Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Adviezen WaterRegulator

Adviezen WaterRegulator

Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
2018-10 De kost van waterverlies bij Vlaamse watermaatschappijen

Naar aanleiding van een vraag om uitleg aan minister Joke Schauvliege over het waterverlies bij de watermaatschappijen onderzocht de WaterRegulator de kost van het waterverlies bij Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator stelt vast dat het waterverlies in 2016 een kost van 23 miljoen euro veroorzaakte.

2018-05-08 Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 (deel 1)

Het vastleggen van budgetneutrale tarieven 2016 voor de variabele prijs van de drinkwatercomponent gebeurde eind 2015 tijdens een korte, maar zeer intensieve periode. Ondanks voorafgaand overleg met het kabinet en de sector en het ter beschikking stellen van een sjabloon, waren heel wat afstemmingen en terugkoppelingen nodig met nagenoeg elke watermaatschappij om finaal tot uniform bepaalde tarieven te komen. In deze nota worden de afspraken, de controles en de uiteindelijke tarieven met bepalende parameters beknopt samengevat. Het doel van deze nota is tweeledig. Enerzijds geeft de nota een duidelijk zicht op de reeds vastgelegde modaliteiten voor de budgetneutraliteit en de wijze waarop de tarieven vastgelegd werden. Anderzijds maakt het structureren van de info, deze vlot beschikbaar bij eventuele vragen (zonder dat er later gezocht moet worden in de verschillende opgeslagen mails, verslagen ed.) en om later (2016/2017) vlot het gebudgetteerde te toetsen aan het gerealiseerde en de inhoud van tariefplannen te controleren.

2018-05-08 Vaststellingen over budgetneutraliteit drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016

Eind 2015 werden de modaliteiten voor de budgetneutrale tarieven 2016 vastgelegd. Het rapport ‘Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016’ omschrijft deze modaliteiten evenals de controle op de toepassing ervan . Het voorliggende rapport toetst per watermaatschappij, aan de hand van de definitieve omzetcijfers 2015-2016, de budgetneutraliteit af. Het doel hiervan is na te gaan in hoeverre de inkomsten uit de drinkwatercomponent in 2016 effectief budgetneutraal waren ten opzichte van deze van 2015.

2017-1 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces klachtenbehandeling bij Vlaamse watermaatschappijen

Op 28 september 2016 keurde AquaFlanders het intern rapport ‘Proces benchmark – klachtenbehandeling’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces ‘klachtenbehandeling’ bij de Vlaamse watermaatschappijen. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.

2016-2 Analyse capaciteitsvergoeding 2016 - De Watergroep

Naar aanleiding van de vraag om uitleg over de prijzentabel van drinkwatermaatschappijen aan minister Joke Schauvliege gaf de minister de WaterRegulator de opdracht om te onderzoeken of de aanrekening van de capaciteitsvergoeding door De Watergroep vanaf 1/1/2016, in overeenstemming is met wat eind 2015 voorgelegd werd aan de WaterRegulator. In dit rapport wordt de regelgeving ter zake verduidelijkt en worden de bevindingen van de WaterRegulator gerapporteerd.

2016-1 Advies WaterRegulator. Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces niet in rekening gebracht water (NRW) bij Vlaamse watermaatschappijen

Op 24 maart 2016 keurde AquaFlanders het rapport ‘Proces benchmark NRW’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces ‘niet in rekening gebracht water’. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.

2015-2 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces debiteurenbeheer bij Vlaamse watermaatschappijen

Op 24 maart 2015 keurde AquaFlanders het rapport ‘Proces benchmark debiteurenbeheer’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces debiteurenbeheer. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.

2015-1 Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, bevoegd voor het waterbeleid, heeft op 20 juli 2015 aan de WaterRegulator, de reguleringsinstantie opgericht als subentiteit binnen de VMM, een verzoek gericht om advies te verlenen over het voorontwerp van besluit houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur zoals op 17 juli 2015 principeel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

2014-3 Advies bij het Besluit 'statistieken'

Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

2014-1 Advies bij het Besluit 'nadere regels beschermde klant'

Advies met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

2013 - 2 Advies besluit 'sociale' openbare dienstverplichtingen drinkwater

Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

2013 - 1 Voorontwerp van besluit betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid

Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid