Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling / Stap 2: Nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk?

Stap 2: Nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk?

Nu je het netto debiet van je bemaling zoveel mogelijk hebt beperkt, blijft er vaak nog bemalingswater over waarvoor je een oplossing moet zoeken. In dat geval onderzoek je eerst of nuttig hergebruik van het grondwater mogelijk is, voordat je een lozing op een waterloop of riolering overweegt.

Belangrijk: Hergebruik van bemalingswater is geen doel op zich. Eerst pas je alle opties toe om de bemaling te beperken en terug in de grond te brengen. De capaciteit van een bemaling mag ook nooit verhoogd worden om tegemoet te komen aan een watervraag.

Wettelijk kader: wat zijn de mogelijkheden?

Voor het uitvoeren van een tijdelijke bemaling in het kader van bouwkundige werken, moet de uitvoerder over een omgevingsvergunning beschikken (VLAREM rubriek 53.2, eventueel in combinatie met rubriek 53.11). Maar deze rubrieken hebben enkel betrekking op het verlagen van de grondwatertafel.

Om het bemalingswater nuttig te kunnen gebruiken bestaan verschillende opties onder VLAREM rubriek 53.8. Hiervoor geldt een uitzondering voor nuttig gebruik tot maximum 500m³/jaar voor huishoudelijke doeleinden.

Voor wie?Voorwaarden?Hoe?
Particulieren (bv. beregenen tuin of aanvullen regenwaterput) Maximum 500 m³/jaar Geen extra melding of vergunning nodig.
Niet-particulieren Maximum 5000 m³/jaar EN bemalingsfilters niet dieper dan het locatiespecifieke dieptecriterium voor de rubriek 53.8.
Niet-particulieren Meer dan 5000 m³/jaar OF bemalingsfilters dieper dan het locatiespecifieke dieptecriterium voor de rubriek 53.8.

Bemalingswater is geen drinkwater!

icoonZelfs als bemalingswater geurloos en kleurloos is, betekent dat niet dat het drinkbaar is. Het water wordt niet gecontroleerd, waardoor er geen garantie is voor het gebruik voor voeding, drinkwater (mens of dier) of (zwem)baden. Gelukkig zijn er heel wat watertoepassingen zoals het spoelen van veegwagens of water geven in de tuin waarvoor je geen drinkwater nodig hebt.

Aangezien de kwaliteit niet gecontroleerd wordt:

  • Moet je gebruikers via signalisatie waarschuwen dat dit geen drinkwater is.
  • Is er geen garantie dat het voldoet aan veiligheidsnormen voor bv. dierenwelzijn of voedselveiligheid.
  • Kan het bemalingswater ijzer bevatten, dat wanneer het in contact komt met lucht voor een bruine verkleuring zorgt. Dit kan een ongewenst effect hebben op o.a. bepaalde teelten of te reinigen oppervlaktes.

Let op met hergebruik van bemalingswater in de buurt van risicogronden of locaties waar bodemonderzoeken werden uitgevoerd. Een grondige bemalingsstudie zal de effecten op deze verontreinigingen, voor zover gekend, mee evalueren en eventuele randvoorwaarden formuleren.

Heel wat mogelijkheden voor buffering en afnamepunten

Indien het bemalingsdebiet voldoende hoog is, kan een afnamepunt met debietmeter op de leiding vaak volstaan. Zoniet kan er een buffer voorzien worden, indien deze nabij het lozingspunt kan geplaatst worden. Als de buffer op een afstand van het lozingspunt staat, kan een extra pompstation noodzakelijk zijn. Immers, door het aanvullen van de buffer gaat een groot deel van de stuwkracht van de bemalingspomp verloren en moet het restdebiet, samen met de overloop van de buffer, gravitair kunnen doorstromen vanaf de buffer naar het lozingspunt.

Voor kleinschalige afnamepunten (voor buurtbewoners) kan het opstellen van een buffervat type 'IBC-container' op een verhoog al volstaan. Het opstellen van grotere buffers, al dan niet in samenwerking met het lokale bestuur of potentiële gebruikers, kan overwogen worden indien potentiële gebruikers hieruit zelf water kunnen oppompen via een debietmeter.

Bij de keuze voor een bufferopstelling wordt er best rekening gehouden met de mogelijke invloed op de kwaliteit van het bemalingswater door algengroei e.d. indien het gebufferde water niet afgeschermd is van licht en temperatuurstijging indien het water in de buffer voor lange tijd stilstaat op warme dagen.

Advies VMM: overweeg specifieke voorwaarden

Een eventuele verplichting tot ter beschikking stellen van bemalingswater voor hergebruik wordt best lokaal en per dossier bekeken. Is er voldoende water voorhanden en kan dit op een veilige (naar werf toe, maar ook afnamepunt en transport van het water) georganiseerd worden met aanvaardbare hinder naar de omgeving?

De VMM adviseert lokale besturen om volgende specifieke voorwaarden op te leggen bij hergebruik van bemalingswater:

  • Afnemen is enkel toegestaan tussen 7u en 19u en niet toegelaten op zon- en feestdagen. Afficheer de uren waarop afname mogelijk is duidelijk ter plaatse, samen met de vermelding van niet-drinkbaar water.
  • Bepaal afhankelijk van het beschikbare debiet, de toegankelijkheid van de werf en de klasse 3 melding of klasse 1 of 2 vergunning wie het bemalingswater mag afnemen.
    • enkel buurtbewoners bv. via tuinslang (particulier gebruik)
    • of ook niet-huishoudelijk gebruik via zwaar vervoer (landbouwer met citerne, groendienst…).
  • Verplicht geen specifieke installaties voor afname of buffering, maar neem eerder de doelstelling op als voorwaarde. Zo worden creatieve vormen van afnamepunten en buffervoorzieningen niet uitgesloten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.