Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Aanvraag erkenning deskundige overstromingsattest

Aanvraag erkenning deskundige overstromingsattest

Vastgoed in overstromingsgevoelig gebied krijgt vanaf 1 januari 2023 een aparte gebouw- en perceelscore. Die G- en P-score tonen de kans op overstromingen. Voor verkopers en verhuurders geldt een informatieplicht om de scores aan mogelijke kopers of huurders bekend te maken. Om de overstromingsscores te actualiseren kunnen ze voortaan een deskundige overstromingsattest inschakelen.

Wie kan een erkenning als deskundige overstromingsattest aanvragen?

Om een erkenning te kunnen aanvragen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een natuurlijk persoon zijn
 • een jaar erkend ‘rioolkeurder’ zijn en minstens honderd keuringen uitgevoerd hebben
 • een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan de bepalingen opgenomen in VLAREL.

Wat houdt de opleiding in?

In de opleiding deskundige overstromingsattest gaan we dieper in op:

 • de regelgeving, de visie en doelstelling van het scoringssysteem;
 • de verschillende types overstromingsbronnen met de bijbehorende kenmerken en gevaren;
 • hoe de modellen van die overstromingsbronnen zijn opgebouwd;
 • hoe overstromingswater een gebouw kan binnendringen en hoe je dat kan onderzoeken;
 • de mogelijkheden om een gebouw beter te beschermen tegen overstromingen, zowel met maatregelen die impact hebben op de score als met maatregelen die een betere bescherming bieden, maar geen impact hebben op de overstromingsscore;
 • hoe een overstromingsattest opgemaakt moet worden;
 • minimaal drie cases om de theorie te illustreren.

Wanneer mag je de erkenning niet gebruiken?

Om belangenvermenging te vermijden, mag je in een aantal gevallen de erkenning niet gebruiken:

 • Je mag geen rechtstreeks belang in een bedrijf hebben dat apparaten, toestellen of andere middelen aanlevert om gebouwen beter te beschermen tegen overstromingen.
 • Je mag de erkenning niet gebruiken als je rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed.

Dat is onder meer het geval wanneer:

 • je een bestuursmandaat of bestuursfunctie uitoefent bij de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;
 • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, een bestuursmandaat opneemt of een bestuursfunctie uitoefent bij de erkende deskundige of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;
 • je bloed- of aanverwant bent van de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;
 • er financiële banden zijn tussen jou en de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed.

Hoeveel kost de erkenning?

Voor de erkenning moet je twee retributies betalen:

 • Een eenmalige retributie voor de behandeling van je aanvraag. In 2024 bedraagt die € 683.
 • Een periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. In 2024 bedraagt die € 137.

Vraag de erkenning als deskundige overstromingsattest aan

Om de erkenning aan te vragen:

 1. Dien de aanvraag in via het aanvraagformulier.
 2. Om je aanvraag volledig te maken stort je de eenmalige retributie van € 683 op volgend rekeningnummer:

BE40 3751 1110 2263

BIC code: BBRUBEBB

DOMG ontvangsten algemeen

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

met mededeling 'VMM-A-DO + jouw voor- en achternaam'

Wie erkend wordt, zal vanaf het daarop volgende kalenderjaar voor de periodieke retributie jaarlijks automatisch een betaalverzoek met overschrijvingsformulier ontvangen.

Wat moet een deskundige doen om erkend te blijven?

Een erkend deskundige zal bij de uitvoering van de taken minstens volgende voorwaarden moeten respecteren:

 • het respecteren van het ministrieel besluit met de richtlijnen voor het aanpassen van de G-score en de P-score;
 • beschikken over het noodzakelijk materiaal, vakliteratuur en technische gegevens voor de uitvoering van de taken;
 • tweejaarlijks een geattesteerde bijscholing van ten minste twee uur volgen;
 • de deskundige bezorgt na iedere attestering het overstromingsattest aan de eigenaar van het onroerend goed;
 • een jaar erkend zijn als rioolkeurder. Wanneer de erkenning als rioolkeurder vervalt, vervalt ook automatisch de erkenning als deskundige overstromingsattest;
 • jaarlijks de periodieke retributie voor de verlenging van de erkenning betalen.

Veelgestelde vragen

Moet ik een examen afleggen na de opleiding of na de bijscholingen?

Er is geen examen voorzien. Het volgen van de opleidingen en bijscholingen wordt volgens de huidige regels als afdoende beschouwd om de erkenning aan te vragen en te behouden.

Kan ik de erkenning al aanvragen voor de opleiding?

Nee. Het volgen van de opleiding is een voorwaarde voor het aanvragen en verkrijgen van de erkenning. Het is dus pas mogelijk om de erkenning aan te vragen nadat de opleiding (theorie en praktijk) werd gevolgd.

Welke meerwaarde biedt het attest?

De informatieplicht overstromingsgevoeligheid moet gerespecteerd worden bij de overdracht van onroerend goed. Het kan zijn dat de automatisch berekende overstromingsscore een grotere kans op overstromingen berekent, dan er in realiteit is, rekening houdend met bijvoorbeeld de bouwwijze van een gebouw. Het attest biedt dan de mogelijkheid om te verduidelijken in de informatieplicht dat het gebouw of het perceel minder vaak zal overstromen.

Lijst erkende deskundigen

Bekijk de lijst van erkende deskundigen overstromingsattest »

 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» Over VMM

Waterinfo.be is de portaalwebsite van de Vlaamse waterbeheerders. Je vindt er alle actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.