Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / WaterRegulator / Prestatievergelijking waterbedrijven

Prestatievergelijking waterbedrijven

De watermaatbedrijven hebben zich geëngageerd tot het jaarlijks vergelijken van minstens één aspect van de bedrijfsvoering door middel van een benchmark.

Het doel van de benchmarks is tweeledig. Enerzijds draagt de benchmark bij tot een verhoogde transparantie voor de watermaatschappijen én het bredere publiek met betrekking tot het proces. Anderzijds ontstaat met de uitvoering van de benchmarks een kennisuitwisselingsplatform tussen de watermaatschappijen dat aanzet tot het uitwisselen van goede praktijken en het verhogen van de efficiëntie.

AquaFlanders verzorgt de coördinatie, financiering en rapportering. De WaterRegulator volgt de uitvoering van de benchmarks op. De uitvoering van de benchmarks zelf is toevertrouwd aan de watermaatschappijen. De watermaatschappijen beschikken immers over de meeste kennis om hun bedrijfsvoering te analyseren. Bovendien maakt het hen bewuster van hun verantwoordelijkheden.

In het eerste meerjarenplan werden volgende processen naar voor geschoven om te benchmarken:

 • Debiteurenbeheer 
 • Niet in rekening gebracht water
 • Klachtenbehandeling
 • Nieuwe aftakkingen 
 • Asset management

Naar aanleiding van de voltooiing van het eerste meerjarenplan is in 2016-2017 een tweede meerjarenplan opgesteld voor de periode 2019-2024. De onderwerpen zijn zorgvuldig en in overleg met AquaFlanders, de watermaatschappijen en de WaterRegulator geselecteerd. Volgende topics zullen tussen 2019 en 2024 in chronologische volgorde gebenchmarkt worden:

 • Toetsen van gemeten waterkwaliteit aan evolutie van wetenschap, kennis en evoluerende normen;
 • Genereren en uitsturen van facturen en tussentijdse facturen;
 • Exploitatie toevoerleidingen en distributienetten;
 • Beheer en bewaking bestaande grondwater- en oppervlaktewaterbronnen, bestemd voor de productie van drinkwater;
 • Administratie van verbruikersgegevens op klantniveau;
 • Reparatie van acuut optredende storingen in toevoer- en distributieleidingen.

Bekijk de benchmarkrapporten op Aquaflanders.be

Van procesbenchmark tot advies WaterRegulator

De procesbenchmarks bevatten telkens een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse.

In de kwantitatieve analyse worden kritieke prestatie-indicatoren geselecteerd, gedefinieerd en berekend voor het proces. Hiermee worden de prestaties van de verschillende watermaatschappijen vergeleken, beoordeeld en worden aandachtspunten geïdentificeerd ter verbetering van het proces op het niveau van de watersector.

De kwalitatieve analyse brengt de maturiteit van de watersector in kaart voor het bestudeerde proces door middel van een door de watersector ontwikkeld maturiteitsmodel. De watersector bepaalt in overleg het minimale niveau en het ambitieuze niveau voor de sector, voor alle dimensies van het maturiteitsmodel. Door deze analyse kunnen er niet alleen pijnpunten worden blootgelegd, maar kan er tevens een pad tot verbetering worden aangereikt.

Na afloop van een benchmark stelt de WaterRegulator een advies op met bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de methodiek en de resultaten. Hier vind je alle adviezen van de WaterRegulator.

De watermaatschappijen stellen een actieplan op en werken dit minstens jaarlijks bij. In het actieplan vertalen de watermaatschappijen de aanbevelingen die geformuleerd zijn in het rapport naar concrete verbeteracties binnen de eigen werking en formuleren concrete doelstellingen voor de bestudeerde processen. In overleg met de WaterRegulator is vastgelegd welke indicatoren en prestaties er minimum opgevolgd moeten worden in het actieplan.

De resultaten van de benchmark (en de actieplannen) kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van de doelstellingen van de watermaatschappij, het actieplan en de SMART-verbeteracties in de tariefplannen van de watermaatschappij.

De WaterRegulator, sub-entiteit van de VMM, focust op tariefregulering kraanwater, prestatie- en efficiëntievergelijking van de waterbedrijven en verkennende en beleidsvoorbereidende onderzoeken om de Vlaamse Regering te adviseren en om transparantie te brengen in de sector.

» Over de WaterRegulator

Infografiek met kerncijfers drinkwatervoorziening

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.