Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Vismigratie / Herstelplan Vlaanderen

Herstelplan Vlaanderen

Vismigratie wordt op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde manier aangepakt. De waterloopbeheerders werken aan de vrije vismigratie in een netwerk van zorgvuldig gekozen waterlopen.

Prioriteitenkaart

Voor het herstel van vrije vismigratie in Vlaanderen is een prioriteitenkaart opgesteld. Daarop staan de belangrijkste waterlopen voor het visbestand aangeduid die dus als eerste knelpuntvrij moeten worden gemaakt.

Doelsoorten als prioriteit

Bij het opstellen van de prioriteitenkaart is rekening gehouden met de aanbevelingen van het Palingbeheerplan, de verspreiding van de Habitatrichtlijnsoorten (de beek- en rivierprik, de kleine en grote modderkruiper, de rivierdonderpad, de fint, de Atlantische zalm en de bittervoorn) en de stroomminnende soorten (de serpeling, de kopvoorn en de kwabaal) waarvoor in Vlaanderen een soortherstelprogramma is uitgewerkt. Het is belangrijk om waterlopen waarin deze doelsoorten voorkomen snel vrij te maken van migratieknelpunten. Zo kunnen deze zeldzame soorten hun leefgebied uitbreiden of hun voortplantingsgebieden terug bereiken.


De rivierdonderpadDe kopvoornAfbeeldingen: De rivierdonderpad en de kopvoorn (Foto: Yves Adams).

Waterlopen van prioriteit 1 en 2, en aandachtswaterlopen

Op de prioriteitenkaart staan waterlopen van prioriteit 1 en prioriteit 2, en aandachtswaterlopen aangeduid.

90% van de knelpunten op waterlopen met prioriteit 1 moet tegen 2015 zijn weggewerkt, de overige 10% uiterlijk tegen 2021. De knelpunten van allerhoogste prioriteit die nog vóór 2015 opgelost moeten worden (cfr. het Palingbeheerplan), zijn in hoofdzaak: de belangrijke zout-zoetovergangen ter hoogte van de uitmondingen van waterlopen in de zee, de knelpunten op de grote assen (Bovenschelde, Leie, IJzer, Dijle, Demer, Kleine en Grote Nete) en het realiseren van de toegang tot enkele belangrijke opgroeigebieden in de polders.

Op waterlopen met prioriteit 2 moeten 50% van de knelpunten hersteld worden vóór 31 december 2015, 75% vóór 31 december 2021 en 100% vóór 31 december 2027.

De aandachtswaterlopen vergroten het potentiële leefgebied van de doelsoorten. Zo zijn veel polderwaterlopen als aandachtswaterloop aangeduid omdat ze dienst doen als opgroeihabitat voor jonge palingen. Het spreekt vanzelf dat op aandachtswaterlopen geen bijkomende vismigratieknelpunten mogen ontstaan. Een timing voor het wegwerken van vismigratieknelpunten op deze waterlopen is er nog niet.


Prioriteitenkaart vismigratie Vlaanderen
Afbeelding: Prioriteitenkaart vismigratie Vlaanderen.

Opstellen van de prioriteitenkaart

Meer informatie over het opstellen van de prioriteitenkaart vismigratie vind je in het rapport 'Wetenschappelijke onderbouwing van een strategische prioriteitenkaart vismigratie voor Vlaanderen.

Databank Vismigratieknelpunten

Je kan een concrete weergave van de vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen raadplegen in de databank.

De prioritaire waterlopen zijn van bron tot monding geïnventariseerd op vismigratieknelpunten. Deze gegevens kan je opvragen door het invoeren van filters of via een kaart. Zo kan de databank tonen waarom een waterloop is geselecteerd als vismigratieweg en welke knelpunten zich voordoen op een waterloop. Voor elk knelpunt is een fiche beschikbaar met een beschrijving, een foto en technische informatie. De prioriteit van de knelpunten is weergegeven op de kaart en op de fiches. Je kan de knelpunten downloaden en als laag importeren in een GIS-systeem. Na het aanvragen van een paswoord kan je fouten in de fiches verbeteren en nieuwe situaties toevoegen (bijvoorbeeld de aanleg van een vispassage), waarna deze door de databankbeheerder in de databank worden geplaatst. Hierdoor blijft de databank up-to-date.

Ga naar de databank vismigratieknelpunten

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.