Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Adviezen WaterRegulator

Overzicht adviezen WaterRegulator

Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
Titel Beschrijving
2022-08 Advies WaterRegulator van 12 augustus 2022 bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie Het advies van de WaterRegulator bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie.
Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven 15/01/21 - De VMM/WaterRegulator onderzocht de omvang van het waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven. Het advies komt tegemoet aan de vervolgaudit vermeld in de Blue Deal. In 2019 ging 75 miljoen m³ water verloren in de productie-, toevoer- en distributie van het kraanwater. Daarvan betrof 5 miljoen m³ productieverlies en 70 miljoen m³ niet in rekening gebracht water (NRW). Net geen 61 miljoen m³ van het NRW was werkelijk waterverlies in toevoer en distributie. De overige 9 miljoen m³ zijn schijnbare verliezen en niet-gefactureerd toegelaten verbruik. De kost van het productie- en werkelijk waterverlies wordt geraamd 36 miljoen euro.
2020-05 Advies WaterRegulator van 25 september 2020 bij het voorontwerp van decreet over de digitale watermeter en de gegevensbescherming van abonnees Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (digitale watermeter, gegevensbescherming).
2020-04 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën bij Vlaamse watermaatschappijen In 2020 keurde AquaFlanders het procesbenchmarkrapport ‘Nieuwe risico’s & Nieuwe meettechnologieën’ goed. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2020-03 Evaluatie van de prestatie- en efficiëntievergelijking 2011-2018 De uitvoering van het meerjarenplan procesbenchmarks 2011-2018 bij de watermaatschappijen zette de WaterRegulator aan tot het evalueren van de huidige aanpak en de resultaten van de prestatie- en efficiëntievergelijking van de watermaatschappijen. De evaluatie analyseert als de vier initiële doelstellingen van de prestatie- en efficiëntievergelijking behaald zijn tussen 2011 en 2018 door het beantwoorden van veertien onderzoeksvragen en formuleert een aantal verbetermogelijkheden.
2020-01 Advies bij het ontwerp van besluit tot wijziging van het AWVR en het LAC-besluit Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk (AWVR), en het algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie (LAC-besluit).
2020-02 Advies bij het ontwerp van besluit tot wijziging van het AWVR en het LAC-besluit Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk (AWVR), en het algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie (LAC-besluit).
2019-03 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces asset management bij Vlaamse watermaatschappijen Eind 2018 keurde AquaFlanders het rapport ‘Procesbenchmark – asset management’ goed. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2019-03 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces nieuwe aftakkingen bij Vlaamse watermaatschappijen Eind 2018 keurde AquaFlanders het rapport ‘Procesbenchmark – Nieuwe aftakkingen’ goed. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2019-05-19 Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het BVR met reglementering over de kwaliteit en levering van drinkwater Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft aanvulling van procedurele regels inzake richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering.
2019-01-21 Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het LAC-besluit en het AWVR Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit , gas en water (LAC-besluit), wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement (AWVR), wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binnen-installatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect.
2019-1 Remediëring om te komen tot budgetneutraliteit drinkwatercomponent 2015-2016 In 2016 werd een nieuwe tariefstructuur ingevoerd, absolute voorwaarde daarvoor was budgetneutraliteit tot de nieuwe tariefreguleringsmethode in voege was. Budgetneutraliteit 2016 werd voor de drinkwatercomponent gedefinieerd als tarieven 2016 die voor de waterbedrijven leiden tot eenzelfde inkomst als in 2015. De WaterRegulator bepaalde de nadere modaliteiten voor de invulling van deze budgetneutraliteit. In 2018 stelde de WaterRegulator voor de drinkwatercomponent vast dat de budgetneutraliteit niet gerealiseerd werd en dit ondanks het correct toepassen van de modaliteiten en dus het corrigeren voor exogene factoren. Dit rapport geeft een overzicht van de acties die de watermaatschappijen hebben genomen of zullen nemen om de vastgestelde verschillen ten aanzien van een budgetneutrale inkomsten uit de drinkwatercomponent 2015 - 2016 te remediëren.
2018-10 De kost van waterverlies bij Vlaamse watermaatschappijen Naar aanleiding van een vraag om uitleg aan minister Joke Schauvliege over het waterverlies bij de watermaatschappijen onderzocht de WaterRegulator de kost van het waterverlies bij Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator stelt vast dat het waterverlies in 2016 een kost van 23 miljoen euro veroorzaakte.
2018-05-08 Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 (deel 1) Het vastleggen van budgetneutrale tarieven 2016 voor de variabele prijs van de drinkwatercomponent gebeurde eind 2015 tijdens een korte, maar zeer intensieve periode. Ondanks voorafgaand overleg met het kabinet en de sector en het ter beschikking stellen van een sjabloon, waren heel wat afstemmingen en terugkoppelingen nodig met nagenoeg elke watermaatschappij om finaal tot uniform bepaalde tarieven te komen. In deze nota worden de afspraken, de controles en de uiteindelijke tarieven met bepalende parameters beknopt samengevat. Het doel van deze nota is tweeledig. Enerzijds geeft de nota een duidelijk zicht op de reeds vastgelegde modaliteiten voor de budgetneutraliteit en de wijze waarop de tarieven vastgelegd werden. Anderzijds maakt het structureren van de info, deze vlot beschikbaar bij eventuele vragen (zonder dat er later gezocht moet worden in de verschillende opgeslagen mails, verslagen ed.) en om later (2016/2017) vlot het gebudgetteerde te toetsen aan het gerealiseerde en de inhoud van tariefplannen te controleren.
2018-05-08 Vaststellingen over budgetneutraliteit drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 Eind 2015 werden de modaliteiten voor de budgetneutrale tarieven 2016 vastgelegd. Het rapport ‘Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016’ omschrijft deze modaliteiten evenals de controle op de toepassing ervan . Het voorliggende rapport toetst per watermaatschappij, aan de hand van de definitieve omzetcijfers 2015-2016, de budgetneutraliteit af. Het doel hiervan is na te gaan in hoeverre de inkomsten uit de drinkwatercomponent in 2016 effectief budgetneutraal waren ten opzichte van deze van 2015.
2017-1 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces klachtenbehandeling bij Vlaamse watermaatschappijen Op 28 september 2016 keurde AquaFlanders het intern rapport ‘Proces benchmark – klachtenbehandeling’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces ‘klachtenbehandeling’ bij de Vlaamse watermaatschappijen. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2016-1 Advies WaterRegulator. Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces niet in rekening gebracht water (NRW) bij Vlaamse watermaatschappijen Op 24 maart 2016 keurde AquaFlanders het rapport ‘Proces benchmark NRW’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces ‘niet in rekening gebracht water’. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2016-2 Analyse capaciteitsvergoeding 2016 - De Watergroep Naar aanleiding van de vraag om uitleg over de prijzentabel van drinkwatermaatschappijen aan minister Joke Schauvliege gaf de minister de WaterRegulator de opdracht om te onderzoeken of de aanrekening van de capaciteitsvergoeding door De Watergroep vanaf 1/1/2016, in overeenstemming is met wat eind 2015 voorgelegd werd aan de WaterRegulator. In dit rapport wordt de regelgeving ter zake verduidelijkt en worden de bevindingen van de WaterRegulator gerapporteerd.
2015-2 Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces debiteurenbeheer bij Vlaamse watermaatschappijen Op 24 maart 2015 keurde AquaFlanders het rapport ‘Proces benchmark debiteurenbeheer’ goed. Het rapport legt zich toe op de analyse en opvolging van het proces debiteurenbeheer. De procesbenchmark beoogt het verhogen van de transparantie en het vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse watermaatschappijen. De WaterRegulator behandelt in deze nota kort de aanpak en de resultaten uit het rapport en formuleert een aantal algemene bevindingen en aanbevelingen.
2015-1 Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, bevoegd voor het waterbeleid, heeft op 20 juli 2015 aan de WaterRegulator, de reguleringsinstantie opgericht als subentiteit binnen de VMM, een verzoek gericht om advies te verlenen over het voorontwerp van besluit houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur zoals op 17 juli 2015 principeel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Advies van de reguleringsinstantie met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, heeft op 16 april 2010 aan de reguleringsinstantie, opgericht als subentiteit binnen de VMM, een verzoek gericht om advies te verlenen over het ontwerpbesluit. Het hiernavolgend advies van de reguleringsinstantie wordt verleend in dit kader.
Advies van de reguleringsinstantie met betrekking tot de resultaten van de internationale benchmark 2009 VMW De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, Natuur en Cultuur, heeft op 12 april 2010 aan de reguleringsinstantie, opgericht als subentiteit binnen de VMM, een verzoek gericht om advies te verlenen over de resultaten van VMW bij de internationale benchmark 2009. Het hiernavolgend advies van de reguleringsinstantie wordt verleend in dit kader.
Scenario's voor uniforme sociale correctie van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur heeft de reguleringsinstantie, opgericht als subentiteit binnen de VMM, gevraagd om de gevolgen voor de integrale waterfactuur van drinkwaterabonnees bij het invoeren van uniforme sociale correcties te simuleren en dit uitgaande van verschillende scenario’s.
Advies: bevindingen en aanbevelingen van de WaterRegulator bij de bedrijfsvergelijking 'Financiën en Efficiëntie' Op 29 mei 2012 publiceerde AquaFlanders de resultaten van de bedrijfsvergelijking Vlaamse drinkwaterbedrijven, financiën en efficiëntie. In deze analyse nota zijn een aantal resultaten uit de bedrijfsvergelijking opgenomen. Vervolgens worden een aantal bevindingen en aanbevelingen geformuleerd.
2013 - 1 Voorontwerp van besluit betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid.
2013 - 2 Advies besluit 'sociale' openbare dienstverplichtingen drinkwater Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.
2014-1 Advies bij het Besluit 'nadere regels beschermde klant' Advies met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.
2014-2 Advies bij de aanpassing van het Besluit 'keuringen' Advies met betrekking tot de aanpassing van het Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.
2014-3 Advies bij het Besluit 'statistieken' Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.