Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozonconcentratie

Ozonconcentratie (O₃) in de omgevingslucht

 • Ozon (O3) is de belangrijkste component in de fotochemische luchtvervuiling (zomersmog).
 • Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar ontstaat uit een reactie van ozonvormende stoffen in de lucht (ozonprecursoren) onder invloed van warmte en de uv-straling van het zonlicht.
 • De ozonconcentratie in de lucht is het resultaat van een evenwicht tussen ozonvorming en –afbraak.
 • In 2022 waren er 6 ozondagen. Een ozondag is een daq waarop de Europese informatiedrempel op minstens 1 meetplaats is overschreden. De Europese alarmdrempel werd nergens overschreden in Vlaanderen
 • De jaargemiddelde ozonconcentraties nemen stelselmatig toe. De piekconcentraties tijdens de zomers zijn gedaald sinds 1990, maar stagneren de laatste jaren.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Door zijn sterk oxiderend vermogen is ozon schadelijk voor mensen, planten en materialen:

 • Het kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals prikkende ogen, hoesten, irritatie van de slijmvliezen en een (tijdelijke) longfunctievermindering. Personen met aandoeningen van de luchtwegen, kinderen en ouderen zullen sneller een effect waarnemen.
 • Blootstelling aan ozon kan ook leiden tot vroegtijdige sterfgevallen.
 • De schade aan planten kan zich uiten als zichtbare symptomen zoals spikkels op het blad, maar ook onzichtbare effecten kunnen optreden zoals een verminderde groei en lagere opbrengst voor gewassen en biomassa.
 • Langdurige blootstelling aan ozon zorgt ook voor verwering van materialen zoals rubber, plastic, textiel en verf.

doelstellingDoelstellingen

Er is een Europese informatie- en alarmdrempel bepaald voor het uurgemiddelde:

Naam DoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2022
informatiedrempel 180 µg/m³ slecht 9/17
alarmdrempel 240 µg/m³ Groene vink Geen overschrijdingen

Er zijn geen doelstellingen voor de jaargemiddelde ozonconcentratie in de omgevingslucht. De Europese richtlijn formuleert wel doelstellingen voor andere parameters ter bescherming van de volksgezondheid en vegetatie.

toestandToestand in 2022

De informatiedrempel werd op 6 dagen op ten minste 1 meetplaats overschreden.

 • Op 17 juli werd de informatiedrempel zeer lokaal en nipt overschreden.
 • Op 11 augustus, midden in een hittegolf, werden het meest overschrijdingen geregistreerd, op 5 van de 18 meetplaatsen.
 • De alarmdrempel werd niet overschreden in Vlaanderen.
 • De hoogste concentratie (202 µg/m³) werd gemeten in Dessel.

evolutieEvolutie

Achtergrondconcentraties (jaargemiddelden) stijgen, maar piekconcentraties (P99,9-waarden) dalen sinds 1990:

 • Het jaargemiddelde geeft een goed beeld van de ozonachtergrondconcentraties. Dit is het resultaat van het evenwicht tussen ozonafbraak en -vorming gedurende het hele jaar
 • Het 99,9e-percentiel (P99,9) geeft een goede inschatting van de ozonpiekconcentraties. Het is de concentratie waarboven 0,1 % van de waarden liggen, wat overeenkomt met de 9 uren met de hoogste ozonwaarden op jaarbasis.
 • Sterke variabiliteit tussen jaren hangt samen met de weersomstandigheden tijdens de zomermaanden.
 • Stijgende achtergrondconcentraties zijn te wijten aan toename van de uitstoot van ozonvormende stoffen in de noordelijke hemisfeer (o.a. in China en India), ondanks de dalende uitstoot van ozonvormende stoffen in West-Europa.
 • Afname ozonpieken zien we dankzij maatregelen genomen in de Europese Unie sinds de jaren 1990 waardoor de uitstoot van ozonprecursoren afnam. 
 • Klimaatopwarming en hogere frequentie van hittegolven kunnen deze daling in piekconcentraties deels teniet doen, de eerste signalen hiervan zagen we in 2018-2020.
 • De ozonconcentratie is het resultaat van een evenwicht tussen ozonvorming en -afbraak. Daarom zorgen maatregelen genomen in het verkeer in eerste instantie voor hogere achtergrondconcentraties omdat de bijhorende daling in NO-uitstoot leidt tot minder ozonafbraak. 

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de ozonpieken te verminderen, moet de uitstoot van de ozonvormende stoffen NOx (NO2), CO, CH4 en NMVOS dalen.

 • Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie en bij specifieke huishoudelijke producten (zie indicator uitstoot NMVOS)
 • Voor NOx is er vooral reductiepotentieel bij het wegverkeer (zie indicator uitstoot stikstofoxiden)
 • Voor CO werden geen maatregelen geformuleerd
 • Voor de maatregelen om de CH4-uitstoot terug te dringen, verwijzen we naar het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. De belangrijkste maatregelen situeren zich bij de sector landbouw:
  • optimaliseren van voederrantsoenen en van de voederefficiëntie
  • proefproject vergisting van de mest op varkens- en melkveebedrijven

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.