Vlaanderen.be www.vmm.be

Impactanalyse

Via schadefuncties is bepaald wat de schade van waterschaarste en droogte op het watersysteem is.

Hier wordt de schade van droogte op het watersysteem en de kosten van de mogelijke maatregelen geanalyseerd. Voor verschillende delen van het watersysteem en de waterketen (bevaarbare waterlopen, onbevaarbare waterlopen, freatisch grondwater, diep grondwater en kraanwater) werd via schadefuncties bepaald wat de schade van waterschaarste en droogte op het watersysteem is. Ook hoe die (positief) beïnvloed wordt door de geïdentificeerde maatregelen. Bij de schadeberekening en de kost van de mogelijk te nemen maatregelen wordt rekening gehouden met economische, sociale en ecologische impact.

Er werden ook een aantal beperkingen geïdentificeerd. Deze extreme situaties willen we absoluut vermijden: bv. instabiliteit van de waterweg of onherstelbare schade aan kwetsbare of beschermde natuurgebieden.

Momenteel wordt deze impactanalyse nog verder op punt gezet en verfijnd.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.