probleem).
 • Nieuwe validatieregel toegevoegd die verwacht dat voor elk moment in de tijd geldt dat water dat een streng binnenkomt ook ergens naartoe moet kunnen (verder in het netwerk of uit het netwerk via infiltratieput of uitlaat).
 • Opzet van een webservice (WMS/WFS) voor de belangrijkste kaartlagen van de rioolinventaris.
Bug fixes
 • Afstand van een uitlaat tot een VHA segment mag nu groter zijn.
 • Bug opgelost waarbij sommige gebruikers te weinig attributen zien op de eigen strengen.
 • Bug opgelost waarbij gecontroleerd moest worden dat de aanlegdatum van een streng chronologisch eerder moest liggen dan de datum van het startproject. Dit was andersom geïmplementeerd.
 • Enkele bugs opgelost waarbij foutmeldingen ofwel dubbel voorkwamen, ofwel opgelost waren en toch bleven staan.
 • Probleem aangepakt waarbij de gebruiker dikwijls uit de applicatie werd gesmeten. Echter, het kan zeer sporadisch nog voorkomen.
 • Bug opgelost waarbij het "annuleren" van een manuele editeersessie niet altijd werkte.
 • Bug opgelost waarbij de applicatie niet altijd correct naar een project zoomde (bij het typen van een project nummer in de zoekbalk)
 • Bug opgelost waarbij de organisatiecode "Andere" niet werd aanvaard
 • Bug opgelost waarbij SHP bestanden, die een bijhorende CPG hadden, niet altijd aanvaard werden
 • Bug opgelost waarbij bij de attribuutinformatie voor het aanleveringsgebied een verkeerde code stond (databank code)
 • Bug opgelost waarbij foute codes voorkwamen in e-mails rond foutopheffingen.
 • Allerlei verbeteringen in de performantie van de applicatie.

Versie V2 - 25/10/2017

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Thema’s en eigen data toevoegen
 • Meldingen in de referentieomgeving
 • Gegevens stromen door naar referentielaag
 • Meetlat op kaart

Oplaadomgeving

 • Koppelen adres, VHA, IBA, … (incl. validatie)
 • Meldingen zichtbaar bij opvragen van detailinfo
 • Aanleveringsgebiedsgrenzen zichtbaar bij zoomen naar aanleveringsgebied
 • Opladen van data mogelijk in grotere buffer rond aanleveringsgebied
 • Automatische validatie bij update van externe bronnen (vb. VHA, …).
Bug fixes
 • Eerste verbeteringen aanleveringsgebieden
 • Status niet meer verplicht bij installaties, opladen van installaties mogelijk
 • Aanpassing xsd voor het opladen via xml (projectinfo en installaties)
 • Je blijft langer aangemeld na 1 maal inloggen
 • Verbeterde netwerkvalidatie
Gekende problemen
 • Aanleveringsgebieden moeten nog verder afgestemd worden op detail data (lopende)

Versie V1 - 31/05/2017

 • Referentieomgeving opzet en principes
 • Oplaadomgeving: extra validatieregels (o.a. netwerkvalidatie tussen gegevenspartners)

Versie V0 - 31/12/2016

 • Oplaadomgeving: automatische validatie en communicatie met andere gegevenspartners

Geplande release V3

Referentieomgeving

 • Tracing van het riool- en waterlopennetwerk
 • Vuilvracht berekening
 • Tools op kaart

Oplaadomgeving

 • Berekende velden

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Snel naar
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid