Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / Uitstoot PAK's

Uitstoot polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

 • PAK’s is de verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • hier bespreken we de som van vier kankerverwekkende PAK’s (indicator-PAK’s of EMEP-PAK’s), namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen
 • huishoudens zijn de belangrijkste bron door houtstook
 • de uitstootdaling sinds 2000 is vooral toe te schrijven aan de huishoudens
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Zowel op Vlaams als op internationaal niveau werden doelstellingen voor de uitstoot van PAK’s vastgelegd:

 • de Green Deal Huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030: minstens 50% reductie van de PAK’s-emissie door huishoudelijke houtverwarming in 2030 ten opzichte van 2016
 • het POP’s protocol van het LRTAP-verdrag: de uitstoot van PAK’s blijft beneden het niveau van het referentiejaar 1990

toestandEmissiebron (2019)

 • grootste bijdrage afkomstig van de huishoudens (77 %) met houtstook (in functie van gebouwenverwarming) als voornaamste bron
 • verkeer (9 %) en landbouw (8 %) kwamen op de tweede en derde plaats

 evolutieEvolutie

Daling van de uitstoot met 16 % in de periode 2000-2019, maar er is veel variatie tussen jaren:

 • globale trend van de uitstoot volgt de trend bij de huishoudens
 • fluctuaties over de jaren door variabele verwarmingsbehoefte die samenhangt met de strengheid van de winter
 • lichte toename bij wegverkeer
 • hogere emissie van sector energie in 2008-2011 door stijging van benzo(a)pyreen bij de petroleumraffinaderijen

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens). Ook voor andere bronnen van PAK’s (zoals dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK’s sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof door verbrandingsemissies. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.