Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Projectupdates / Projectupdate 19 november 2020

Projectupdate 19 november 2020

18-11-2020
Op 1 januari 2020 is het project ‘reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste’ van start gegaan. Een klein jaar na de start geven we graag een update over het project en een vooruitblik op de volgende stappen.

Hoe verloopt het proces?

Om het afwegingskader uit te werken, worden verschillende bouwstenen ontwikkeld. De uitwerking ervan wordt telkens met de belanghebbenden besproken tijdens workshops en aan de hand van bilateraal overleg. Zo organiseerden we in 2020 al vier workshops, waarvan 3 digitaal. Op 19 januari 2021 staat de laatste gepland. 

Hoever staan we met de ontwikkeling van de bouwstenen?

Droogte/waterschaarste-indicatoren

Het projectteam bracht in de eerste helft van 2020 voor elke geïdentificeerde soort watertekorten de gangbare of potentieel bruikbare indicatoren in kaart.

Lees meer

Aanbod en vraag

Het wateraanbod (oppervlaktewater, grondwater, regenwater, grijswater) en de watervraag per sector werden voor de verschillende Vlaamse deelgebieden in kaart gebracht.

Lees meer

Acties / maatregelen

Bij droogteniveau 1 moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen, werden samen met alle belanghebbenden geïdentificeerd. 

Bij het bereiken van droogteniveau 2 moeten prioriteiten gesteld worden aan het watergebruik.

Lees meer

Impactanalyse

Via schadefuncties is bepaald wat de schade van waterschaarste en droogte op het watersysteem is.

Lees meer

Afwegingskader

We polsten welke eigenschappen en principes belangrijk zijn om mee te nemen in het afwegingskader. Dat gebeurde via een bevraging van de belanghebbenden en interactie op de workshops.

Lees meer

Prioritair watergebruik

We maken een gebiedsspecifieke prioritering op van voorzorgsmaatregelen bij droogteniveau 1 en van het watergebruik bij droogteniveau 2.

Lees meer

Wie zal het kader gebruiken?

Het afwegingskader moet de beslissers van de te nemen maatregelen (bv. de gouverneurs of de minister) ondersteunen. Momenteel is nog niet duidelijk hoe het reactief afwegingskader in de praktijk gebruikt kan worden. Ook niet hoe dit verankerd zal worden en wat de relatie is met de bestaande droogtewerking bij de CIW.

Om dit uit te klaren wordt binnenkort een afzonderlijk traject opgestart bij de CIW. Dan kan het afwegingskader (indien nodig) in de zomer van 2021 ingezet worden als beleidsondersteunend instrument.

En wat na het project?

Door het reactief afwegingskader uit te werken wordt een eerste belangrijke stap gezet naar meer inzicht in de impact van de maatregelen voor en tijdens een droogtecrisis. De uitwerking ervan is heel complex. Daardoor zijn er na het studiewerk binnen het voorziene tijdsbestek van 1 jaar nog heel wat verdere verfijningen mogelijk. Er zijn ook nog heel wat hiaten in de huidige data en kennis. Het projectteam zorgt voor een flexibel instrument dat gemakkelijk kan worden aangepast zodat veranderingen vlot kunnen gebeuren.

Samen met de eerste versie van het reactief afwegingskader worden aanbevelingen geformuleerd om het kader verder uit te werken en te verfijnen. Via vervolgopdrachten kunnen we dan werk maken van een nog verder uitgewerkt kader.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.