Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Stap 3: Lozen in een waterloop of regenwaterafvoer (RWA)

Stap 3: Lozen in een waterloop of regenwaterafvoer (RWA)

Voor het (deel van het) bemalingswater dat niet terug in de ondergrond kan gebracht worden en niet nuttig gebruikt kan worden, is lozing op oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater de volgende stap.

Maximaal lozen op oppervlaktewater of RWA en niet op riolering

Als met een leiding van maximaal 200 meter vanaf een bemalingspomp, een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoer voor hemelwater kan bereikt worden via openbaar domein mag er niet geloosd worden op een riolering.

In uitzonderlijke gevallen (bv. bij grote hoogteverschillen of kruising van een tram of treinspoor) kan hiervan afgeweken worden, maar dan moet dit uitdrukkelijk in de omgevingsvergunning vermeld worden. Via het themaloket bemalingen kan de aanwezigheid van een oppervlaktewater of een RWA nagegaan worden.

Bij grote debieten die niet wenselijk zijn in een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan ook op grotere afstanden geloosd worden in een oppervlaktewater of RWA als de nodige pompcapaciteit voorzien wordt.

Zuiveren en lozen van verontreinigd bemalingswater

Voor het lozen van bemalingswater in oppervlaktewater, RWA of in riolering, eventueel na zuivering, moet bijkomend een omgevingsvergunning voor rubriek 3 aangevraagd worden in volgende gevallen:

  • Voor rubriek 3.4 als er geen waterzuivering geplaatst wordt en in het bemalingswater stoffen voorkomen in een concentratie hoger dan:
  • Voor rubriek 3.6 als er een waterzuivering geplaatst wordt

Machtiging voor het optrekken van constructies

Voor het optrekken van een vaste constructie in een geklasseerde waterloop is een machtiging vereist van de waterloopbeheerder. Voor waterlopen van eerste categorie is de VMM de waterbeheerder en kan je online een machtiging aanvragen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.