Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Stap 2: Is nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk?

Stap 2: Is nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk?

Zelfs als je het netto debiet van je bemaling zoveel mogelijk hebt beperkt, blijft er vaak nog bemalingswater over waarvoor je een oplossing moet zoeken. In dat geval onderzoek je eerst of nuttig hergebruik van het grondwater mogelijk is, voordat je een lozing op een waterloop of riolering overweegt.

Belangrijk: Hergebruik van bemalingswater is geen doel op zich. Eerst pas je alle opties toe om de bemaling te beperken en terug in de grond te brengen. De capaciteit van een bemaling mag ook nooit verhoogd worden om tegemoet te komen aan een watervraag.

Wettelijk kader: wat zijn de mogelijkheden?

Voor het uitvoeren van een tijdelijke bemaling in het kader van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, moet de uitvoerder over een omgevingsvergunning beschikken (VLAREM rubriek 53.2, eventueel in combinatie met rubriek 53.11). Deze rubrieken hebben betrekking op het verlagen van de grondwatertafel, maar bevatten vanaf 12/12/2022 ook hergebruik tot 5000m³/j. Voor hogere volumes moet bijkomend een rubriek 53.8 aangevraagd worden.

Bemalingswater is geen drinkwater!

icoon

Zelfs als bemalingswater geurloos en kleurloos is, betekent dat niet dat het drinkbaar is. Het water wordt meestal niet gecontroleerd op drinkbaarheid, waardoor er geen garantie is voor het gebruik voor voeding, drinkwater (mens of dier) of (zwem)baden. Gelukkig zijn er heel wat watertoepassingen zoals het spoelen van veegwagens of water geven in de tuin waarvoor je geen drinkwaterkwaliteit nodig hebt.

Aangezien niet gegarandeerd wordt door diegene die het water ter beschikking stelt dat de kwaliteit voldoet aan veiligheidsnormen voor bv. dierenwelzijn, voedselveiligheid of drinkwater gelden volgende regels:

  • Je moet als bouwheer gebruikers via signalisatie waarschuwen dat dit geen drinkwater is aan elk afnamepunt.
  • De aftappunten moeten op veilig bereikbare plaatsen voorzien worden.
  • Indien gebruik gemaakt wordt van een motorvoertuig voor het transport van bemalingswater, mag het aftappen niet voor 7 uur en niet na 19 uur gebeuren, en eveneens niet op zon- en feestdagen. Hiervan kan afgeweken worden in de omgevingsvergunning. De uren waarop bemalingswater beschikbaar gesteld wordt, moeten duidelijk geafficheerd worden bij het aftappunt.
  • Bemalingswater kan ijzer bevatten, dat wanneer het in contact komt met lucht voor een bruine verkleuring zorgt. Dit kan een ongewenst effect hebben op o.a. bepaalde teelten of te reinigen oppervlaktes.

Hergebruik van bemalingswater dat opgepompt wordt op een   risicogrond of op een perceel   waar er een decretaal bodemonderzoek werd uitgevoerd is enkel toegelaten als dit uitdrukkelijk vermeld is in de omgevingsvergunning. Dit kan bv. als een decretaal bodemonderzoek uitwijst dat het grondwater niet verontreinigd is. Zonder deze toelating is hergebruik op deze locaties dus niet toegestaan!

Heel wat mogelijkheden voor buffering en afnamepunten

Indien het bemalingsdebiet voldoende hoog is, kan een afnamepunt met debietmeter op de leiding vaak volstaan. Zoniet kan er een buffer voorzien worden.

Voor kleinschalige afnamepunten (voor buurtbewoners) kan het opstellen van een buffervat type 'IBC-container' op een verhoog al volstaan. Het opstellen van grotere buffers, al dan niet samen met het lokale bestuur of potentiële gebruikers, kan overwogen worden indien potentiële gebruikers hieruit zelf water kunnen oppompen via een debietmeter.

Bij de keuze voor een bufferopstelling wordt er best rekening gehouden met de mogelijke invloed op de kwaliteit van het bemalingswater door algengroei e.d. indien het gebufferde water niet afgeschermd is van licht en temperatuurstijging indien het water in de buffer voor lange tijd stilstaat op warme dagen en het water onvoldoende ververst wordt.

Advies VMM: overweeg specifieke voorwaarden

Een verplichting om bemalingswater ter beschikking te stellen voor hergebruik wordt best lokaal en per dossier bekeken. Is er voldoende water beschikbaar en kan dit op een veilige (naar werf toe, maar ook afnamepunt en transport van het water) georganiseerd worden met aanvaardbare hinder naar de omgeving?

De VMM adviseert om geen specifieke installaties voor afname of buffering te verplichten, maar eerder de doelstelling als voorwaarde op te nemen. Zo worden creatieve vormen van afnamepunten en buffervoorzieningen niet uitgesloten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.