Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Uitstoot ozonprecursoren

Uitstoot ozonprecursoren (NOₓ (NO₂), NMVOS, CO en CH₄

 • De ozonvormende stoffen stikstofoxiden (NOx (NO2)), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), koolstofmonoxide (CO) en methaan (CH4) worden ook ozonprecursoren genoemd. Ze hebben een verschillend aandeel in de troposferische ozonvorming.
 • De bijdrage van de precursoren aan de ozonvorming wordt uitgedrukt in Troposferic Ozone Forming Potential (TOFP).
 • Er is geen lineair verband tussen de hoeveelheid uitgestoten ozonprecursoren en ozonvorming.
 • NOx (NO2) had de belangrijkste bijdrage en kwam vooral van het wegverkeer.
 • CO en NOx (NO2) daalden het sterkst tussen 2000 en 2021.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Er zijn geen emissiedoelstellingen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030* voor de totale potentieel troposferische ozonemissie, maar wel voor de emissie van NOx en NMVOS afzonderlijk:

20202030
NOx (t.o.v. 2005) Groene vink - 42 % - 59 %
NMVOS (t.o.v. 2005) Groene vink - 22 %  - 37 %

* Bij de evaluatie van de doelstellingen worden NOx- en NMVOS-emissies uit mestverwerking en landbouwgronden niet meegeteld.

toestandToestand in 2021

De sector transport had het grootste aandeel (37 %) in de totale potentieel troposferische ozonemissie, gevolgd door de industrie (22 %):

 • NOx (NO2) (53 %) is de ozonprecursor die de belangrijkste bijdrage leverde en kwam vooral van het wegverkeer. Wegverkeer veroorzaakt ook NO-emissie, wat leidt tot ozonafbraak.
 • NMVOS (37 %) kwam op de tweede plaats en werd vooral uitgestoten door de landbouw en de industrie.

 evolutieEvolutie 

De potentieel troposferische ozonemissie daalde met 53 % t.o.v. 2000, vooral door de daling bij de sectoren energie (-75 %), transport (-63 %) en industrie (-55 %)

 • Energie: daling vooral door inspanningen bij de elektriciteitscentrales (overschakeling naar aardgas en technische maatregelen) en bij de raffinaderijen (o.a. optimalisatie energieverbruik, omschakeling vloeibare naar gasvormige brandstoffen in de fornuizen, lage NOX-branders).
 • Transport: afname vooral door minder vervuilende wagens.
 • Industrie: minder uitstoot te danken aan emissiereducerende maatregelen.
 • CO en NOx (NO2) daalde het sterkst.

aanpakHoe pakken we dit aan? 

 • Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie en bij specifieke huishoudelijke producten (zie indicator uitstoot NMVOS).
 • Voor NOx is er voornamelijk reductiepotentieel bij het wegverkeer (zie indicator uitstoot stikstofoxiden).
 • Voor CO werden geen maatregelen geformuleerd.
 • Voor de maatregelen om de CH4-uitstoot terug te dringen, verwijzen we naar het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. De belangrijkste maatregelen situeren zich bij de sector landbouw:
  • optimaliseren van voederrantsoenen en van de voederefficiëntie
  • proefproject vergisting van de mest op varkens- en melkveebedrijven

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.