Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Regulering tarieven

Regulering tarieven

De tarieven voor drinkwater legt elk waterbedrijf voor 6 jaar vast in een tariefplan. Dat plan moet ze voorleggen aan haar abonnees, haar vennoten, en aan de WaterRegulator.
De waterbedrijven mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen. De tarieven mogen enkel de kosten dekken die de waterbedrijven nodig hebben voor hun taak als producent en leverancier van drinkwater. Prijswijzigingen worden daarom gecontroleerd door de WaterRegulator.

Consultatie tariefplannen

Hoe worden de tariefplannen opgemaakt?

De tarieven worden bepaald voor 6 jaar.  Dit zorgt voor meer transparantie en voorspelbaarheid. De tarieven voor 2023-2028 worden dit jaar vastgelegd.


Schema procedure consultatie tariefplan

De reguleringsmethode stap voor stap
  • Het waterbedrijf stelt een voorlopig tariefplan op, op basis van de verwachte kosten en de verwachte evolutie in verbruik van drinkwater, in klantensamenstelling, aan investeringen, ...
  • Een revisor kijkt de historische financiële gegevens van het voorlopige tariefplan na.
  • het waterbedrijf legt het plan ter goedkeuring voor aan haar vennoten (meestal gemeenten).
  • De abonnees kunnen het plan inkijken en opmerkingen maken. Die bevraging duurt minstens 30 dagen.
  • De opmerkingen van de abonnees worden verwerkt in het tariefplan.
  • Dat herwerkte plan wordt ingediend bij de WaterRegulator.
  • De WaterRegulator beoordeelt of het tariefplan in overeenstemming is met de geldende regels, degelijk onderbouwd wordt en de gevraagde tariefevolutie verantwoordt. Tijdens deze beoordeling kan het plan bijgestuurd worden door het waterbedrijf op basis van opmerkingen van de WaterRegulator.
  • De WaterRegulator keurt het eventueel bijgestuurde tariefplan al dan niet goed.
  • Tegen een afgekeurd tariefplan kan het waterbedrijf in beroep gaan bij de minister die dan de uiteindelijke beslissing neemt.
  • Het definitieve tariefplan met tariefpad en de nieuwe, niet-geïndexeerde maximumtarieven voor drinkwater voor de komende zes jaar zijn gekend.

Hoe bepaalt het waterbedrijf zijn drinkwatertarief?

1. Het waterbedrijf schat de redelijke kosten voor de drinkwateractiviteit en de inkomsten buiten de waterfactuur voor 6 jaar in. Per jaar wordt het verschil van kosten en

inkomsten buiten de waterfactuur verdeeld over het verwachte verbruik. Dit levert een kostindicator T op.

T wordt uitgedrukt in € per kubieke meter (m³ per) jaar.

2. Omdat de kosten, opbrengsten en het verbruik jaarlijks schommelen, schommelt ook T doorheen de jaren. Om die schommelingen van T op te vangen, bepaalt het waterbedrijf op basis van alle indicatoren T een tariefpad Td. Dat is het verloop van T over de zes jaren van het tariefplan.

Afbeelding opmaak tariefplan

 

3. Jaarlijks gebeurt er een indexatie en worden de maximumtarieven voor de variabele prijs in de drinkwatercomponent berekend. De omrekening naar maximumtarieven gebeurt automatisch, rekening houdend met de kenmerken vastgelegd in de tariefstructuur, zoals aantal wooneenheden, aantal gedomicilieerde personen, verbruik per tariefschijf, sociale correcties en capaciteitsvergoedingen.

Tariefpad en maximumtarieven (voor de periode 2017-2022)

Volgende figuur geeft het overzicht van het goedgekeurde tariefpad dat door elk van de waterbedrijven berekend en onderbouwd werd met de tariefplannen voor de periode 2017‑2022. 

Grafiek van het tariefpad van elke watermaatschappij voor de periode 2017-2022

 Jaarlijks in december is een indexering voorzien.

De figuren hieronder geven de geïndexeerde tariefpaden weer en de maximumtarieven als resultaat van de automatische omrekening zoals hierboven beschreven.

regulering - geïndexeerd tariefpadde maximumtarieven als resultaat van de automatische omrekening

Aanvullende diensten

Waterbedrijven mogen tarieven doorrekenen voor andere aanvullende diensten bij de drinkwateractiviteiten zoals aansluiten en afsluiten. Het gaat veelal over tarieven om technische diensten te vergoeden, maar ook tarieven die aangerekend worden wegens betaalachterstanden.

Vanaf 2023 worden de aanvullende diensten voor drinkwateractiviteiten waarvoor een tarief kan worden aangerekend, opgenomen in regelgeving.

1 Technische controle van de watermeter 
2 Opname watermeterstand via plaatsbezoek
3 Controle kwaliteit van het geleverde kraanwater
4 Controle van de druk
5 Bijstand bij capaciteitsberekening
6 Plaatsen van een standaard aftakking en aansluiting op bestaand openbaar waternet
7 Wegnemen van een watermeter
8 Terugplaatsen van een watermeter
9 Loskoppelen of verwijderen aftakking
10 Keuring Klasse A
11 Gebruik van een standpijp
12 Nutteloze verplaatsing  of laattijdige planningswijzigingen
13 Afsluiten en heraansluiten waterlevering bij wanbetaling (binnenhuis, buitenhuis, digitaal)
14 Plaatsing  en verwijdering debietbegrenzer waterlevering
15 Plaatsing  en verwijdering debietbegrenzer waterlevering op vraag
16 Verlengde dossieropvolging
17 Opvolgen van een onvolledige tegensprekelijke overname 
18 Administratieve kost voor een rechtzetting facturatie
19 Schriftelijke ingebrekestelling van openstaand saldo na verzenden kosteloze herinnering
20 Aangetekende ingebrekestelling
21 Incasso

Tariefplannen

De WaterRegulator, sub-entiteit van de VMM, focust op tariefregulering kraanwater, prestatie- en efficiëntievergelijking van de waterbedrijven en verkennende en beleidsvoorbereidende onderzoeken om de Vlaamse Regering te adviseren en om transparantie te brengen in de sector.

» Over de WaterRegulator

Infografiek met kerncijfers drinkwatervoorziening

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.